Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії

Сучасний монетаризм належить до найважливіших напрямів західної економічної думки кінця 70 — початку 80-х років XX ст. Мета монетаристів — модернізація кількісної теорії, що перебувала в занепаді. Найяскравішою постаттю школи є М. Фрідман. Монетариста зосереджують основну увагу на аналізі ролі грошей і грошового обігу в ділових циклах. Так, типовий діловий цикл у своєму розвитку має чотири фази.

Фаза стискання супроводжується падінням реального обсягу виробництва. Стискання, яке триває понад 6 міс. називається спадом.

Дно — точка ділового циклу, в якій реальний обсяг виробництва досягає мінімального рівня.

Розширення — фаза циклу, впродовж якої реальний обсяг виробництва підвищується відносно дна циклу.

Пік — точка, в якій обсяг виробництва досягає максимального рівня.

Схематично це простежується на рис. 2.2.

Діловий цикл

Рис. 2.2. Діловий цикл

Дослідження поведінки грошей у діловому циклі, котрі проводили Фрідман і Шварц, дали змогу зауважити закономірність, згідно з якою темпи зростання грошової маси, що перебуває в обігу, відбуваються за циклічною схемою, випереджаючи загальні тенденції ділового циклу. Як підтверджували Фрідман і Шварц, існує взаємозв'язок між зміною темпів зростання грошової маси і точками екстремумів у діловому циклі. Пропозиція грошей починає зростати до моменту досягнення дна ділового циклу, а це відповідно впливає на реальний обсяг виробництва. У свою чергу реальний обсяг виробництва впливає на темпи зміни абсолютного рівня цін. Зміна темпів збільшення грошової маси в обігу впливає на реальний обсяг виробництва швидше, ніж на абсолютний рівень цін. Окрім того, ця зміна може впливати на швидкість обігу грошей, яка в процесі ділового циклу змінюється, тобто прискорюється або уповільнюється. Всі названі висновки покладені в основу одного з головних напрямів сучасної теорії грошей і грошового обігу — школи монетаризму.

Слабкі сторони монетаризму:

 • — ігнорується сфера виробничого відтворення;
 • — монетаристи вважають сферу виробництва "чорним ящиком", внутрішні процеси якого автоматично регулюються ринковими механізмами.

Отже, теорія Фрідмана є різновидом теорії попиту та пропозиції грошей. На його думку, пропозиція грошей визначається кількістю грошей, що створюється державою або банківською системою, а зміни попиту на гроші відбуваються повільно, на відміну від грошової пропозиції, яка змінюється часто і незалежно від змін попиту. Внаслідок цього попит на гроші приймається за величину, близьку до постійної, а визначальним стає надлишок пропозиції грошей.

Зближення концепцій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах

Англійський економіст П. Браунінг виділив три школи монетаристів: неокласичну, градуалістську, прагматичну. Спільним між ними є виявлення можливості саморегуляції ринкової економіки та необхідного контролю над інфляцією як визначального напряму економічної політики.

Монетаристи-неокласики об'єднали найрадикальніших прихильників монетаризму, до котрих належать представники чиказької школи під керівництвом М. Фрідмана.

Монетаристи градуралісти представляли центристські позиції монетаризму. До них відносять англійську школу монетаризму, очолену Д. Лейдером. Вони вбачали недостачу еластичності цінової структури для регулювання економічного процесу, тому пропонували "ступінчате" зниження темпів інфляції. Така політика називається грошовим градуалізмом і пропонує поступове та стабільне зниження темпів зростання грошової маси в період розвитку інфляції.

Монетаристи-прагматики найстриманіше ставляться до ідеї повного підпорядкування всієї економічної політики контролеві над кількістю грошей в обігу. Вони вважали, що в боротьбі проти інфляції варто використовувати і фінансові важелі отримання доходів. Отже, позиції цього напряму монетаризму до кейнсіанської моделі макроекономічного розвитку є наближеними, а в деяких випадках методологічно зливаються з нею. Загальна тенденція в розвитку теорії грошей на сучасному етапі — синтез кейнсіанської та неокласичної теорій грошей.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Які відмінності металістичної та номіналістичної теорії грошей?
 • 2. Чим характерні умови, за яких виникла класична кількісна теорія грошей?
 • 3. Назвіть постулати класичної кількісної теорії грошей.
 • 4. Які функції грошей визнають представники металістичної, номіналістичної та кількісної теорій?
 • 5. Проаналізуйте причини виникнення кількісної теорії.
 • 6. Які фактори впливають на "купівельну силу грошей" за І. Фішером?
 • 7. У чому виявляються слабкі місця математичних підходів /. Фішера?
 • 8. Хто з представників "кембриджської версії" кількісної теорії вніс в її розвиток найбільший доробок?
 • 9. На чому акцентують представники "Кембриджської версії"?
 • 10. У чому спільність математичних формул І. Фішера та представників "кембриджської версії"?
 • 11. Які економічні й політичні умови сприяли появі кейнсіанської версії кількісної теорії грошей?
 • 12. Назвіть основні положення доктрини Дж. Кейнса.
 • 13. Проаналізуйте причини перемоги цієї доктрини.
 • 14. У чому неминучість інфляційних наслідків реалізації неокейнсіанських концепцій?
 • 15. Що сприяло ослабленню впливу поглядів Кейнса на грошово-кредитну політику?
 • 16. В яких економічних і політичних умовах зародився сучасний монетаризм?
 • 17. У чому полягає мета монетаристів?
 • 18. Які основні положення цієї теорії?
 • 19. Що спільного між монетаризмом і кейнсіанством?
 • 20. Назвіть слабкі сторони цієї теорії грошей.
 • 21. Які течії монетаристської теорії грошей Ви знаєте?
 • 22. Чому відбувається зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців?
 • 23. У чому виявляється хибність їхніх поглядів?
 • 24. Охарактеризуйте завдання грошової реформи.
 • 25. Які умови потрібні для впровадження рекомендацій монетаристських теорій?

Тести

 • 1. Суть металістичної теорії грошей полягає:
  • а) у визначенні кількості грошей в обігу;
  • б) золото і срібло за своєю природою вже є грішми;
  • в) в ототоженні грошового обігу з товарним обманом;
  • г) у запереченні функції грошей як міри вартості;

ґ) у запереченні товарної природи грошей.

 • 2. Суть номіналістичної теорії грошей полягає:
  • а) у запереченні товарної природи грошей;
  • б) у запереченні функції грошей як міри вартості;
  • в) у визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції;
  • г) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості;

ґ) в ототожненні грошового обігу з товарним обміном.

 • 3. "Трансакційна версія" кількісної теорії грошей ґрунтується:
  • а) на рівнянні А. Пігу;
  • б) на "рівнянні обміну";
  • в) на рівнянні І. Фішера;
  • г) на рівнянні Дж. Кейнса.
 • 4. Згідно з рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:
  • а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;
  • б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці й обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП);
  • в) жодна з пропорцій не є правильна.

 • 5. Представники "кембриджської версії" кількісної теорії грошей:
  • а) Д. Робертсон;
  • б) Д. Рікардо;
  • в) І. Фішер;
  • г) А. Маршалл; ґ) Д. Юм;
  • д) А. Пігу;
  • е) Дж, Кейнс.
 • 6. Хто автор формули:
  • а) MV=ΣP·Q;
  • б) М = k·Р·Т.

Що означають умовні позначення?

 • 7. Якщо маса грошей, необхідна для обігу, становить 900 млн грн, кількість проданих товарів — 100 тис. грн, середня ціна одного товару — 12 грн, то середня обіговість грошової одиниці буде:
  • а) 3 об. /рік;
  • б) 2,4 об./рік;
  • в) 1,3 об./рік.
 • 8. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для реалізації — 200 тис. шт., ціна одного товару — 15 грн, обіговість грошової одиниці — 10 об./рік:
  • а) 450 тис. грн;
  • б) 300 тис. грн;
  • в) 500 тис. грн.
 • 9. Яким буде загальний обсяг грошового обігу, якщо середній залишок грошей в обігу за рік склав 18 600 тис. грн, кількість обігів грошової одиниці — 8:
  • а) 180 600 тис. грн;
  • б) 148 800 тис. грн;
  • в) 350 150 тис. грн.
 • 10. Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВНП за 2 роки був однаковий і разом становив 20 780 тис. грн, а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно — 6400 тис. грн:
  • а) 3,2 об./рік;
  • б) 1,6 об./рік;
  • в) 4,3 об./рік.
 • 11. Дж. Кейнс виділив для аналізу накопичення грошей такі мотиви:
  • а) узгодження;
  • б) прибутковості;
  • в) обачності;
  • г) консолідований;

ґ) трансакційний;

 • д) спекулятивний.
 • 12. Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який виникає з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового процента:
  • а) мотив обачності;
  • б) трансакційний мотив;
  • в) спекулятивний мотив.

 • 13. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Кейнса:
  • а) держава не повинна втручатись у процес виробництва;
  • б) офіційна економічна політика "знецінення власних грошей";
  • в) головна функція держави — можливість впливу на динаміку цін;
  • г) гроші — один з важливих факторів формування інвестиційного попиту;

ґ) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вартості;

 • д) вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише найменуванням.
 • 14. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Юма:
  • а) купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку;
  • б) визначення співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку товарів і послуг;
  • в) необхідність державної грошової політики.
 • 15. Якій теорії грошей притаманні такі положення:
  • а) ототожнення грошового обігу з товарним обміном;
  • б) твердження, що золото і срібло вже за природою є грішми;
  • в) заперечення товарної природи грошей;
  • г) гроші виникли як продукт погодження між людьми;

ґ) вартість грошей не залежить від їх монетарного змісту;

 • д) купівельна сила грошей та ціни товарів встановлюються на ринку;
 • е) в обігу перебувають усі гроші;

є) стійкість грошової системи повинна бути заснована на золоті.

 • 16. Кому належать такі ідеї створення грошової системи:
  • а) стійкий грошовий обіг — умова зростання економіки;
  • б) така стійкість можлива в грошовій системі, що ґрунтується на золоті;
  • в) золото в обігу може бути замінене (частково або повністю) на паперові гроші, розмінні за твердим паритетом на золото.
 • 17. Якій школі належать твердження:
  • а) гроші є основним фактором, від якого залежить стан економіки;
  • б) капіталу притаманна внутрішня стійкість;
  • в) держава не повинна активно втручатись у процес виробництва, це може порушити стабільність.
 • 18. Якій теорії притаманні такі положення:
  • а) причини криз інфляції, безробіття — в помилках у грошовій політиці;
  • б) контроль над інфляцією — провідна ланка економічної політики;
  • в) необхідність державної грошової політики.

Задачі

Задача № 1

Визначити кількість грошей як засобу обігу впродовж року, якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), проданих упродовж року з відтермінуванням платежу, термін оплати яких не настав, — 30 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов'язаннями, терміни яких настали, — 182 млрд. грн. Сума взаємно погашуваних платежів упродовж звітного періоду, — 400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей за рік — 10.


Задача № 2

Маса грошей в обігу впродовж року становила 1 млн грн, обіговість грошової одиниці — 8 обігів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації.

Задача № 3

Заробітна плата працівника за місяць становить у середньому 800 грн. її витрачають щодня (трансакційні витрати) впродовж місяця рівними частинами так, що на останній день місяця залишки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній залишок упродовж місяця та відношення між грошовим залишком і номінальним доходом. Розрахувати також названі показники, якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 400 грн. На скільки прискориться обіг грошей?

Задача № 4

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо, що необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обігу становить 350 млрд. грн, швидкість обігу грошей становить 5 обігів, сума коштів на чекових рахунках — 56 млрд. грн, а швидкість обігу таких коштів вдвічі вища. Товарна маса в країні становить 9,24 млрд. умовних одиниць.

Задача № 5

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 обігів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд. дол. США.

Задача № 6

Обсяг продукту, вироблений впродовж минулого року в країні, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 150 грн, фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 40 % свого номінального доходу. Визначити обсяг додаткового попиту на грошову масу.

Теми рефератів

 • 1. Номіналістичне трактування теорії грошей. Оцінка концепції та представники.
 • 2. Характеристика металістичної теорії грошей. Аналіз помилок меркантилістів. Маржиналізм як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин.
 • 3. Основні постулати кількісної теорії грошей. Зародження, суть і процес еволюції.
 • 4. Економічна теорія Туган-Барановського.
 • 5. Ідеї й автори "кембриджської версії" кількісної теорії грошей.
 • 6. Зміст теорії "касових залишків" і аналіз кембриджського рівняння.
 • 7. Кейнсіанське розуміння сукупного попиту на гроші.
 • 8. Кейнсіанська теорія "керованих грошей".
 • 9. Кейнсіансько-неокласичний і неокейнсіанський напрями теорії грошей.
 • 10. Сучасні монетаристські теорії грошей.

 
<<   ЗМІСТ   >>