Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ефективність діяльності підприємства, її сутність та характеристика

Ефективність діяльності підприємства є одним із найважливіших узагальнюючих показників, який характеризує її результативність

Економічна ефективність - це досягнення найвищих результатів за оптимальних витрат живої та уречевленої праці.

У західній економічній літературі набуло поширення поняття "парето-ефективність" (від імені італійського економіста В. Парето), згідно з яким економічна ефективність національної економіки - це такий її стан, за якого неможливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї людини, якщо при цьому не погіршується становище інших членів суспільства.

Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Ефективність розкриває характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва. Вона показує не сам результат, а те, якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) - результату і витрат.

Економічна ефективність - це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки).

Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку).

У загальному вигляді показник економічної ефективності може бути виражений формулою:

де £ - показник економічної ефективності, грн.; е - величина економічного ефекту, грн.;

ВР- витрати ресурсів (коштів, засобів виробництва, предметів праці, трудових чинників, часу та ін.) на забезпечення зазначеного економічного ефекту, грн.

Економічна ефективність є одним із ключових інструментів формування системи економічних відносин, виконуючи ряд важливих функцій, серед яких основними є такі:

  • - регулювання внутрішньогосподарської діяльності підприємств (ключовий інструмент ухвалення рішень з використання ресурсів);
  • - формування відносин між виробником і споживачем (основа формування ціни споживача);
  • - переведення загальноекономічних (суспільних) вигод у внутрішні інтереси (інтерналії) конкретних економічних суб'єктів (підприємств і окремих громадян).

Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства

В Україні не існує офіційної та загально визначеної методики комплексної оцінки результатів діяльності підприємства. Однак можна визначити такі основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності підприємства:

1. Складання плану економічного аналізу:

визначення теми аналізу та напрямів використання його результатів;

розробка програми і календарного плану, а також розподіл роботи між виконавцями;

визначення джерел інформації;

розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок щодо їх заповнення, методів графічного оформлення матеріалів аналізу.

2. Підготовка матеріалів для аналізу:

збирання інформації та визначення додаткових джерел її отримання;

перевірка вірогідності інформації;

аналітична обробка інформації.

3. Попередня оцінка результатів аналізу:

загальна характеристика підприємства;

характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодам.

4. Аналіз причин динамічних змін показників діяльності:

визначення та групування чинників, що впливають на діяльність підприємства;

виявлення зв'язків та залежності між окремими чинниками;

вимірювання впливу чинників;

оцінювання збитків, зумовлених дією негативних чинників;

виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльності.

5. Оцінювання результатів аналізу:

формування висновків за результатами аналізу;

розроблення пропозицій з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

В результаті проведення аналітичної роботи такого спрямування створюються передумови для системної оцінки ефективності діяльності підприємства і формується інформація для розробки заходів щодо її підвищення.

 
<<   ЗМІСТ   >>