Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник за Темою 3

Абстрагування — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом відволікання, абстракції, переходом від конкретних об'єктів до загальних питань.

Аналіз — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом розчленування його на складові, кожна з яких аналізується (вивчається) окремо в рамках одного цілого.

Аналітичні тести — методи порівняння як в абсолютних одиницях, так і відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки).

Аналогія — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом пізнання ознак суб'єкта на основі його подібності з іншими.

Арифметична документальна перевірка — перевірка правильності розрахунків у документах, облікових регістрах і звітних формах.

Бухгалтерський підхід — розробка методик перевірки за різними розділами бухгалтерського обліку.

Вибіркові спостереження — прийоми статистичного спостереження якісних характеристик господарського процесу.

Галузевий підхід — розробка методик аудиту суб'єктів господарювання залежно від виду їхньої діяльності та галузевої належності.

Дедукція — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом вивчення спочатку стану об'єкта в цілому, а тільки потім — стану його складових елементів, а висновки робляться від загального до окремого.

Документальна перевірка — перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та по суті.

Документальні методи — дослідження документів, групування недоліків, формальна, арифметична, логічна, зустрічна перевірка, балансовий метод, порівняння, оцінка законності, обґрунтованості й чинності господарських операцій та заповнення документів.

Економіко-математичні методи — методи, які застосовуються при визначенні впливу факторів на результати господарських процесів з метою їх оптимізації на стадії проектування.

Економічний аналіз — система прийомів для розкриття причинних зв'язків, що зумовлюють результати явищ і процесів.

Експеримент — науково поставлений дослід з метою аудиту для перевірки результатів процесів, що плануються або виконані.

Експертизи — експерті оцінки, що застосовуються криміналістичними, судово-бухгалтерськими, товарознавчими та іншими експертизами.

Електронний обмін даними (ЕОД) — електронна передача документів між організаціями у прийнятній для введення до комп'ютера формі.

Елемент фінансового звіту (в контексті МСА 805) (Element of a financial statement) (in the context of ISA 805) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — елемент, рахунок або стаття фінансового звіту.

Загальнонаукові методи дослідження — методи і методичні прийоми, які використовуються будь-якою наукою.

Загальні засоби контролю IT (General IT-controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — політики і процедури, які пов'язані з багатьма прикладними програмами та підтримують ефективне функціонування засобів контролю за прикладними програмами, забезпечують безперервне належне функціонування інформаційних систем. Загальні засоби контролю IT, як правило, містять засоби контролю щодо: центру обробки даних і роботи мережі; придбання, заміни та технічного обслуговування системного програмного забезпечення; безпеки доступу; придбання, розробки та технічного обслуговування прикладних програм.

Залишки на початок періоду (Opening balances) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — залишки на рахунках, які існують на початок періоду. Вони ґрунтуються на залишках на рахунках на кінець попереднього періоду і відображають вплив операцій і подій попередніх періодів та облікових політик, що застосовувалися у попередньому періоді. Залишки на початок періоду також включають розкриття інформації, такої як непередбачені події та прийняті зобов'язання, яка існувала на початок періоду.

Засоби контролю за доступом (Access controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — процедури, розроблені для обмеження доступу до онлайнових терміналів, програм і даних. Складаються з "розпізнавання користувача" та "авторизації користувача". "Розпізнавання користувача", як правило, спрямоване на визначення користувача за допомогою засобів його ідентифікації при вході в систему, паролів, карток доступу або біометричних даних. "Авторизація користувача" складається з правил доступу для визначення того, до яких із комп'ютерних ресурсів кожен користувач має право доступу. Зокрема, такі процедури призначені для запобігання або виявлення:

  • а) несанкціонованого доступу до онлайнових терміналів, програм і даних;
  • б) введення несанкціонованих операцій;
  • в) несанкціонованих змін файлів даних;
  • г) використання комп'ютерних програм несанкціонованим персоналом; ґ) використання несанкціонованих комп'ютерних програм.

Зустрічна перевірка — відображення господарських операцій, що здійснюються між клієнтом і третіми особами; як правило, перевіряється в останніх та порівнюється з даними клієнта.

Інвентаризація — (від лат. inventarium "опис майна") — елемент методу бухгалтерського обліку, який є способом виявлення в натурі фактичної наявності матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків; це перевірка наявності й стану об'єкта шляхом огляду, підрахунку, зважування, обміру тощо.

Індукція — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом ознайомлення не з усіма ознаками, а лише з частиною їх; висновки робляться від окремого до загального.

Існуючі критерії — це критерії, що вже втілені у закони чи нормативні акти, або видані уповноваженими чи загальновизнаними організаціями експертів, які відповідають прозорим і належно оформленим правовим процедурам.

Історична фінансова інформація (Historical financial information) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — інформація, виражена у фінансових показниках, стосовно конкретного суб'єкта господарювання, отримана на основі облікової системи цього суб'єкта господарювання, про економічні події, які відбувалися у минулих періодах, або про минулі економічні умови чи обставини на певний момент часу.

Кількісна суттєвість достовірності фінансової звітності — суттєвість фінансової звітності, коли аудитор повинен оцінити, чи перевищують окремо або в загальній сумі виявлені відхилення кількісний критерій — рівень суттєвості.

Комп'ютеризовані методи аудиту (Computer-assisted audit techniques) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — прикладні програми аудиторських процедур з використанням комп'ютера як засобу аудиту (відомі також під назвою "комп'ютеризовані методи аудиту" (КМА).

Конкретизація — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом огляду об'єктів за певними конкретними умовами їх існування.

Контирування документів — зазначення номерів рахунків, що дебетуються і кредитуються, і суми в облікових документах.

Контрольні замірювання робіт — прийом фактичного контролю за дотриманням визначених норм.

Критерії (Criteria) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — контрольні показники, які використовують для оцінки або визначення предмета перевірки, включаючи контрольні показники подання та розкриття інформації, якщо це доречно. Критерії можуть бути формальними або менш формальними. Можуть існувати різні критерії для одного й того самого предмета перевірки. Належні критерії потрібні для обґрунтовано послідовної оцінки чи визначення предмета перевірки в контексті професійного судження.

Критерій — засіб судження, вимірник для визначення, оцінки предмета, явища, ознака, що покладена в основу класифікації.

Критерій оцінки фінансової звітності — оцінка, за допомогою якої можна визначити відповідність звітності попередньо встановленим нормам, правилам та показникам.

Метод аудиту — сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, за якими здійснюється аудит.

Метод будь-якої науки — спосіб дослідження того, що є її предметом.

Методика — повний послідовний набір правил та процедур щодо обраного об'єкта, за виконанням яких досягається визначена мета і виконується поставлене завдання.

Методика аудиту — послідовність та порядок застосування методів (прийомів) аудиту з метою встановлення об'єктивної істини шляхом аудиторського висновку для користувачів фінансової звітності й аудиту.

Моделювання — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом заміни об'єкта, який вивчається, на його аналог, модель, що містить істотні прикмети оригіналу.

Надлишок — результат інвентаризації, при якому фактична наявність цінностей або розрахунків перевищує облікові дані; оприбутковується в доходи підприємства.

Належні критерії (Suitable criteria) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — критерії, які мають такі характеристики: доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість.

Нестача — результат інвентаризації, при якому фактична наявність цінностей або розрахунків менше облікових даних; списується за рахунок винної особи або підприємства.

Несуцільний спосіб (вибіркова перевірка) — метод, який характеризує всю сукупність одиниць за результатами обстеження певної її частини (вибіркової сукупності), відібраної випадковим чином за правилами наукової теорії вибірки.

Обстеження — особисте ознайомлення з предметом дослідження (обстеження місць зберігання запасів тощо).

Опитування — одержання письмової або усної інформації від клієнта або про клієнта.

Перевірка документів за змістом — відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна ув'язка окремих показників.

Перевірка документів за формою — наявність у документі обов'язкових реквізитів.

Перевірка документів по суті — перевірка, що дозволяє встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку та включення до статей витрат і доходів.

Перевірка механічної точності — перевірка підрахунків і передачі інформації.

Пересортиця — результат інвентаризації, за якого виникають лишки одних і нестачі інших матеріальних цінностей як результат заміни одного сорту іншим при відпуску товарно-матеріальних цінностей.

Перше завдання з аудиту (Initial audit engagement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — завдання з аудиту, в якому:

  • а) фінансова звітність за попередній період не перевірялася аудитором;
  • б) фінансова звітність за попередній період перевірялася попереднім аудитором.

Підтвердження — одержання письмової відповіді від клієнта або третіх осіб з метою підтвердження точності інформації (підтвердження дебіторської заборгованості тощо).

Податковий підхід — розробка методик перевірки різних питань з урахуванням податкового законодавства.

Попередній аудитор (згідно з МСА 510 "Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду") — аудитор з іншої аудиторської фірми, який проводив аудит фінансової звітності суб'єкта господарювання за попередній період та який був замінений теперішнім аудитором.

Порівняння — метод дослідження, пізнання дійсності, покликаний встановити спільні й відмінні ознаки між процесами, явищами, об'єктами.

Принципи інвентаризацій: раптовість, зіставність, плановість, своєчасність, точність, об'єктивність, безперервність, повнота охоплення об'єктів, ефективність, оперативність, економічність, гласність, виховний вплив, оцінка результатів, дотримання матеріальної відповідальності, обов'язковість, документальне відображення результатів інвентаризації, доцільність.

Природний убуток у межах норм — результат інвентаризації, за якого виникає нестача, але її кількісна та вартісна оцінка знаходиться у межах, визначених законодавчо, й дозволяє списати нестачу за рахунок організації без визначення винних осіб.

Процедури аудиторські — конкретні дії аудитора щодо виконання визначених завдань перевірки.

Розцінка документів — розрахунок ціни (у разі її відсутності).

Середовище IT (IT environment) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — політики та процедури, які впроваджує суб'єкт господарювання, а також інфраструктура IT (апаратне забезпечення, операційні системи тощо) і прикладне програмне забезпечення, які він використовує для супроводження бізнес-операцій та успішної реалізації стратегії бізнесу.

Синтез — метод дослідження, при якому вивчення предмета відбувається шляхом об'єднання в цілісність, в єднання його частин.

Системний аналіз — метод дослідження, при якому вивчення предмета відбувається шляхом огляду об'єктів як сукупності елементів, що утворюють систему. В аудиті системний аналіз передбачає оцінку поведінки об'єктів як системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування.

Сканування — безперервний, поелементний перегляд інформації (перегляд усіх первинних документів по касі, поточному рахунку, сировині та матеріалах з метою встановлення незвичного факту).

Службове розслідування — сукупність прийомів перевірки дотримання службовими особами і робітниками чи службовцями нормативно-правових актів.

Специфічні (власні) методичні прийоми аудиту — методи і методичні прийоми, які використовуються тільки аудитом та деякими суміжними з ним науками.

Спеціальна перевірка — перевірка, що здійснюється із залученням спеціалістів з вузькою спеціалізацією (техніки, технологи з певних виробництв); застосовується з метою виявлення різнорідних відхилень від норм та з метою доказів фактів порушень та відхилень.

Спеціальний підхід — розробка методик щодо певних особливостей діяльності підприємств, пов'язаних з правовими, організаційними, законодавчими аспектами.

Спеціально розроблені критерії — критерії, що розроблені для виконання певної мети завдання.

Спостереження — одержання загальної характеристики можливостей клієнта на підставі візуального огляду.

Статистичні розрахунки — методи, які застосовуються за потреби відтворення реальних кількісних відношень.

Суцільний спосіб — спостереження, коли перевірці піддягають усі документи і записи по всіх об'єктах у регістрах бухгалтерського обліку та фінансова звітність.

Суцільні спостереження — прийоми статистичного спостереження фактичного стану об'єктів.

Технологічний контроль — контроль якості продукції, її відповідності технічним умовам.

Узагальнення — метод дослідження та основний елемент логіки і міркувань людини, який бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів та який є основою дедуктивних міркувань.

Узагальнення і реалізація результатів аудиту — сукупність прийомів синтезування результатів аудиту та прийняття відповідних рішень щодо виправлення недоліків і запобігання їх повторенню в майбутньому.

Фактична перевірка — перевірка кількісного і якісного стану об'єктів, який встановлюється шляхом обстеження, огляду, обчислення, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів.

Фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова звітність (Financial statements) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — див. Термінологічний словник до Теми 2.

Формальна документальна перевірка — візуальна перевірка правильності записів усіх реквізитів, яка полягає у виявленні безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті та цифрах, у перевірці достовірності підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб.

Функціонально-вартісний аналіз — метод дослідження, при якому вивчення предмета здійснюється шляхом огляду об'єктів на стадії підготовки виробництва, що включає проектування та синтез складних систем у процесі дослідження їх функціонування.

Хімічно-технологічний контроль — контроль якості сировини і матеріалів, що використовуються у виробництві продукції.

Юридичний підхід — розробка методик перевірки різних питань з юридичної точки зору.

Якісна суттєвість достовірності фінансової звітності — суттєвість фінансової звітності, коли аудитор висловлює своє професійне судження для того, щоб визначити, чи мають суттєвий характер відхилення, виявлені під час перевірки.

 
<<   ЗМІСТ   >>