Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • • Механізм зарахування заробітної плати та інших доходів на поточні і карткові рахунки фізичних осіб.
 • • Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. -316 с.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод, посібник / М. М. Александрова, С.О. Маслова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. - 336 с.
 • 4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р.
 • 5. Операції комерційних банків: Навч. посібник/ Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк: - К: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-500 с
 • 6. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затверджено постановою № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.
 • 7. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.
 • 8. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Глосарій

Розрахунковий чек – паперовий розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене розпорядження платника банку, що його обслуговує, провести переказ суми грошей на користь визначеного в ньому отримувача.

Механізм зарахування заробітної плати та інших доходів на поточні і карткові рахунки фізичних осіб

Безготівкові операції, які проводять банки за рахунками фізичних осіб, займають невелику частку в безготівковому платіжному обороті, однак ця частка з кожним роком збільшується. Великою мірою це пов'язано з тим, що фізичні особи відкривають в установах банків поточні рахунки, які і дають фізичним особам можливість проводити безготівкові операції. До таких операцій слід віднести зарахування коштів на рахунки фізичних осіб і їх списання. У багатьох випадках ці операції проводять за участі юридичних осіб. Так, наприклад, зарахування грошових доходів (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) на користь фізичних осіб здійснюється за участі юридичних осіб, які для цього відкривають в установах банків поточні рахунки і укладають з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Зарахування заробітної плати та інших доходів на поточні або карткові рахунки фізичних осіб здійснюється тільки за бажанням фізичної особи. Для цього фізична особа оформляє письмову заяву в бухгалтерії підприємства, установи, організації, де вона працює, вчиться і т. п. У свою чергу, працівник бухгалтерії складає список фізичних осіб із зазначенням їхнього прізвища, ім'я, по батькові, присвоєного ідентифікаційного номера платника податків і суми доходу. На загальну суму, яка вказана в списку, оформляють платіжне доручення, яке разом із списком представляють в обслуговуючий банк для зарахування доходів фізичних осіб на відкриті їм у банку рахунки. Для проведення розрахункової операції в банку в даній ситуації застосовується такий платіжний інструмент, як меморіальний ордер. Отже, на підставі цього документа здійснюється зарахування доходів на рахунки фізичних осіб.

Важливо зазначити, що фізична особа за наявності коштів на рахунку має можливість давати розпорядження обслуговуючому банку на списання коштів зі своїх рахунків на користь юридичних осіб (наприклад, платежі за комунальні послуги, страхові платежі і т. ін.). У разі, якщо фізична особа не має рахунку в банку, то операція може здійснюватися через підприємство поштового зв'язку.

Отже, в Україні створено всі передумови для розширення сфери безготівкового платіжного обороту і, відповідно, звуження готівкового платіжного обороту.

Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками

Розрахункові чеки використовуються фізичними особами з метою здійснення безготівкових розрахунків за отримані товари та послуги.

Чеки, що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових операцій, виготовляються як окремі бланки. Чеки, як і чекові книжки, є бланками суворої звітності.Один або кілька чеків на ім'я чекодавця банк-емітент може видати на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена ним готівкою.

Чек обов'язково має містити всі реквізити, що передбачені його формою, і заповнюється від руки або з використанням технічних засобів. Не дозволяється внесення до чека виправлень і використання замість підпису факсиміле. Видавання чеків на пред'явника забороняється. Забороняється також передавання чека її власником іншій фізичній особі, однак за бажанням фізичної особи чек можуть виписувати на ім'я іншої особи, яка стає його власником. За нотаріально засвідченим дорученням чекодавця - фізичної особи розрахунки його чеком може здійснювати інша фізична особа.

Фізичні особи можуть обмінювати чек на готівку або отримувати решту із суми чека готівкою, але не більше ніж 20% від суми цього чека.

При здійсненні фізичною особою розрахунку за одноразовим чеком працівник підприємства торгівлі або сфери послуг, пересвідчившись в особі за паспортом, ставить на зворотному боці цього чека свій штамп і календарний штемпель, підписує його та робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.

Підприємство, яке прийняло чек для оплати за товар, послуги, повинно здати чек у банк разом із трьома примірниками реєстрів.

Якщо чекодавець і чекодержатель обслуговуються в одному банку, то після перевірки правильності заповнення реквізитів чеків і реєстру чеків банк на підставі першого примірника реєстру чеків списує кошти з відповідного рахунку чекодавця та зараховує їх на рахунок чекодержателя. Якщо вони обслуговуються різними банками, то банк чекодержателя приймає чеки з реєстром чеків і разом з другим та третім примірниками цього реєстру інкасує їх до банку-емітента. У такому разі кошти на рахунок чекодержателя зараховуються банком, що його обслуговує, лише після отримання їх від банку-емітента.

У разі втрати фізичною особою чека, який був виданий для одноразового розрахунку, кошти повертаються їй не раніше ніж через 10 календарних днів після закінчення строку дії чека.


 
<<   ЗМІСТ   >>