Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Етнопсихологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС Становлення та міждисциплінарні зв'язки етнопсихології Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знань Поняття етносу Сучасне розуміння предмету етнічної психології Етнічне відродження другої половини XX ст. Завдання, функції та методи дослідження етнопсихології Зв'язок етнопсихології з іншими науками Історія розвитку наукових етнопсихологічних ідей в Європі та Америці Зародження етнопсихології в історії та філософії Етнопсихологічний аспект у філософських дослідженнях епохи Просвітництва Етнопсихологічні ідеї в німецькій філософії Психологія народів та історична психологія. Дослідження закономірностей соціальних явищ Основні напрямки етнопсихологічних досліджень Дослідження первісних культур Мовознавчі дослідження етнічної самобутності Становлення етнопсихологічних знань в Україні Сучасний стан розвитку етнопсихології Культура як основний чинник диференціації народів Культура як психологічне поняття Чинники розвитку культури. Функції культури Взаємозв'язок між культурою та етносом Методи вивчення культури Етнопсихологічні аспекти особистості Розвиток і трансформація етнічної ідентичності Поняття та етапи становлення етнічної ідентичності Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності Стратегії підтримання етнічної ідентичності Проблема зміни етнічної ідентичності Модель двох вимірів етнічної ідентичності Архетипічність. Ментальність. Національний характер Психічний склад етносу. Архетипи Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації Поняття національного характеру Етнічна свідомість та самосвідомість. національна свідомість і самосвідомість Поняття "етнічної свідомості" й "етнічної самосвідомості'' та співвідношення між ними Етнічна самосвідомість як структурний компонент самосвідомості особистості Етнічна самосвідомість, її структура та функції Національна свідомість та її складові. Національна самосвідомість Національні почуття Етнокультурна варіативність соціалізації Соціалізація, інкультурація, культурна трансмісія Порівняльно-культурне вивчення соціалізації Етнографія дитинства Методи дослідження соціалізації Перехід до світу дорослих Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування Національна специфіка мовленнєвого спілкування як об'єкт наукового дослідження Класифікація національно-культурних чинників спілкування Етнічні відмінності у мовленнєвому спілкуванні Основи етнопсихолінгвістики Поняття про етнопсихолінгвістику, психолінгвістику, етнопсихолінгвістику Методологічні засади психолінгвістики Психолінгвістика як теорія мовленнєвої діяльності Експериментальне вивчення мови і етнічних особливостей психіки Етнопсихологічні дослідження у фоносемантиці Психологія міжетнічних відносин Міжетнічна взаємодія як сфера вияву національно-психологічних особливостей людей Поняття міжетнічної взаємодії Основні типи та етапи розвитку міжетнічних відносин Етноцентризм як механізм міжгрупового сприймання Поняття про етностереотипи і стереотипізацію. Властивості етностереотипів Соціальна каузальна атрибуція Етнічні конфлікти: чинники виникнення та шляхи врегулювання Поняття і форми етнічних конфліктів Теорії виникнення етнічних конфліктівТеорії міжгрупових конфліктів як продукту універсальних психологічних характеристикТеорії міжгрупових конфліктів, основою яких виступають індивідуальні відмінності Теорії реального конфліктуТеорії соціальної ідентичності Види і стадії етнічних конфліктів Чинники та шляхи врегулювання етнічних конфліктів Адаптація до нового культурного середовища Адаптація, аккультурація і пристосування. Значення міжкультурної адаптації Культурний шок і етапи міжкультурної адаптації Чинники адаптації до нового культурного середовища Наслідки міжкультурної взаємодії для індивіда та груп
 
>>