Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Управління аудиторською діяльністю в світі та в Україні

Головною міжнародною професійною організацією бухгалтерів і аудиторів є Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) International Federation of Accountants (IFAC), яка заснована у 1977 році та за даними 2012 року об'єднує 159 професійних організацій із 124 країн, що представляють понад 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практиків, які працюють в промисловості, торгівлі, державному секторі, освіті тощо. Жодна інша бухгалтерська організація в світі не має такої підтримки та лише невелика кількість інших професійних організацій мають таку саму широку міжнародну підтримку, як МФБ. Офіційний сайт МФБ ifac.org.

Головний офіс МФБ знаходиться у Нью-Йорку. За організаційною структурою вона складається із шести Рад (які розробляють певні напрями та керують ними) та декількох груп (рис. 2.1.).

МФБ забезпечує керівництво професійними бухгалтерами на міжнародному рівні шляхом виконання таких основних завдань:

 • - розробка, розвиток та підтримання на високому якісному рівні Міжнародних професійних стандартів та Кодексу етики;
 • - активна підтримка зближення національних професійних стандартів, особливо стандартів з аудиту, надання впевненості, етики, освіти та фінансової звітності;
 • - постійне покращення якості аудиту та управлінні фінансами;
 • - підтримка цінностей бухгалтерської професії для забезпечення постійного притоку осіб з високими моральними якостями;
 • - підтримання відповідності вимогам організації;
 • - допомога країнам, що розвиваються та переходять до ринкової економіки, у створенні та підтриманні професії;
 • - служіння інтересам суспільства у співробітництві з регіональними бухгалтерськими та іншими організаціями.

Згідно з міжнародною практикою аудиту у кожній країні повинна існувати вища аудиторська установа. Вона може бути створена як окрема юридична особа або ці функції виконують визначені законом вже існуючи міністерства або відомства.

В Україні питання, пов'язані з діяльністю та професійним захистом аудиторів регулюють: Аудиторська палата України (АПУ) та Спілка аудиторів України (САУ). АПУ очолює аудиторську діяльність в Україні. Вона розташована у м. Київ. У 24 обласних центрах України та у м. Сімферополь створено регіональні відділення (РВ) на правах уповноважених представництв АПУ (структурні підрозділи АПУ без прав юридичної особи).

Організаційна структура Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ)

Рис. 2.1. Організаційна структура Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ)

Відповідно до законодавства АПУ є неурядовим органом та створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування, є юридичною особою та має свій Статут.

АПУ створено 28 жовтня 1993 р., що визначено у першій редакції Закону України "Про аудиторську діяльність", наступні редакції цього Закону розкривають її повноваження, питання щодо створення та діяльності АПУ висвітлено в Розділі III "Аудиторська палата України" статті 12-15 (Додаток X).

Всі рішення АПУ приймаються на Засіданнях АПУ простою більшістю голосів при наявності двох третин її членів, за винятком певних рішень, передбачених законодавством та статутом АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий. Веденням поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, який очолює завідуючий.

Контроль за діяльністю секретаріату здійснює Спостережна рада АПУ. При Спостережній раді створено шість комісій. До роботи в комісіях АПУ залучаються експерти, які не є членами АПУ. Графічне відображення структури АПУ наступне (рис. 2.2):

Структура Аудиторської палати України

Рис. 2.2. Структура Аудиторської палати України

АПУ формується на п'ять років з 20 осіб шляхом делегування до її складу:

- 10 представників, визначених ст. 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" від державних органів, а саме по одному представнику делегують:

центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, державну політику економічного розвитку,

Міністерство юстиції України,

центральні органи виконавчої влади, що реалізують: державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, державну податкову політику, державну політику у сфері статистики,

державну політику у сфері державного фінансового контролю, Національний банк України,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Рахункова палата.

- 10 висококваліфікованих аудиторів з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Засідання Аудиторської палати України веде головуючий, функції якого виконують по черзі всі члени палати в алфавітному порядку їх прізвищ. Члени Аудиторської палати України виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Згідно зі ст.12 Закону України "Про аудиторську діяльність" Аудиторська палата України виконує наступні основні завдання:

 • 1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • 2) затверджує стандарти аудиту;
 • 3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • 4) веде Реєстр (аудиторських фірм і аудиторів);
 • 5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • 6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • 7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • 8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Відповідно до звітних даних, наданих до АПУ аудиторськими фірмами та аудиторами за результатами роботи у 2012 р. загальна кількість виконаних замовлень склала 50125, фактичний обсяг наданих послуг склав 1266,8 млн. грн.

Рішенням АПУ № 252/5 від 05.07.2012 р. затверджено Стратегію діяльності Аудиторської палати України на 2012-2017 роки, в якій зазначається чотири пріоритетних завдання на цей період:

 • 1.захист інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації;
 • 2.задоволення внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України;
 • 3. забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в суспільстві;
 • 4.покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту. Відповідно до зазначеної вище Стратегії внутрішніми вимогами до аудиторської професії є забезпечення:
  • - зростання ринку аудиторських послуг;
  • - цінності суб'єктів аудиторської діяльності та сертифіката аудитора;
  • - ролі професійних громадських організацій та об'єднань у розвитку аудиторської діяльності.
 • 14 лютого 1992 р. створено САУ, яка є Всеукраїнським професійним громадським об'єднанням, що об'єднує на добровільних засадах чинних (сертифікованих) аудиторів. Мета діяльності САУ— об'єднати зусилля аудиторів для захисту їх законних прав й інтересів та сприяти розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Виконавчим органом САУ є Рада САУ на чолі з Президентом та Виконавчим комітетом.

При Раді САУ створено п'ять комісій:

 • - комісія з національних стандартів аудиту;
 • - комісія з питань освіти та підвищення кваліфікації аудиторів;
 • - комісія по зв'язках з громадськістю та міжнародних зв'язках;
 • - комісія по контролю за дотримання вимог стандартів аудиту та КЕПБ;
 • - правова комісія.

Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки при наявності в них не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Так, зараз у 24 обласних центрах України та у м. Сімферополі існують територіальні відділення САУ. Спілка аудиторів України має фіксоване членство в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут Спілки, відповідно з ним виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують членські внески. Колективними членами Спілки можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

Найвищим органом САУ є З'їзд членів CAY, який може бути двох видів: черговий, що проводиться щорічно та звітно-виборчий, що скликається один раз у три роки не пізніше 1 квітня. Останній на поточний момент XXII 3'їзд Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України" відбувався 26 березня 2014 року в м. Київ.

Повноваження професійної громадської організації аудиторів України (САУ) визначаються Законами України "Про аудиторську діяльність" [25], (Додаток X) та "Про об'єднання громадян" [від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ] і Статутом професійної громадської організації аудиторів України (САУ) (spilka-audit.org.ua).

У порядку, встановленому законодавством України, Спілка аудиторів України має наступні завдання та права (табл. 2.1):

Таблиця 2.1. Завдання та права САУ

Найменування Складові

завдання

 • - представляти законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління України;
 • - вносити пропозиції до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності;
 • - здійснювати правовий захист своїх членів;
 • - забезпечувати членів спілки необхідними видами інформаційних та консультативних послуг.

права

 • - делегувати своїх представників до Аудиторської палати України та достроково їх відкликати;
 • - вносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм і стандартів аудиту.
 
<<   ЗМІСТ   >>