Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку грошових коштів

До типових та можливих порушень по операціях з обліку грошових коштів слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів, наявність помарок, підчисток, виправлень);
 • - складання первинних касових документів не в день руху готівки;
 • - відсутність укладеного договору про повну матеріальну відповідальність з касиром;
 • - відсутність наказу керівника про виконання функцій касира іншим працівником (у випадку відсутності посади касира або його тимчасової відсутності у зв'язку з певними обставинами);
 • - перевищення ліміту залишку готівки у касі або взагалі відсутності документу щодо встановлення ліміту;
 • - порушення встановленого порядку проведення інвентаризацій грошових коштів та документів;
 • - невідповідність сум у касових ордерах та у Звіті касира;
 • - неповне оприбуткування грошових коштів;
 • - видача готівки під звіт особам без повного звіту за попередній аванс;
 • - недостовірність підписів осіб, які отримали гроші;
 • - виплата готівки за фіктивними рахунками або документами;
 • - включення до платіжних документів підставних осіб;
 • - завищення сум у відомостях на виплату заробітної плати;
 • - порушення термінів повернення невикористаних сум підзвітними особами та ненарахування їм за це штрафних санкцій та пені;
 • - незастосування у випадках необхідності РРО;
 • - неповне відображення у документах виторгу, що надійшов через РРО;
 • - перевищення законодавчо встановлених норм розрахунків готівкою;
 • - неоприбуткування або неповне оприбуткування готівки, отриманої за Чеком у банку;
 • - незарахування взагалі або неповне зарахування на поточний рахунок підприємства готівки за Заявою на переказ готівки;
 • - відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операції;
 • - наявність документів, не оформлених відповідно до вимог законодавства (ксерокопії документів, відсутність на документах банківських відміток);
 • - відсутність додатків до платіжних документів, що були підставою для здійснення безготівкових операцій;
 • - невідповідність даних у платіжних дорученнях, що зберігаються у справах підприємства, яке перевіряється, фактичним перерахуванням коштів;
 • - перерахування авансів за безтоварними рахунками, без оформлення договору, на значну суму та за іншими сумнівними операціями;
 • - неповернення помилково отриманих грошових коштів, або, навпаки, помилково перерахованих за невірними реквізитами;
 • - розбіжність платіжного документа та коду в банківській виписці;
 • - порушення порядку купівлі та продажу іноземної валюти;
 • - відсутність перекладу українською мовою текстів платіжних документів, що стали підставою для оплати їх в іноземній валюті з валютного рахунка;
 • - допущення помилок у розрахунках перевідного курсу інвалюти в гривні у разі здійснення платежів в іноземній валюті;
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за Підтемою 7.6

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з розрахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб, а також коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів.

Готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств (підприємців) і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Грошові документи — поштові марки, сплачені проїзні документи, сплачені путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку.

Грошові кошти (гроші) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Грошові кошти у дорозі — грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні або інші рахунки підприємства.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів — документ, що застосовується для реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта звітності.

Картковий рахунок — банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Касова книга — документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи — документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів.

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

Меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів з рахунка платника, внутрішньобанківських операцій.

Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їхніх еквівалентів.

Операція в іноземній валюті — господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або, в разі договірного списання, отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача.

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який складається з двох частин: верхньої — вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Платіжні інструменти — засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника.

Розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

Розрахунково-касове обслуговування — надання банком клієнту, на підставі укладеного між ними договору, послуг, які пов'язані з переказом коштів з рахунку / на рахунок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

 
<<   ЗМІСТ   >>