Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Диференціальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формальні і змістові властивості індивідуальності

Диференціальна психологія вивчає індивідуальні особливості особистості, спираючись на їх зумовленість формальними і змістовими властивостями. До формальних властивостей належать генетично детерміновані, вроджені, стійкі в часі, позаситуативні і крос культурні психобіологічні (індивідні) характеристики індивідуальності: темперамент, стать, інтелект і когнітивностильові характеристики індивідуальності. На детальному дослідженні інтелекту і когнітивних стилів зосереджується диференціальна когнітологія. Змістові характеристики індивідуальності детерміновані зазвичай факторами середовища (змістом і якістю соціалізації: сімейне оточення, виховання, навчання тощо). На позначення цих властивостей у вітчизняній психології традиційно використовують поняття "характер" як інтеграційно особистісне утворення, яке формують особистісні риси, Я концепція, спрямованість, мотиваційно-потребова сфера тощо.

Темперамент як формальна інтеграційна основа індивідуальності

Поняття "темперамент" виникло ще у давньогрецькій медицині внаслідок спостережень і роздумів над тим, чому одні хворі наділені великою силою опору, а інші легко піддаються захворюванням; чому деякі видужують швидко, інші поволі; чому одні й ті самі ліки від тієї самої хвороби одній людині допомагають, іншій - ні (звідси гіппократівський принцип - лікуйте хворого, а не хворобу); чому одна і та сама хвороба неоднаково протікає у різних людей тощо.

Більшість класифікацій темпераменту, будучи корисними для житейської психодіагностики, складеш абсолютно без урахування правил наукової класифікації. Поясненням природи темпераменту займались представники гуморальної, конституційної і психологічної теорій. Темперамент став предметом уваги медиків і філософів раніше за інші психологічні характеристики, але вивчення його було переважно емпіричним, заснованим радше на спостереженні, ніж на достовірному аналізі наукових даних.

Диференціальна психологія зосереджується на дослідженні темпераменту як індивідуально-стійкої системи інваріантних психобіологічних (формальних) властивостей індивідуальної поведінки, оскільки темперамент (властивості нервової системи):

  • - основа індивідуально-психологічних відмінностей між людьми;
  • - інтеграційне утворення, що об'єднує найрізноманітніші властивості нервової системи, які забезпечують увесь спектр психічної діяльності людини - від найпростіших психічних процесів (відчуття) до вищих форм буття особистості (творчості);
  • - центральне формальне психічне утворення, оскільки він Є генетично детермінованим, вродженим, стійким у часі, крос-ситуативним;
  • - тісно пов'язаний з іншими формальними характеристиками індивідуальності (про що свідчать тісні кореляційні зв'язки), які е предметом диференціальної психології, - інтелектом і когнітивними стилями.

Узагальнене і достатньо повне з точки зору диференціальної психології визначення темпераменту пропонує сучасний український психолог Лора Лєпіхова.

Темперамент (лат. tempero-змішую) - вроджена, стійка характеристика індивідуальності, одна з найважливіших структурних одиниць психодинамічної організації психічної діяльності (темпу, ритму, інтенсивності окремих психічних процесів і станів), що показує спосіб реагування на події.

Різні комбінації цих генотипічних властивостей створюють індивідуальні відмінності фенотипічних параметрів особистості: екстраверсії - інтроверсії, активності, пластичності - ригідності, тривожності.

Темперамент є однією з найглибше досліджених індивідних характеристик. Існує багато визначень цієї якості, які поєднує комплексна структура темпераменту, назва якого означає "змішування частин".

Порівнюючи різні визначення темпераменту, можна помітити, що це поняття тлумачать як психодинамічну характеристику індивіда (людини), особистості, індивідуальності. У цьому немає суперечності, адже, згідно з ієрархічною теорією індивідуальності, одні й ті самі темпераментальні властивості неоднаково проявляються на різних рівнях індивідуальності - індивідному, особи-стісному й індивідуальнісному.

 
<<   ЗМІСТ   >>