Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник за Темою 4

Аналітичні процедури (Analytical procedures) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу ймовірних взаємозв'язків між фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв'язків, які не узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.

Аудиторська вибірка (вибірка) (Audit sampling (sampling)) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — використання аудиторських процедур до менш як 100% елементів у межах генеральної сукупності, яка стосується аудиту, так, що всі елементи вибірки мають шанс бути відібраними з метою надання аудитору обґрунтування, на основі якого формуються висновки за всією генеральною сукупністю.

Аудиторський ризик (Audit risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику невиявлення.

Аудиторський ризик (ризик аудиту, або загальний ризик) — ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень.

Бізнес-ризик (Business risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик, що є наслідком значущих умов, подій, обставин, діяльності бездіяльності, які можуть негативно впливати на здатність суб'єкта господарювання досягти своїх цілей та реалізувати стратегії, а також ризик, що є наслідком встановлення невідповідних цілей і стратегій.

Викривлення (Misstatement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — розбіжність між сумою, класифікацією, поданням або розкриттям статті у фінансовому звіті та сумою, класифікацією, поданням або розкриттям інформації, які є обов'язковими для цієї статті відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Викривлення можуть виникати внаслідок помилки або шахрайства.

Викривлення, що здійснені навмисно — викривлення фінансової звітності, які є результатом навмисних дій або бездієвості персоналу, що здійснені з корисливими цілями для того, щоб ввести в оману користувача фінансової звітності.

Викривлення, що здійснені ненавмисно — викривлення фінансової звітності, які є результатом ненавмисних дій або бездієвості персоналу підприємства, що перевіряється.

Відхилення — неправильне відображення та подання даних у фінансовій звітності у зв'язку з порушенням з боку персоналу економічного суб'єкта правил ведення та організації бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності, які встановлено нормативними документами.

Властивий ризик — ризик викривлення залишків на рахунках або класів операцій, які можуть бути суттєвими.

Властивий ризик (Inherent risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — чутливість тверджень щодо класу операції, залишку на рахунку або розкриття інформації до викривлення, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не враховуючи будь-які відповідні заходи контролю.

Внутрішній контроль (Internal control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — процес, розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, кого наділено найвищими повноваженнями, управлінським персоналом, а також іншими працівниками, для забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення цілей суб'єкта господарювання стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності та результативності діяльності, а також дотримання застосовних законів і нормативних актів.

Генеральна сукупність (Population) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — вся множина даних, із якої здійснюють вибірку і за якою аудитор має намір зробити висновки.

Допустима норма відхилення (Tolerable rate of deviation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — визначена аудитором норма відхилення від установлених процедур внутрішнього контролю, за якою аудитор намагається отримати належний рівень впевненості в тому, що фактичний показник відхилення у генеральній сукупності не перевищує норму відхилення, яку він встановив.

Допустиме викривлення (Tolerable misstatement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — визначена аудитором грошова сума, стосовно якої аудитор прагне отримати належний рівень впевненості в тому, що фактичне викривлення у сукупності не перевищує грошову суму, яку він встановив.

Економічний ризик — ймовірність того чи іншого результату (отримання прибутку чи зазначених втрат) від виконання певного господарського проекту чи здійснення певної дії, з цим проектом пов'язаної.

Заходи контролю (Control activities) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — політики та процедури, що допомагають забезпечити виконання розпоряджень управлінського персоналу. Заходи контролю є компонентом внутрішнього контролю.

Значний ризик (Significant risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ідентифікований та оцінений ризик суттєвого викривлення, що, за судженням аудитора, потребує спеціального розгляду аудитором.

Інформаційний ризик — ризик того, що звітна інформація, представлена користувачам, містить суттєві відхилення і не відповідає дійсності.

Критична компонента — показник діяльності економічного суб'єкта, який має тенденцію значно змінюватися щорічно.

Маніпуляція обліковими записами — зумисне використання неправильних бухгалтерських проведень з метою перекручення даних обліку і звітності.

Матеріальні засоби захисту — наявність спеціального обладнання, приміщень, надійних стін, дверей, огорож, сигналізації, охорони, вказівних знаків, що дає певну гарантію збереження активів підприємства (товарно-матеріальних цінностей, готівки); застосування системи кодів, паролів та інших засобів несанкціонованого доступу до інформації на персональних автоматизованих робочих місцях.

Невідповідне відображення у записах або в документах — приховування або пропуск операцій, запис несуттєвих операцій, неправильне застосування облікової політики.

Недолік внутрішнього контролю (Deficiency in internal control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — недолік. який існує, якщо:

  • а) контроль розроблений, упроваджений і функціонує так, що неможливо своєчасно попередити або виявити та виправити викривлення у фінансовій звітності;
  • б)відсутній контроль, необхідний для своєчасного запобігання, виявлення та виправлення викривлень у фінансовій звітності.

Незаконне привласнення активів (Misappropriation of assets) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — дії, які стосуються крадіжки активів суб'єкта господарювання та часто здійснюються найманими працівниками у відносно невеликих і несуттєвих розмірах. Однак у незаконному привласненні активів може брати участь також управлінський персонал, для якого, як правило, легше замаскувати або приховати незаконне привласнення такими способами, що їх важко виявити.

Незвичайні операції — угоди і господарські операції, платежі, які, на думку аудитора, є зайвими, недоречними або надмірними за певних обставин.

Несуттєве викривлення — викривлення фінансової звітності, яке несуттєво впливає на достовірність фінансової звітності.

Організаційна система — розподіл обов'язків між керівництвом підприємства, кваліфікація і компетентність штату, рівень виконання обов'язків, а також взаємний контроль за роботою управлінського персоналу.

Підприємницький ризик — небезпека виставлення претензій клієнтами та іншими сторонами, зацікавленими в результатах аудиту і небезпека виникнення фінансових втрат від заняття аудиторською діяльністю.

"Плинна шкала" — співвідношення показника виручки від реалізації продукції та фактора, на який має бути скоригований нерозподілений прибуток.

Помилка (Error) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ненавмисне викривлення фінансової звітності, включаючи пропуск суми або розкриття інформації.

Поріг суттєвості — абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою суттєвості облікової інформації.

Процедури оцінки ризиків (згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання та його середовища") — аудиторські процедури, які виконуються для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі його внутрішнього контролю, а також ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на рівні фінансових звітів та тверджень.

Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання (Entity's risk assessment process) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — компонент внутрішнього контролю, що є процесом ідентифікації бізнес-ризиків, які мають відношення до цілей фінансової звітності, та прийняття рішень, спрямованих на врегулювання цих ризиків і результатів таких дій.

Ризик вибірки (Sampling risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що висновок аудитора, зроблений на основі вибірки, відрізнятиметься від висновку, який можна було б зробити, застосувавши до всієї генеральної сукупності такі самі аудиторські процедури.

Ризик економічний — ймовірність того чи іншого результату (отримання прибутку чи зазнання втрат) від реалізації певного господарського проекту чи здійснення певної дії.

Ризик завдання з надання впевненості (Assurance engagement risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що фахівець-практик надасть невідповідний висновок, якщо інформація з предмета перевірки суттєво викривлена.

Ризик контролю — ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю відносно викривлення залишків по рахунках або класів операцій, які можуть бути суттєвими.

Ризик контролю (Control risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що потенційне викривлення у твердженні стосовно класу операцій, залишку на рахунку або розкриття інформації, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не буде попереджено або своєчасно виявлено та виправлено за допомогою внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Ризик невиявлення — ризик того, що аудиторські процедури не виявляють викривлення залишків на рахунках або класів операцій, які можуть бути суттєвими.

Ризик невиявлення (Detection risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що процедури, виконані аудитором для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня, не дадуть змоги виявити викривлення, що існує, та яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями.

Ризик суттєвого викривлення (Risk of material misstatement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення до початку аудиту. Складається з двох компонентів на рівні тверджень: властивий ризик та ризик контролю.

Ризик, не пов'язаний з вибіркою (Non-sampling risk) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — ризик того, що аудитор дійде помилкового висновку з будь-якої причини, не пов'язаної з ризиком вибірки.

Робочий рівень суттєвості (Performance materiality) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг)— сума або суми, визначені аудитором на рівні, нижчому від суттєвості для фінансової звітності в цілому, щоб знизити до прийнятно низького рівня ймовірність того, що сукупність невиправлених або невиявлених викривлень перевищить рівень суттєвості для фінансової звітності в цілому.

Середовище контролю (Control environment) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — охоплює функції тих, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінського персоналу, а також ставлення, обізнаність та дії тих, кого наділено найвищими повноваженнями, і управлінського персоналу, які стосуються системи внутрішнього контролю та її важливості для суб'єкта господарювання. Середовище контролю є компонентом внутрішнього контролю.

Система документації та інформації — правильність документального оформлення господарських операцій, відображення їх у регістрах обліку, простеження шляху надходження документа з моменту одержання дозволу на здійснення господарської операції та її складання до здавання в архів; нумерація бланків і документів; форма обробки і класифікації інформації; можливість швидкого пошуку потрібної інформації, здійснення аналізу інформації, яка використана для прийняття управлінських рішень; контроль за можливим припущенням неточностей або виявленням помилок.

Система спостереження — заходи щодо перевірки дієвості системи контролю, що передбачає її безперервну дію, пристосованість до ситуації, яка виникла, актуалізація завдань і проблем.

Системно орієнтований (традиційний) підхід — суцільне дослідження, коли перевіряють усі елементи системи внутрішнього контролю.

Суттєве викривлення факту — існує в інформації, коли така інформація, не пов'язана з питаннями, що з'являються у перевірених фінансових звітах, неправильно викладається чи подається.

Суттєвий недолік — недолік у внутрішньому контролі, який може мати суттєвий вплив на фінансові звіти.

Суттєвість (за листом МФУ) — характеристика облікової інформації, яка означає її здатність вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.

Твердження (згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання та його середовища") — твердження надані управлінським персоналом явні, або інші, які містяться у фінансовій звітності та які використовує аудитор для розгляду потенційних викривлень різного типу, що можуть мати місце.

Тест (Test) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — застосування процедур до деяких або всіх елементів генеральної сукупності.

Фальсифікація бухгалтерських документів і записів — оформлення свідомо неправильних документів обліку і записів у регістрах бухгалтерського обліку.

Чинники ризику шахрайства (Fraud risk factors) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — події чи умови, які свідчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливість скоїти шахрайство.

Шахрайство (Fraud) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — навмисна дія однієї або кількох осіб з управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями, працівників або третіх сторін, що пов'язана із застосуванням омани для отримання неправомірної або незаконної переваги.

Шахрайство працівників — шахрайство, до якого причетні лише наймані працівники суб'єкта господарювання, що підлягає аудиторській перевірці.

Шахрайство управлінського персоналу — шахрайство, до якого причетні один або кілька членів управлінського персоналу, або найвищого управлінського персоналу.

Штат — політика підприємства стосовно кваліфікації та компетентності фахівців; процедура приймання на роботу (найкраще — на конкурсній основі); заходи щодо підвищення кваліфікації персоналу; розмір оплати праці; перевірка виконання покладених обов'язків.

 
<<   ЗМІСТ   >>