Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Заходи, які можуть вживатися до політичних партій

У разі порушення політичними партіями Конституції Украї­ни та інших законів України до них можуть вживатися такі заходи:

 • 1) попередження про недопущення незаконної діяльності;
 • 2) заборона політичної партії.

Якщо припиняється державне фінансування статутної діяль­ності політичних партій, попередження про недопущення неза­конної діяльності не застосовується.

У разі публічного оголошення керівними органами політич­ної партії наміру вчинення нею дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, що контролюють діяльність політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних учинків.

Якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, контролюючими органами ви­дається припис про усунення допущених правопорушень.

Керівництво політичної партії зобов'язане терміново усуну­ти порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в 5-денний термін повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.

Політична партія за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України може бути заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією та законами України.

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припи­нення її діяльності, розпуск керівних органів, обласних, місь­ких, районних організацій політичних партій, 'її первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених стату­том партії, припинення членства в політичній партії.

За порушення закону посадові особи і громадяни притяга­ються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кри­мінальної відповідальності згідно з законами України, зокрема які причетні:

 • 1) до створення, організації діяльності та участі в діяльності незареєстрованих політичних партій;
 • 2) обмеження у правах чи переслідування громадян у зв'язку з належністю чи неналежністю до політичних партій;
 • 3) необґрунтованої відмови в реєстрації політичної партії;
 • 4) надання політичній партії будь-яких переваг чи обмеження прав політичної партії та її членів, передбачених законом;
 • 5) порушення закону при використанні символіки політичної
  партії;
 • 6) заподіяння матеріальної чи моральної шкоди політичній партії;
 • 7) утворення воєнізованих формувань;
 • 8) участі у діяльності забороненої політичної партії або інших
  передбачених чинним законодавством порушень.

Припинення діяльності політичної партії

Політичні партії припиняють діяльність шляхом реоргані­зації чи ліквідації (саморозпуску), або у разі заборони її діяль­ності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, вста­новленому законами України.

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається на з'їзді (конференції) політичної партії відповідно до статуту по­літичної партії. Одночасно з цим з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів по­літичної партії на статутні чи благодійні цілі.

У разі невиконання політичною партією вимог закону, вияв­лення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів на виборах Президента України та народних депутатів України протягом десяти років, орган, який зареєстрував політичну партію, мас звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулю­вання реєстраційного свідоцтва. Інших підстав для анулювання реєстраційного свідоцтва немає.

Рішення Верховного Суду України про анулювання реєстра­ційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, облас­них, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення член­ства у політичній партії.

Відповідно до Указу Президента України від 12 грудня 2005 р. .N1" 1435/2005, з метою налагодження постійного і кон­структивного діалогу між Президентом України та політичними силами, представленими у Верховній Раді України, забезпечен­ня найповнішого врахування їх позицій та рекомендацій у процесі формування і реалізації державної політики, відповід­но до пункту 28 частини першої ст. 106 Конституції України створена Політична рада при Президентові України.

Політична рада при Президентові України (далі Політична рада) – консультативно-дорадчий орган, утворений для нала­годження постійного і конструктивного діалогу між Президен­том України та політичними силами, представленими у Верхов­ній Раді України, забезпечення найповнішого врахування їх позицій і рекомендацій у процесі формування і реалізації дер­жавної політики.

Основними завданнями Політичної ради є:

 • – забезпечення постійного діалогу та політичних консуль­тацій між Президентом України та політичними силами, пред­ставленими у Верховній Раді України, підготовка пропозицій щодо конструктивної взаємодії між ними з метою поглиблення демократичних реформ в Україні, сприяння розбудові грома­дянського суспільства;
 • – аналіз та обговорення суспільно-політичної і соціально-економічної ситуацій в Україні, актуальних внутрішньополі­тичних та зовнішньополітичних проблем, щоб визначити ефек тивні шляхи їх розв'язання, стратегії забезпечення сталого розвитку України;
 • – сприяння узгодженню позицій та дій політичних сил з актуальних питань суспільного життя держави.

Політична рада для виконання покладених на неї завдань може формувати у разі потреби експертні та робочі групи для підготовки узгоджених пропозицій, залучати в установленому порядку до роботи в них представників органів державної влади, об'єднань громадян, учених, фахівців.

Політична рада утворюється у складі голови, членів і секре­таря Ради. її очолює Президент України, який головує на її засіданнях. До складу Політичної ради входять керівники фрак­цій (груп) у Верховній Раді України за їх згодою. Члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Секре­таря Політичної ради призначає Президент України. Організа­ційною формою її роботи є засідання, які проводяться за потре­би. Засідання Політради скликаються її головою. Члени Полі­тичної ради можуть вносити пропозиції її голові щодо скликан­ня засідання та його порядку денного. На засідання запрошують Голову Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України. У разі потреби також можуть запрошувати лідерів політичних партій, інших осіб. Підготовку матеріалів до засідань Політич­ної ради забезпечує ЇЇ секретар. Результати засідання оформля­ються протоколом, який підписує секретар. Інформує про діяль­ність Політичної ради Прес-служба Президента України. Ор­ганізаційне та інші види забезпечення діяльності Політичної ради здійснює Секретаріат Президента України.

 
<<   ЗМІСТ   >>