Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відкриття, реєстрація та закриття кореспондентських рахунків

Установи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку мають право на відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів, мають відкриті кореспондентські рахунки в іноземній валюті та/або в банківських металах та відкрили в себе кореспондентські рахунки в іноземній та національній (якщо вона виступає як іноземна) валюті та/або в банківських металах, у 10-денний строк з дати укладання договору про встановлення кореспондентських відносин формують пакет документів про відкритий кореспондентський рахунок і надають інформацію територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням установи.

Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в гривнях та іноземній валюті:

 • 1. Банків-резидентів України:
  • - заява на відкриття рахунку;
  • - копія ліцензії та письмового дозволу (засвідчена нотаріально);
  • - копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
  • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;
  • - перелік банків-кореспондентів;
  • - анкета.
 • 2. Банків-резидентів країн СНД і Балтії:
  • - заява на відкриття рахунку;
  • - копія ліцензії (засвідчена нотаріально) Центрального банку України (якщо це передбачено законодавством країни);
  • - копія статуту банку (засвідчена нотаріально);
  • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - картка із зразками підписів або альбом зразків підписів;
  • - перелік банків-кореспондентів;
  • - анкета.
 • 3. Банків-резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії та кореспондентських рахунків Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) в іноземній валюті:
  • - заява про відкриття рахунку;
  • - копія легалізованої ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);
  • - копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;
  • - останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);
  • - альбом зразків підписів;
  • - перелік банків-кореспондентів;
  • - анкета.
 • 4. ЄБРР для кредитування резидентів у гривнях.
 • - заява про відкриття рахунку;
 • - альбом зразків підписів;
 • - перелік банків-кореспондентів.

Легалізація документів здійснюється в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції від 05.10.61, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими. Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

Оформлення документів з виправленнями не допускається. У разі, якщо банк-нерезидент відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті та в гривнях в одному уповноваженому банку, він надає тільки один пакет документів. Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банку-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин (надалі - Угода).

В Угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:

 • 1. Предмет Угоди.
 • 2. Порядок ведення рахунку.
 • 3. Обов'язки сторін.
 • 4. Відповідальність сторін.
 • 5. Розв'язання спорів.
 • 6. Чинність Угоди.
 • 7. Особливі умови.
 • 8. Підсумкові положення.
 • 9. Реквізити сторін.
 • 10. Тарифи.

В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів, а також додатково можуть бути передбачені інші умови. Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком уповноваженого банку України в іноземній валюті є дата відкриття цього рахунку.

Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків. Не забороняється встановлення кореспондентських відносин та відкриття уповноваженими банками України кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT, TELEX.

Реєстрації підлягають кореспондентські рахунки, що відкриті установами при встановленні кореспондентських відносин. Додатково відкриті рахунки з метою забезпечення повного спектра банківської діяльності (депозитні, кредитні, за операціями з платіжними картками та інші) за наявності вже встановлених кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку реєстрації не підлягають.

Пакет документів (види документів та їх перелік) про відкриті установами кореспондентські рахунки "НОСТРО" в банках-нерезидентах потрібно формувати відповідно до вимог чинного законодавства тієї країни, в якій розташований банк-нерезидент.

Пакет документів за відкритими кореспондентськими рахунками ЛОРО слід формувати відповідно до вимог чинного законодавства України.

Для реєстрації кореспондентських рахунків установи подають територіальному управлінню Національного банку України такі документи:

 • - клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку, у якому викладена мета відкриття кореспондентського рахунку, види операцій, які проводитимуться по цьому рахунку, способи зв'язку, які використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку;
 • - копія договору про встановлення кореспондентських відносин
 • - копія документа, виданого банком-кореспондентом про відкриття кореспондентського рахунку, що містить номер рахунку, назви валют і дату відкриття рахунку;
 • - довідка про кореспондентський рахунок, в якій викладена загальна інформація про кореспондентський рахунок;
 • - копія ліцензії кореспондента - банку-нерезидента (крім банків країн групи А) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації, що засвідчена відбитком печатки банку;
 • - копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію кореспондентського рахунку/рахунків, що встановлюється відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.

Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбитком печатки установи, яка подає пакет на реєстрацію кореспондентського рахунку. До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом і відбитком печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад.

Реєстрація кореспондентських рахунків установ здійснюється територіальними управліннями Національного банку протягом десяти робочих днів після отримання документів. Реєстраційний номер видається за встановленою формою.

Організація зобов'язана надавати територіальному управлінню Національного банку по своєму місцезнаходженню інформацію про зміни вданих щодо кореспондентських відносин протягом 10 робочих днів з часу вступу у силу вищезгаданих змін. Залежно від характеру змін територіальне управління Національного банку:

 • - видає новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку;
 • - вносить зміни в реєстраційний номер;
 • - вносить зміни в інформаційну базу обліку реєстраційних номерів кореспондентських рахунків (без оформлення нового реєстраційного номера і Додатку) у разі зміни технічних реквізитів, що не впливають на режим дії рахунку.

Новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку видається територіальним управлінням Національного банку у разі зміни:

 • - найменування або коду країни реєстрації банку-кореспондента;
 • - повного найменування (окрім вказівки на організаційно-правову форму) організації або банку-кореспондента.

Зміни до реєстраційного номера оформляються у вигляді Додатку, який є його невід'ємною частиною і оформляється у випадку:

 • - зміни валюти або переліку валют, цифрового коду валюти кореспондентського рахунку і/або його номера;
 • - зміни місцезнаходження організації банку-кореспондента;
 • - зміни організаційно-правової форми організації або банку-кореспондента.

Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:

 • - за рішенням Національного банку України про ліквідацію уповноваженого банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;
 • - за рішенням господарського суду про ліквідацію уповноваженого банку або його банку-кореспондента чи визнання одного з них банкрутом;
 • - за рішенням загальних зборів акціонерів одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;
 • - у разі позбавлення банку-резидента банківської ліцензії або відповідного пункту письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;
 • - у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;
 • - на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи угодою між банками-кореспондентами.

Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається;

 • - у разі ліквідації чи банкрутства згідно з законодавством країни реєстрації цього банку;
 • - у разі ліквідації чи банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;
 • - у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента, банківської ліцензії або відповідного пункту письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;
 • - у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;
 • - на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи угодою між банками-кореспондентами.

У разі закриття кореспондентського рахунку організація (а у разі ліквідації - ліквідаційна комісія) протягом п'яти робочих днів надає територіальному управлінню Національного банку України інформацію про дату закриття рахунків з вказівкою причин закриття та про стан кореспондентського рахунку (сума залишку і реквізити для переліку залишків, якщо вони були). Кореспондентський рахунок вважається закритим після отримання відповідного підтвердження кореспондента і фактичного переліку залишків засобів (за наявності). Організація, яка стає правонаступником іншої організації, яка реорганізується, зобов'язана протягом п'яти робочих днів або перереєструвати кореспондентські рахунки останньої, або закрити їх. Разом з інформацією про закриття кореспондентського рахунку організація подає територіальному управлінню Національного банку копію повідомлення кореспондента про закриття рахунку і повертає оригінал реєстраційного номера. Уповноважений банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України або в банку-нерезиденті, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття цього рахунку (включаючи день відкриття рахунку) подати повідомлення про відкриття рахунку на адресу органу державної податкової служби, в якій він зареєстрований як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Уповноважений банк України, в якому закрито кореспондентський рахунок іншого уповноваженого банку України в іноземній валюті, а також уповноважений банк України, який закриває свій кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-резиденті та/або банку-нерезиденті, протягом трьох робочих днів з дня закриття цього рахунку (включаючи день закриття рахунку) зобов'язані подати повідомлення про закриття цього рахунку на адресу органу державної податкової служби, в якій зареєстрований уповноважений банк України, рахунок якого закритий.

 
<<   ЗМІСТ   >>