Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Неокласична теорія епохи регульованої ринкової економіки

З середини 50-х рр. XX ст. відбувається модернізація теоретичного і аналітичного інструментарію неокласичної теорії з метою досліджень нових макроекономічних проблем. На основі традиційної неокласичної методології починають будуватися макроекономічні моделі, націлені на пояснення змін, які відбулися в економічній системі суспільства 50 - 80-тих рр.

НТР вимагала перебудови структури суспільного капіталу на користь ресурсозаощаджуючих технологій і виробництв. В економічній науці домінуючою стає проблематика сукупної пропозиції, а не сукупного попиту, на якому наголошували прихильники кейнсіанства. Співіснування інфляційних процесів із стагнацією виробництва і масовим безробіттям (стагфляція) поставило під сумнів обернений зв'язок між інфляцією і безробіттям, описаний А. Філіпсом.

Зростаючі соціальні видатки держави, як інструмент її регулюючого впливу на сукупний попит, суттєво стримували стимули для нагромаджень, заощаджень і запровадження нових технологій. Прискорення інтернаціоналізації виробництва, поширення міжнародних монополій ставали серйозною перешкодою для ефективного функціонування національних систем державного регулювання, які, у свою чергу, все більшою мірою бюрократизувались.

Стало очевидним, що система державного впливу на економіку, заснована на кейнсіанських теоріях, потребує серйозної реконструкції. Економічна думка неокласицизму відреагувала на ці нові соціально-економічні умови розробкою нових теорій і концепцій. Спочатку починають формуватися теорії економічного зростання, в яких активно використовуються результати мікроекономічних досліджень виробничої функції (Р. Солоу, Д. Мід, Е. Фелпс). Надалі увага акцентується на проблематиці економічного циклу і механізмів регулювання циклічних коливань. Найбільш широкого визнання отримали теорії та концепції шкіл монетаризму (М. Фрідмен, П. Волкер, А. Шварц, А. Мельцер), економіки пропозиції (А. Лаффер, Г. Стайн, А. Берне, М. Уейденбаум) і теорії раціональних очікувань (Р. Лукас, Т. Сарджент, Р. Берроу, Н. Уоллес, Н Міллер).

Рекомендації цих вчених щодо економічної політики держави в умовах постіндустріальної трансформації суспільства були використані у реформістських діях урядів Р. Рейгана і М. Тетчер, які представляли консервативні партії своїх країн, а відтак і теорії, що лягли в основу їх економічної політики, стали називати консервативними.

З огляду на особливу популярність консервативних ідей у 70-80-ті рр. XX ст., а також їх відносно успішну практичну апробацію зосередимо увагу на економічних поглядах саме економістів-консерваторів.

Мілтон Фрідмен (1912-2006)

Професор Чиказького університету, лауреат Нобелівської премії з економіки (1976 р.)

Основні твори - "Кількісна теорія грошей" (1956), "Капіталізм та свобода" (1962)

Методологія.

Предметом економічної науки Фрідмен вважає пояснення і прогнозування економічних явищ, що відповідає методології позитивізму. Наука про економіку, за думкою вченого, має бути об'єктивною і незалежною від будь-яких оціночних міркувань. Позитивна економічна теорія повинна "запропонувати сукупність висновків, які можуть бути використані для отримання правильних прогнозів відносно наслідків тих чи інших змін умов. її значення слід оцінювати за ступенем точності, масштабності і адекватності прогнозів, що пропонуються. Іншими словами, позитивна економічна теорія є або може стати об'єктивною наукою у тому значенні, що і будь-яка природнича наука". Позитивна економіка як теорія, що забезпечує отримання надійного прогнозу, складається з двох елементів: мови, яка лише визначає метод міркувань, їх логіку, але не має змістовного навантаження, і гіпотез. Останні не повинні піддягати перевірці на достовірність, оскільки всілякі спроби доведення їх істинності емпіричним шляхом дають досить загальні результати. Саме тому оцінка теорії повинна формуватися на основі критерію її корисності для побудови прогнозів. Отже, емпіричній перевірці підлягають лише кінцеві результати наукового аналізу і одержані на їх основі прогнози, а не вихідні гіпотези. "Єдино можлива перевірка вірності гіпотези, - вважає Фрідмен, - це співставлення її прогнозів з дійсністю". Відстоюючи необхідність розробки позитивної економічної теорії, автор не відхиляє нормативного підходу і вважає позитивну теорію базисом, на якому у подальшому мають формуватися політичні рішення в області економіки.

Фрідмен намагається поєднати традиційний для неокласики формально-логічний метод наукового аналізу з розрахунками, отриманими на основі економетричних моделей, які дають можливість встановлення статистичних характеристик економічних залежностей.

Теорія перманентного доходу.

На основі вивчення даних про сімейні бюджети Фрідмен прийшов до висновку, що домашні господарства завжди намагаються підтримати обсяг споживання на незмінному рівні незалежно від коливань поточного доходу. Отже, індивідуальні видатки будуються на основі не поточного, а так званого перманентного доходу, під яким розуміється оцінка індивідами величини очікуваних у майбутньому доходів від усіх видів капіталу, якими безпосередньо володіє суб'єкт. Величина перманентного доходу розраховується як середньозважена величина рівнів теперішніх доходів, і тих, що очікуються у майбутньому, а звідси частка доходу, що витрачається на споживання, вважається досить стабільною і такою, що не реагує на коливання поточного доходу. При перенесенні даної закономірності на макрорівень економіки Фрідменом було зроблено наступний висновок: частка доходу, що йде на споживання, значно нижча у індивідів з високим рівнем доходу. В масштабах національної економіки це приводить до стабільності частки нагромадження у ВВП, незважаючи на довготермінове зростання реального доходу.

Кількісна теорія грошей.

Вищевикладена концепція перманентного доходу стала основою нового варіанту кількісної теорії грошей. Фрідмен зосередив увагу на розробці теорії попиту на гроші на мікроекономічному рівні, а потім здійснив спробу надати отриманим висновкам макроекономічний характер, - проаналізувати динаміку сукупного попиту на гроші та його вплив на економіку.

У новому варіанті кількісної теорії грошей, відомому як чиста теорія попиту на гроші, вчений запропонував наступну функцію попиту на номінальні касові залишки:

де Мй - плановий попит на номінальні касові залишки; Р - абсолютний рівень цін; г - норма відсотків по облігаціям; ге - ринкова норма доходу по акціям;

к - частка "фізичного" компонента національного багатства;

У - національний доход в постійних цінах;

и - інші фактори, що впливають на попит на гроші.

Зростання рівня цін і перманентного доходу приводить до зростання попиту на гроші. Підвищення доходності облігацій і акцій, а також прискорення інфляції знижують попит на гроші внаслідок підвищення альтернативних витрат зберігання грошових активів. Таким чином, попит на гроші постає як результат порівняння вигоди, яку отримує економічний суб'єкт від запасу грошей, і від доходу, який формують альтернативні активи.

Від традиційної кількісної теорії грошей, представленої рівнянням МУ = РУ, дана концепція відрізняється не лише заміною поточного доходу перманентним, а ще й тим, що швидкість обігу грошей виступає не числом, а функцією. Вона із екзогенно заданого параметру постає як ендогенна величина, що визначається в процесі оптимізації структури грошового запасу.

Спільним у традиційній і новій кількісній теорії грошей є те, що швидкість їх обігу безпосередньо не залежить від маси грошей в обігу. Саме тому збільшення номінальної кількості грошей супроводжується пропорційним зростанням рівня цін, якщо значення аргументів функції швидкості обігу грошей не змінюється.

За допомогою теорії перманентного доходу Фрідмен доводить існування стабільної функції попиту на гроші, оскільки грошовий запас, яким бажають володіти економічні суб'єкти, складає стійку частку номінального ВВП Історико-статистичний аналіз емпіричних даних динаміки грошової маси і ВВП у США за сторіччя, здійснений Фрідменом у співавторстві з А. Шварц, підтвердив гіпотезу про стабільність попиту на гроші у довготерміновому періоді.

Запропонована Фрідменом функція попиту на гроші давала можливість визначення ступеню впливу змін грошової маси на динаміку цін і відсотка. Однак для реалізації таких можливостей виявилось необхідним уведення до економічного аналізу фактора очікувань, а також розмежування номінальних і реальних величин.

Теорія адаптивних очікувань.

Фрідмен зосереджує увагу на вивченні основних закономірностей поведінки економічних суб'єктів в умовах ризику та невизначеності і приходить до висновку, що вони завжди намагаються максимізувати сукупну корисність, яка є величиною очікуваною. Люди прагнуть до оптимізації свого добробуту і прогнозують характер змін факторів, від яких і залежить їх реальне багатство. У першу чергу такі очікування стосуються динаміки цін, до яких економічні суб'єкти мають адаптуватися.

Згідно теорії адаптивних очікувань господарюючі суб'єкти формують свої уявлення про очікувану інфляцію, виходячи із попередніх темпів зростання цін, скоригованих на помилку прогнозу попереднього періоду. У формалізованому вигляді:

де Р - очікування майбутньої інфляції, що здійснені в поточному періоді;

Р0е - очікувані темпи зростання цін в поточному періоді;

а - коефіцієнт корекції (адаптації), що показує швидкість перегляду очікувань: 0 < а < 1;

Р0 - Р0е - помилка прогнозу зростання цін в поточному періоді.

Модель номінального доходу. Рівноважна траєкторія руху економічної системи задається за допомогою виведених Фрідменом рівнянь, що відображають вплив грошей на відсоток, а вже через нього - на очікувану зміну номінального доходу і здатність економіки адаптуватися до відхилення номінального доходу від того рівня, який очікувався.

Якщо очікувані і дійсні значення темпів зростання номінального доходу співпадають, то дані темпи повністю вирівнюються і з темпами зростання грошей. У даній ситуації економічний розвиток визначається реальними факторами. У випадку, коли очікування економічних суб'єктів не співпадають з реальністю, дійсний і очікуваний темпи зростання номінального доходу різні, можна припустити, що зміни номінального сукупного попиту справлять вплив на реальний обсяг виробництва і зайнятість.

У короткотерміновому періоді збільшення попиту за умови, що фактичні темпи зростання цін більші за очікувані, приводить до зниження безробіття. Це стає можливим завдяки тому, що заробітна плата встановлюється на очікуваному рівні, а більш високі, ніж передбачались, ціни на товари збільшують прибутки виробників. Реакцією бізнесу буде збільшення випуску і залучення додаткових робітників.

Однак, через певний проміжок часу, робітники почнуть усвідомлювати, що їх реальна заробітна плата знизилася, і стануть вимагати її підвищення. У результаті номінальна заробітна плата зросте, але прибутки знизяться. Стимули для розширення виробництва зникнуть, його реальний обсяг повернеться до рівня, який відповідає такому стану на ринку праці, який Фрідмен називає природною нормою безробіття. Інфляція, що викликана зростанням попиту, збережеться, її фактичний та очікуваний рівень підвищиться.

При новому зростанні попиту дія викладеного вище механізму зберігається і в кінцевому рахунку настане такий період, коли зростання цін буде досягати таких темпів, що утримувати інфляцію на рівні вищому, ніж очікуваний, стане неможливим. Таким чином, у довготерміновому періоді немає вибору між інфляцією і безробіттям, крива Філіпса модифікується у вертикальну пряму, що проходить через точку природного рівня безробіття. На довготермінових часових інтервалах крива сукупної пропозиції є вертикальною лінію природного обсягу виробництва. Абсолютний рівень цін змінюється пропорційно зростанню грошової маси (сукупного попиту). "Важлива не інфляція взагалі, а лише непередбачувана інфляція, - пише Фрідмен, - стійкого компромісу між інфляцією і безробіттям не існує, є природний рівень безробіття, що відповідає реальним факторам... Безробіття можна утримати нижче цього рівня лише за допомогою прискореної інфляції, або вище цього рівня - за допомогою прискореної дефляції". Таким чином, автор ставить під сумнів одне із базових тверджень економічної політики про те, що збільшення маси грошей в обігу може підвищити рівень зайнятості.

Принципи монетарної політики. Фрідмен аналізує зв'язок між збільшенням маси грошей в обігу і динамікою ставки відсотку. Він стверджує, що збільшення маси грошей в обігу, як правило, відбувається у результаті операцій на відкритому ринку, коли федеральні резервні банки здійснюють купівлю державних цінних паперів у комерційних банків, збільшуючи тим самим їх резерви і створюючи можливість розширення масштабів депозитно-чекової емісії. У цьому випадку зниження відсоткової ставки відбувається паралельно із збільшенням банківських резервів. На цьому, однак, процес не закінчується. Він здійснюється під впливом факторів, пов'язаних із зростанням обсягів видатків і номінальних доходів, а також наступним підвищенням цін, що послаблює початкове зниження відсотку. Тривала кредитно-грошова експансія викликає зростання цін і одночасно сприяє формуванню інфляційних очікувань. Економічні суб'єкти, плануючи ринкові рішення, виходять із свого останнього інфляційного досвіду і розраховують на чергове збільшення грошової маси і темпу інфляції. Це стимулює попит на гроші, що через певний проміжок часу приведе до зростання відсоткових ставок. У кінцевому рахунку встановлюється така відсоткова ставка, яка урівноважує грошовий ринок. З цього слідує, що у довготерміновому періоді грошова політика не впливає на ставки відсотку, а, отже, і цілі кредитно-грошової політики потрібно переглянути.

Фрідмен пропонує відмовитися від всіляких спроб використання кредитно-грошових важелів для впливу на реальні змінні (рівні безробіття і виробництва), а в якості цілей такої політики визначає контроль над номінальними змінними і, перш за все, цінами. "Головним джерелом помилок є нездатність зрозуміти, для чого важливі гроші... Кількість грошей має виключно важливе значення для номінальних величин, для номінального доходу, для визначення рівня доходів у доларах, тобто для того, що відбувається з цінами. Воно зовсім неважливе... для того, що відбувається з реальним продуктом протягом довготермінових періодів" . Зважаючи на це, досягнення мети контролю над номінальними змінними Фрідмен втілює у так званому "грошовому правилі", практична реалізація якого полягає у стабільному і помірному зростанні грошової маси у межах 3-5 % на рік.

 
<<   ЗМІСТ   >>