Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання і завдання для самоперевірки

 • 1. Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту?
 • 2. У чому полягає сутність кредиту? Які точаться дискусії щодо сутності кредиту?
 • 3. У чому полягає внесок Г. Маклеода у розвиток капіталотворчої теорії кредиту?
 • 4. Розкрийте основні положення теорії кредиту, розробленої Й. Шумпетером.
 • 5. Назвіть основні положення теорії Дж.М. Кейнса стосовно кредиту.
 • 6. За якими ознаками відносини між економічними суб'єктами можна віднести до кредитних?
 • 7. Які є сутнісні відмінності між кредитом і грошима?
 • 8. У чому полягають сутнісні відмінності між кредитом і фінансами?
 • 9. Що таке відсоток за кредит? Які є підходи до визначення природи цього відсотка?
 • 10. У чому суть теорії відсотка, розробленої Дж.М. Кейнсом?
 • 11. Дайте визначення норми відсотка.
 • 12. Які основні фактори впливають на норму відсотка?
 • 13. Що є джерелом позичкового відсотка? Які фактори впливають на нього?
 • 14. Що таке структура кредиту? Які її елементи?
 • 15. Які причини можуть обумовити необхідність кредиту для конкретного підприємства?
 • 16. Що спільного і відмінного між процесами кредитування і фінансування?
 • 17. Дайте визначення понять "об'єкти" і "суб'єкти кредиту". Наведіть приклади.
 • 18. У чому полягає суть натуралістичної теорії кредиту?
 • 19. Які основні положення натуралістичної концепції кредиту?
 • 20. У чому зміст капіталотворчої концепції кредиту?
 • 21. У чому полягає суть капіталотворчої теорії кредиту?
 • 22. Які принципи кредитування ви знаєте? Поясніть їх на прикладах.
 • 23. Які функції виконує кредит у ринкових умовах? Дайте їх характеристику.
 • 24. Як саме кредит може сприяти зменшенню витрат суспільства і підвищенню ефективності виробництва?
 • 25. Яким чином кредит забезпечує перетворення заощаджень у капітал?
 • 26. Розкрийте зміст контрольної функції кредиту.
 • 27. Перерахуйте і розкрийте особливості позичкового капіталу.
 • 28. Розкрийте особливості вияву перерозподільчої функції кредиту.
 • 29. Назвіть основні складові кредитної системи України.
 • 30. Зобразіть інституційну модель кредитної системи України.
 • 31. Поясність зв'язок поняття "кредит" з іншими економічними поняттями.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Кредитна система.
 • 2. Позичальник.
 • 3. Кредитний портфель.
 • 4. Кредитний ризик.
 • 5. Кредитоспроможність.
 • 6. Не цінова конкуренція.
 • 7. Натуралістична теорія кредиту.
 • 8. Інфраструктура кредитної системи.
 • 9. Кредитна угода.
 • 10. Вкладення капіталу.
 • 11. Кредитний механізм.
 • 12. Застава.

Визначення

A. Майнові та інші активи, що використовуються як забезпечення наданого кредиту.

B. Продаж компанією своїх акцій певній групі юридичних і фізичних осіб.

C. Тимчасове запозичення чужої власності, обумовлене необхідністю матеріальної відповідальності и учасників за виконання взятих на себе зобов'язань.

D. Фізична чи юридична особа, яка може отримати в тимчасове користування кошти на умовах повернення, платності, строковості.

E. Механізм, який включає принцип кредитування, кредитного планування й управління кредитом, умови і методи кредитування, шляхи його кількісного регулювання.

F. Форма руху продуктивного капіталу, використання відносно самостійного позичкового капіталу і закономірності його руху.

G. Сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

H. Наявність передумов для отримання кредиту та здатність повернути його.

I. Комплекс нормативно-правового забезпечення, система захисту інтересів вкладників і кредитних установ, інформаційне забезпечення, наявність розрахункової мережі тощо.

J. Ризик несплати позичальником основного боргу та відсотків, що належать кредитору.

К. Сукупність усіх позичок, наданих банком, і придбаних цінних паперів.

L. Суперництво за кредитні ресурси та кредитні вкладення між фінансовими інститутами, що виконують неоднорідні за характером операції, за якими не можна порівняти ціну.

Завдання № Д-01

У табл. 1 наведено дані про банківські кредити в економіку України за період 2003–2007 pp. За цими даними визначте:

 • а) частку кожного показника в загальному обсязі кредитів;
 • б) темпи зростання та приросту обсягу кредитів за факторинговими операціями;
 • в) темпи зростання та приросту обсягу кредитів за експортно-імпортними операціями;
 • г) темпи зростання та приросту обсягу кредитів у поточній діяльності.

Таблиця 1. Банківські кредити в економіку України у 2003–2007 pp. (на кінець періоду, млн грн)

Показник

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Овердрафт

1150

1165

1200

1120

1145

За операціями РЕПО

65

69

78

74

82

За врахованими векселями

1300

1362

1502

1463

1509

За факторинговими операціями

32

35

42

30

36

За внутрішніми торгівельними операціями

3 850

3 902

4 505

4 980

5 603

За експортно-імпортними операціями

6135

6195

6 210

6000

6 302

У поточну діяльність

23 825

23 900

24 112

26125

28 500

В інвестиційну діяльність

2 220

2 239

2105

2 015

2 208

Загальний обсяг

38 577

38 867

39 754

41 807

45 385

Тести

 • 1. Є дві теорії кредиту.
 • а) натуралістична та капіталотворча;
 • б) проста та повна;
 • в) повноцінна та неповноцінна;
 • г) раціоналістична та еволюційна.
 • 2. Кредит виник, коли товарно-грошові відносини:
  • а) почали ставати регулярними;
  • б) не були наявні;
  • в) були слабкими;
  • г) були нерегулярними.
 • 3. Кредит виконує три функції, а саме:
  • а) емісійну, контрольну та є засобом накопичення;
  • б) контрольну, перерозподільчу та є засобом платежу;
  • в) перерозподільчу, зберегаючу та контрольну;
  • г) перерозподільчу, емісійну та контрольну.
 • 4. Кредит виник і розвивався на основі функції грошей як:
  • а) засіб платежу;
  • б) засіб обігу;
  • в) засіб накопичення;
  • г) міра вартості.
 • 5. Зміст емісійної функції кредиту полягає у тому, що:
  • а) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб'єктами народного господарства на засадах повернення та платності;
  • б) у процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов і принципів кредиту з боку суб'єктів кредитної угоди;
  • в) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;
  • г) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.
 • 6. Зміст контрольної функції кредиту полягає у тому, що:
  • а) у процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов і принципів кредиту з боку суб'єктів кредитної угоди;
  • б) гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб;
  • в) є можливість створити за рахунок кредиту додаткові засоби платежу;
  • г) відбувається перерозподіл за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб'єктами народного господарства на засадах повернення та платності.
 • 7. Кредитні відносини є:
  • а) добровільними та нерівноправними;
  • б) недобровільними та нерівноправними;
  • в) недобровільними та рівноправними;
  • г) добровільними та рівноправними.
 • 8. Ваза, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві, сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику, називається:
  • а) банківською системою;
  • б) парабанківською системою;
  • в) інфраструктурою кредитної системи;
  • г) кредитною системою.
 • 9. Скільки етапів нараховує відтворювальний рух кредиту:
  • а) два;
  • б) чотири;
  • в) три;
  • г) п'ять?
 • 10. Форма кредиту, яка надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу, при оренді майна, наданні речей чи приладів у прокат, погашенні міждержавних боргів поставками товарів, є:
  • а) товарною;
  • б) грошовою.
 • 11. Причинами необхідності кредиту є:
  • а) полегшення реалізації товарів за допомогою кредиту;
  • б) наявність коливання потреби в оборотному капіталі;
  • в) виникнення потреби у створенні та відновлені основного капіталу;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 12. Натуралістична теорія була розроблена:
  • а) А. Смітом і Д. Рікардо;
  • б) Р. Маршаллом і Ж. Сеєм;
  • в) Г. Маклеодом;
  • г) Й. Шумпетером.
 • 13. Засновником капіталотворчої теорії був:
  • а) Дж. Лo;
  • б) А. Ган;
  • в) Дж.М. Кейнс;
  • г) Дж. Мілль.
 • 14. Об'єктом кредиту згідно з натуралістичною теорією були:
  • а) позичковий капітал;
  • б) грошові ресурси;
  • в) натуральні матеріальні блага;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 15. Серед основних положень капіталотворчої теорії кредиту можна назвати такі:
  • а) кредит є продуктивним капіталом;
  • б) активні операції банків є головними;
  • в) кредит не залежить від процесу відтворення;
  • г) головними базовими операціями банків є пасивні операції.
 • 16. Положеннями натуралістичної теорії є такі:
  • а) кредитуванню підлягають негрошові ресурси;
  • б) позичковий капітал ототожнюється з капіталом у речовій формі;
  • в) банки є посередниками;
  • г) кредит виконує пасивну перерозподільчу функцію.
 • 17. Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту, є такі:
  • а) учасники кредитних відносин мають бути економічно самостійними;
  • б) кредитні відносини є добровільними та рівноправними;
  • в) кредитні відносини змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають;
  • г) кредитні відносини є вартісними.
 • 18. Особливостями кредиту є такі:
  • а) позичальник, отримавши кредит, лише реалізує право тимчасового користування наданими коштами чи цінностями;
  • б) суб'єкти кредитних відносин нездатні одночасно по черзі виступати в ролі кредитора і позичальника;
  • в) позичальник, щоб отримувати позику, зобов'язаний пред'явити кредиторові економічні та юридичні гарантії повернення боргу;
  • г) сплата процента за користування кредитними ресурсами.
 • 19. Розрізняють такі принципи кредитування:
  • а) цільове призначення позички;
  • б) строковість і поверненість;
  • в) платність;
  • г) диференційованість.
 • 20. Поняття "кредит" пов'язане з такими економічним категоріями, як:
  • а) гроші і товар;
  • б) товарообмін і виробництво;
  • в) фінанси;
  • г) позиковий капітал і процент;
  • д) усі відповіді правильні.
 • 21. Основними напрямами розвитку кредитної системи є:
  • а) універсалізація діяльності кредитних установ;
  • б) зростання ролі держави в організації функціонування кредитної системи;
  • в) посилення концентрації банківського капіталу;
  • г) усі відповіді правильні.
 
<<   ЗМІСТ   >>