Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Про які обставини підрядник зобов'язаний попередити замовника?

Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника:

  • 1) про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;
  • 2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;
  • 3) про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

Інформаційний обов'язок підрядника стосовно попередження замовника про обставини, які загрожують якості або придатності результату роботи ґрунтується на тому, що він є професіоналом, який систематично здійснює таку діяльність, більш ніж замовник обізнаний щодо якості матеріалу, способу ведення робіт, застосування певних засобів та технологій. Виконанню цього обов'язку передують дії підрядника з прийняття та оцінки матеріалу, одержаного від замовника, оцінки його вказівок, аналізу інших обставин, які робляться з усією компетентністю та уважністю.

Недоброякісним є матеріал, який не відповідає вимогам ДСТУ, технічним стандартам та умовам. Непринадним є матеріал хоча і якісний, але за своїми характеристиками він не може бути використаний для досягнення результату обумовленого договором підряду. Вказівки замовника можуть стосуватися предмету договору підряду, строків але він не може втручатися в діяльність підрядника згідно припису ст. 849 ЦК України. Тому вказівки замовника можуть стосуватись будь-яких питань окрім поточної діяльності підрядника.

Оцінка належного виконання цього обов'язку підрядником повинна здійснюватись з врахуванням конкретних обставин за яких приймався матеріал, надавались вказівки, обставин, зумовлених особливостями організації виконання роботи та специфікою підрядних відносин. Про явні недоліки матеріалу, неприйнятності вказівок замовника, інші обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи підрядник повинен негайно попередити контрагента до початку використання матеріалу і виконання вказівок, а про обставини які можуть виявитися з певним строком негайно з моменту їх виявлення.

Законодавство України не містить вимог щодо форми такого повідомлення. З метою уникнення суперечок його доцільно робити в письмовій формі з повним обґрунтування, а в разі необхідності з підтвердженням об'єктивними даними, технічними розрахунками та аргументацією. Про недоброякісність та непридатність матеріалу, яка виявлена під час його передання замовником сторони можуть зробити посилання в акті приймання — передачі. Можливим є у разі виникнення спору з цього питання, отримання висновку фахівця — третьої особи.

Якщо замовник не вживає відповідних заходів після одержання попередження підрядника, останній може відмовитись від договору і вимагати відшкодування збитків (ч. 1 ст. 848 ЦК України). Підрядник, який не виконав зазначений обов'язок і не направив відповідного попередження замовнику втрачає право у подальшому посилатись на настання несприятливих обставин При цьому форма його вини значення не має.

Чи має право замовник перевіряти хід та якість робіт підрядника під час виконання вказаних робіт у договорі підряду?

Замовник має право перевіряти хід та якість робіт підрядника.

Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти — вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.

Якість роботи повинна визначатися в договорі підряду. Якщо такі вимоги в ньому відсутні, або відповідні договірні умови є неповними та з цього приводу виникають розбіжності між сторонами, необхідно керуватися лише вимогами, які звичайно ставляться до робіт такого роду. Залежно від предмета підряду якість роботи може бути визначена в самому договорі, додатку до нього (опис, креслення і т.д.) чи сформульоване у вигляді посилання на інший документ (стандарт, керівництво і т.д.). Можливе також виконання підряду за зразком (малюнка).

У законодавстві названі деякі загальні критерії, яким повинна відповідати якість роботи: звичайно пропоновані вимоги до робіт відповідного роду, придатність у межах розумного терміну, звичайне використання. Для правильного застосування цих критеріїв необхідно їхнє належне тлумачення з урахуванням предмета підряду, умов договору і статусу його учасників. Вирішальним критерієм є умови самого договору підряду. При цьому звичайно пропоновані вимоги і звичайне використання повинні розумітися на основі вітчизняних критеріїв і практики; звертання до закордонного досвіду може призвести до неправильних і несправедливих кінцевих висновків. Необхідно, щоб результат роботи був придатний для встановленого договором використання, а в разі відсутності вказівок про це у договорі — для звичайного для такого роду результату робіт, при цьому протягом розумного терміну.

Право на перевірку замовником ходу та якості роботи спрямоване на встановлення додаткових гарантій того, що результат робіт буде досягнутим у обумовлені строки та буде відповідати всім вимогам, зокрема щодо якості. Після того, як роботи виконані замовнику важко, а іноді і неможливо перевірити дотримання підрядником всіх вимог до результату робіт. В підрядних роботах наявність цього права дозволяє замовнику оперативно реагувати на порушення строків та вимог щодо якості підрядником і своєчасно усувати їх. Це реагування може здійснюватись шляхом надання обов'язкових до виконання вказівок підряднику з питань ходу і якості роботи. В той же час, оскільки в підрядних взаємовідносинах діє презумпція професіоналізму підрядника, замовник не може втручатись в діяльність підрядника. Контроль замовником може здійснюватись як самостійно, так із залученням третіх осіб (спеціалісти, інженерингові та будівельні організації).

Стаття 850 ЦК України встановлено обов'язок замовника сприяти підряднику у виконанні роботи. У законодавстві конкретний перелік дій із сприяння відсутній. Правова природа підрядних відносин дозволяє зробити висновок, що дії замовника по сприянню не повинні бути тотожними діям підрядника, які він здійснює для виконання власних зобов'язань. Цей обов'язок замовником реалізується за умови передбачення у договорі одночасно трьох складових: випадків, обсягів та порядку сприяння. Наприклад, ст. 879 ЦК України передбачає для будівельних робіт можливість покладення на замовника за договором обов'язку сприяти підряднику у забезпеченні безперервного водопостачання, електроенергії, наданні інших необхідних послуг. Також сприяння замовника може полягати у наданні у обумовлений строк устаткування, облаштуванні майданчику. За невиконання обов'язків із сприяння, замовник повинен відшкодувати підряднику спричинені ним збитки зокрема додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, підвищенням ціни роботи.

 
<<   ЗМІСТ   >>