Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ

Грошові реформи — це повна або часткова структурна перебудова державою існуючої в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.

Грошові реформи у вузькому розумінні поділяють на такі типи:

 • 1. Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує.
 • 2. Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головна мета — заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.
 • 3. Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові.

Грошові реформи в широкому розумінні передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову чинної системи грошово-валютних і кредитних відносин. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні, в зв'язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень, є тривалими у часовому вимірі. Вони проводяться, зазвичай, декілька років.

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?
 • 2. Які основні типи грошових систем Ви знаєте?
 • 3. Проаналізуйте особливості процесу запровадження національної валюти України.
 • 4. Розкажіть про місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери.
 • 5. У чому суть грошово-кредитної політики?
 • 6. Розкрийте зміст стратегічних, проміжних і тактичних цілей грошово-кредитної політики.
 • 7. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?
 • 8. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни обов'язкових резервів?
 • 9. Як впливає облікова політика на грошову сферу?
 • 10. Назвіть основні джерела покриття дефіциту державного бюджету.
 • 11. Охарактеризуйте сеньйораж і монетизацію дефіциту державного бюджету.
 • 12. Поясніть суть інфляції та проаналізуйте форми її вияву й основні причини виникнення.
 • 13. Назвіть основні типи інфляції.
 • 14. У чому виявляється вплив інфляції на виробництво, зайнятість і життєвий рівень?
 • 15. У чому полягає зміст і функції грошових реформ?
 • 16. Які особливості грошових реформ у вузькому і широкому розумінні цього поняття?

Тести

 • 1. Основними елементами грошової системи є:
  • а) грошова база;
  • б) валютний курс;
  • в) грошова одиниця;
  • г) види готівкових грошових знаків; ґ) міра вартості.
 • 2. Які з названих економічних інститутів не є обов'язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:
  • а) фінансові установи;
  • б) порядок обміну національної валюти на іноземну;
  • в) умови безготівкового грошового обігу;
  • г) форми грошей;

ґ) умови обміну грошей на золото.


 • 3. Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні:
  • а) емісійна система;
  • б) форма грошей;
  • в) грошова система;
  • г) грошова одиниця; ґ) монометалізм.
 • 4. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею:
  • а) монометалізм;;
  • б) масштаб цін;
  • в) біметалізм;
  • г) валюта; ґ) монета.
 • 5. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото;
 • а) система паралельної валюти;
 • б) система подвійної валюти;
 • в) система кульгаючої валюти;
 • г) золотомонетний стандарт; ґ) золотозлитковий стандарт;
 • д) золотодевізний стандарт.
 • 6. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:
  • а) операції на відкритому ринку;
  • б) готівкова емісія;
  • в) норма банківських резервів;
  • г) облікова ставка;

ґ) встановлення лімітів кредиту ЦБ.

 • 7. Цілі грошово-кредитної політики ЦВ класифікують на:
  • а) формальні;
  • б) проміжні;
  • в) тактичні;
  • г) неформальні; ґ) стратегічні.
 • 8. Стратегічні цілі ГКП:
  • а) регулювання грошової маси;
  • б) пожвавлення або стримування ринкової кон'юнктури;
  • в) забезпечення оптимального рівня зайнятості;
  • г) зміна процентної ставки;

ґ) збалансування економічного розвитку; д) стримування інфляції.

 • 9. Суб'єкти ГКП:
  • а) комерційні банки;
  • б) держава;
  • в) кредитні спілки;
  • г) банківська система; ґ) урядові структури;
  • д) МВФ.

 • 10. Основні функції фіскально-бюджетної політики:
  • а) забезпечення сталості грошового обігу;
  • б) забезпечення грошима сфери обігу;
  • в) перерозподіл національного доходу;
  • г) стримування інфляції;

ґ) накопичення ресурсів для фінансування соціальних програм;

 • д) боротьба з інфляцією.
 • 11. Стагфляція:
  • а) зумовлена підвищенням цін під впливом сукупного попиту;
  • б) визначається пропорційною зміною цін на різні товари;
  • в) супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття;
  • г) спричинена підвищенням цін під впливом сукупної пропозиції;

ґ) характеризується повільним зростанням цін (до 10 % на рік).

 • 12. При зниженні темпу інфляції до 5 % в місяць вона стане:
  • а) помірною;
  • б) галопуючою;
  • в) гіперінфляцією.
 • 13. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) ці процеси не пов'язані між собою.
 • 14. Головна функція грошової реформи:
  • а) впровадження нового зразка купюри;
  • б) заміна масштабу цін;
  • в) конфіскація грошей у населення;
  • г) стабілізація грошового обігу;

ґ) обмін зношених грошових купюр.

 • 15. Механізм грошово-кредитного регулювання схематично можна відобразити:
  • а) ЦБ → MB → Мs;
  • б) уряд → трансфертні виплати → заощадження → інвестиції;
  • в) уряд → ЦБ → НД;
  • г) ЦБ → інвестиції → НД.
 • 16. Головною функцією НБУ є:
  • а) проведення ГКП;
  • б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;
  • в) монопольне здійснення емісії національної валюти;
  • г) кредитор останньої інстанції для банків;

ґ) здійснення банківського регулювання та нагляду.

 • 17. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:
  • а) процентну політику;
  • б) рефінансування комерційних банків;
  • в) управління золотовалютними резервами;
  • г) операції з цінними паперами на відкритому ринку; ґ) регулювання імпорту й експорту капіталу.

 • 18. Безпосередній вплив на пропозицію грошей мають:
  • а) ЦБ;
  • б) комерційні банки;
  • в) уряд;
  • г) клієнти банків.
 • 19. Який зв'язок між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу:
  • а) прямий;
  • б) обернений;
  • в) зв'язок відсутній.
 • 20. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібне збільшити грошову масу в обігу:
  • а) продавати державні цінні папери;
  • б) купувати державні цінні папери;
  • в) підвищити норму обов'язкових резервів;
  • г) знизити норму обов'язкових резервів; ґ) підвищити облікову ставку;
  • д) знизити облікову ставку.

Задачі

Задача № 1

Визначити процентний рівень та індекси інфляції, за умови, що: вартість споживчого кошика станом на 01.01. за звітний період становила 220 грн, станом на 01.04. — 320 грн, станом на 01.07. — 280 грн.

Задача № 2

ВВП в умовах повної зайнятості становить ЗО млрд дол., а фактичний обсяг ВВП — 25 млрд. дол. Сума податків становить 25 % від величини ВВП, державні витрати і послуги — 6,5 млрд. дол. Визначити, балансується державний бюджет з дефіцитом чи з профіцитом. Встановити його розміри. Як зміниться сальдо державного бюджету при досягненні повної зайнятості? За яких умов дефіцит державного бюджету не є небезпечним для економіки загалом?

Задача № 3

Визначити темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75 %, швидкість обігу грошей зросла на 15 %, а приріст товарної маси становив 20 %.

Задача № 4

Визначити очікуваний річний індекс і темп інфляції при темпі інфляції за місяць у 8 % та 12 %.

Задача № 5

Індекси цін за роками:

Рік

Індекс цін

Рівень інфляції, %

1

100,00

2

115,00

3

131,00

4

135,00


 • 1. Розрахуйте темп інфляції для кожного року.
 • 2. Використовуючи "правило величини 70", визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін.
 • 3. Визначте процентну зміну реального доходу, якщо номінальний дохід упродовж другого року порівняно з першим збільшився на 17 %, а впродовж третього року порівняно з другим — на 5 %.
 • 4. Якщо номінальний дохід у другому та третьому році складав ЗО 000 дол., яка величина реального доходу впродовж цих років?
 • 5. Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит упродовж другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому — 20 % (для позичальників між другим і третім роками), то яким був реальний рівень процентної ставки впродовж цих років?

Теми рефератів

 • 1. Грошова система економіки ринкового типу.
 • 2. Грошова система та її елементи в Україні.
 • 3. Грошово-кредитна політика України.
 • 4. Процес створення грошової системи в Україні. Методи проведення грошової реформи в Україні.
 • 5. Суть інфляції та чинники, що впливають на її розвиток.
 • 6. Особливості інфляційного процесу в Україні.
 • 7. Суть терміна "сталість грошей" і аналіз умов забезпечення механізму сталості грошової одиниці на прикладі економічної ситуації в України
 • 8. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса.
 • 9. Грошовий ринок та інфляція.
 • 10. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту. Монетизація валового внутрішнього продукту.

 
<<   ЗМІСТ   >>