Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст приміток до фінансової звітності

Примітки - це джерело додаткової інформації для розкриття та уточнення суми, змісту та класифікації операції, до якої вони належать. Усі примітки мають доводити до відома користувачів фінансової звітності не лише суми, а й методи їх розрахунків та оцінки. Примітки є невід'ємною частиною річної фінансової звітності.

У примітках до річної (консолідованої) фінансової звітності банки, акції або боргові цінні папери яких відкрито продають і купують, а також банки, які перебувають у процесі випуску акцій або боргових цінних паперів на відкритий ринок цінних паперів, розкривають інформацію за сегментами діяльності та географічними сегментами. Основою для визначення сегментів є внутрішня організаційна структура та система внутрішньої звітності. У примітках розкривається інформація про склад активів і пасивів, доходів і витрат, позабалансових зобов'язань, операцій із довірчого управління, а також основні принципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду, а також інша інформація, розкриття якої вимагається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема, до фінансової звітності банків включаються такі примітки.

I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відомості щодо банку

► Примітка 1 "Облікова політика". Структура цієї примітки була розглянута раніше.

► Примітка 2 "Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність". У цій примітці надається інформація щодо економічного середовища, в умовах якого він здійснює свою діяльність, і вплив цих умов на його фінансовий стан та результати діяльності.

► Примітка 3 "Перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти" надає таку інформацію щодо дати переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, наводить перелік стандартів і тлумачень, які застосовуються банком або можуть бути застосовані надалі, та описує їхній вплив на облікову політику банку.

У цій примітці банк має розкрити відомості стосовно узгодження власного капіталу та прибутків або збитків у фінансовій звітності за попередні періоди з його власним капіталом та прибутками або збитками, розрахованими за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Банк подає пояснення щодо кожної статті звіту "Баланс" річного фінансового звіту, Звіту про фінансові результати, якщо застосування міжнародного стандарту фінансової звітності внесли суттєві зміни у фінансові звіти.

II. Примітки до розкриття статей звіту "Баланс"

► Примітка 4 "Грошові кошти та їх еквіваленти". У таблицях розкривається інформація щодо структури грошових коштів та їх еквівалентів, не грошових інвестиційних та фінансових операцій. Банк (материнський банк) наводить інформацію про суми грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені цінними паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних паперів, які банк (материнський банк) може продати чи перезакласти. Наведені дані щодо інвестиційних та фінансових операцій, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів.

► Примітка 5 "Торгові цінні папери". У таблицях розкривається інформація щодо торгових цінних паперів та аналізується кредитна якість боргових торгових цінних паперів за звітний рік.

► У Примітці 6 "Інші цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах" розкривається інформація щодо інших цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, проводиться аналіз кредитної якості цих боргових цінних паперів за звітний та попередній роки. Має бути обґрунтовано, чому банк не відніс інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах, до торгових цінних паперів.

► Примітка 7 "Кошти в інших банках": таблиця 7.1. "Кошти в інших банках", таблиця 7.2. "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за звітний рік", таблиця 7.3 "Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за попередній рік", таблиця 7.4 "Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках".

► Примітка 8 "Кредити та заборгованість клієнтів". У таблицях розкривається інформація щодо структури кредитів та заборгованості клієнтів, структури кредитів за видами економічної діяльності, стосовно забезпечення кредитів. Проводиться аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами, кредитної якості кредитів за звітний та попередній роки. Розкривається інформація щодо справедливої вартості забезпечення за простроченими, але не знеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі. Банк (материнський банк) зазначає вартість цінних паперів, які є об'єктом операцій репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та наступну заставу, методи визначення справедливої вартості забезпечення за кожним видом забезпечення окремо.

► Примітка 9 "Цінні папери в портфелі банку на продаж". У таблицях розкривається інформація щодо структури цінних паперів у портфелі банку на продаж, проводиться аналіз кредитної якості та зміни боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за звітний рік.

► Примітка 10 "Цінні папери в портфелі банку до погашення". У таблицях розкривається інформація щодо структури цінних паперів у портфелі банку до погашення, їхній рух, аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за звітний та попередній роки. Після таблиць банк (материнський банк) зазначає, чи є цінні папери, які були використані як застава та які є об'єктом операцій репо, і зазначає їх суму. Окремо подається інформація щодо справедливої вартості цінних паперів у портфелі банку до погашення та аналізу кредитної якості портфеля цих боргових цінних паперів за звітний і попередній роки.

► Примітка 11 "Інвестиції в асоційовані компанії". Примітка 11 для індивідуального фінансової річної звітності має назву "Інвестиції а асоційовані та дочірні компанії". До складу цієї примітки входить таблиця "Інвестиції в асоційовані компанії" і таблиця "Інвестиції в дочірні компанії". Крім того, подається загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих компаній порівняно з попереднім роком. Після таблиць банк (материнський банк) зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолідованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі. А також зазначає частку учасників консолідованої групи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

► Примітка 12 "Інвестиційна нерухомість". Інформація щодо інвестиційної нерухомості розкривається банком (материнським банком) за методом справедливої вартості чи/та за методом собівартості. У таблиці розкривається інформація щодо структури інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом:

а) справедливої вартості: після таблиці банк (материнський банк) зазначає, чи класифікуються й обліковуються частки нерухомості, утримувані за угодою про операційну оренду як інвестиційна нерухомість; міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, що має відповідну професійну кваліфікацію і недавній досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості; б) собівартості: інформація щодо інвестиційної нерухомості, що оцінена за методом собівартості, розкривається за звітний і попередній роки. Після таблиці банк (материнський банк) наводить інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; пояснення того, чому неможливо визначити справедливу вартість цієї інвестиційної нерухомості, та, якщо це можливо, діапазон оцінок, у якому найбільш імовірно перебуває справедлива вартість та інформацію щодо майбутніх мінімальних сум орендних платежів за не відмовною операційною орендою в разі, коли банк є орендодавцем.

► Примітка 13 "Гудвіл". У таблицях розкривається інформація щодо зміни гудвілу, що пов'язана з придбанням асоційованих і дочірніх компаній та перевірки, що застосовується банком для визнання зменшення корисності гудвілу. Для перевірки зменшення корисності гудвіл, придбаний шляхом об'єднання бізнесу, слід розподіляти на кожну одиницю, що генерує грошові кошти (далі - ОГГК). За кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є суттєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гудвілу, банк (материнський банк) розкриває таку інформацію:

 • а) балансова вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;
 • б) основа, на якій була визначена сума очікуваного відшкодування ОГГК;
 • в) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК базується на вартості під час використання, то банк (материнський банк) розкриває припущення, до яких сума очікуваного відшкодування ОГГК є найбільш суттєвою і на яких управлінський персонал базує прогнозні потоки грошових коштів для певного періоду, що охоплений останніми бюджетами; описує підхід, що застосовує управлінський персонал для визначення значень для кожного з таких припущень; зазначає період, на який управлінський персонал спрогнозував грошові потоки на основі фінансових бюджетів, та в тому разі, якщо такий період перевищує п'ять років, надає пояснення, чому він є більш виправданим; наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоків для періодів, що виходять за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування, яке пояснює застосування будь-якого темпу зростання, який перевищує середні показники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує; наводить ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків. Банк (материнський банк) зазначає інформацію про оцінки, застосовані для попереднього визначення суми очікуваного відшкодування ОГГК, якщо до балансової вартості такої ОГГК включено гудвіл.

► Примітка 14 "Основні засоби та нематеріальні активи". Суми, що характеризують операції придбання, надходження, передавання, переведення, вибуття, переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, у таблиці зазначають з вирахуванням сум зношення. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає таке:

 • - вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;
 • - вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;
 • - залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);
 • - залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;
 • - початкову (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів;
 • - вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;
 • - вартість створених нематеріальних активів;
 • - збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

► Примітка 15 "Інші фінансові активи". У таблицях розкривається інформація щодо структури інших фінансових активів. Банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо дебіторської заборгованості за фінансовими активами, аналізує зміни резерву під знецінення інших фінансових активів та їхньої кредитної якості за звітний і попередній роки. Подається інформація щодо платежів до отримання за фінансовим лізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості.

► Примітка 16 "Інші активи". Після таблиці банк (материнський банк) зазначає характер забезпечення, що перейшло у власність банку (материнського банку), політику щодо реалізації або використання в операціях тих активів, які легко не конвертуються в грошові кошти.

► Примітка 17 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття". У таблицях розкривається інформація щодо структури довгострокових активів, призначених для продажу, та активи групи вибуття, а також інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу.

► Примітки 18, 19, відповідно, "Кошти банків", "Кошти клієнтів". У таблицях розкривається інформація щодо структури цих коштів, розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає суму гарантійних залучених депозитів і те, під які операції вони залучені (акредитиви, доміцильовані векселі тощо).

► Примітка 20 "Боргові цінні папери, емітовані банком". У таблицях розкривається інформація про структуру боргових цінних паперів, емітованих банком, та їхню справедливу вартість. Після таблиці банк (материнський банк) зазначає термін погашення боргових цінних паперів, емітованих банком.

► Примітка 21 "Інші залучені кошти". У таблицях розкривається інформація щодо структури інших залучених коштів, мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їхньої теперішньої вартості порівняно з попереднім роком. Банк (материнський банк) надає загальний опис угод щодо фінансового лізингу (оренди), включаючи підстави визначення непередбачених орендних платежів, умови поновлення або придбання орендованих активів, умови про зміну ціни, обмеження, що накладаються угодою про оренду.

► Примітка 22 "Резерви за зобов'язаннями". У таблицях розкривається інформація щодо структури резервів за зобов'язаннями за звітний та попередній роки.

► У Примітці 23 "Інші фінансові зобов'язання" та в Примітці 24 "Інші зобов'язання" розкривається їхня структура.

► Примітка 25 "Субординований борг". У ній банк (материнський банк) зазначає характер та строки зобов'язань за субординованим боргом.

► Примітка 26 "Статутний капітал". Після таблиці, де надається інформація щодо структури статутного капіталу, банк (материнський банк) надає таку інформацію:

 • а) кількість акцій, оголошених до випуску;
 • б) кількість випущених і сплачених акцій та випущених, але не повністю сплачених;
 • в) номінальну вартість однієї акції;
 • г) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

ґ) суму та умови акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу.

► Примітка 27 "Резервні та інші фонди банку". Після таблиці, де надається інформація щодо структури резервних та інших фондів, банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо характеру призначення кожного резерву у власному капіталі.

ІІІ. Примітки до Звіту про фінансові результати

► Примітка 28 "Процентні доходи і витрати".

► Примітка 29 "Комісійні доходи і витрати".

► Примітка 30 "Інші операційні доходи".

► Примітка 31 "Адміністративні та інші операційні витрати". У примітках № 28-31 подається інформація щодо структури доходів і витрат за видами. Після таблиці в Примітці 31 банк (материнський банк) розкриває інформацію щодо доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості; прямих операційних витрат, що виникли від інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід від оренди протягом періоду, і тієї, яка не генерує такого доходу.

► Примітка 32 "Витрати на податок на прибуток". У таблицях розкривається інформація щодо структури витрат на сплату податку на прибуток, узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний і попередній роки.

Статті розраховуються, виходячи з чинної ставки оподаткування. Ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання (відстрочених податків), є ставкою оподаткування, яку передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, виходячи із ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних на звітну дату.

Сума витрат (доходу) з податків на прибуток за звітний рік визначається, виходячи з поточного податку на прибуток з урахуванням змін у складі відстрочених податків (відстрочені податки на кінець року щодо їх суми на початок року):

► відстрочені податкові зобов'язання - збільшення (+), зменшення (-);

► відстрочені податкові активи - зменшення (+), збільшення (-). Таблиця складається за залишками на кінець дня 31 грудня з

урахуванням коригувальних проведень.

► Примітка 33 "Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу".

► Примітка 34 "Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію". У примітці розраховується чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію. Якщо чистий прибуток (збиток) та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію однакові, то їх подвійне відображення можна навести в одній статті Звіту про фінансові результати. Також розраховується прибуток (збиток), що належить акціонерам - власникам простих та привілейованих акцій банку.

► Примітка 35 "Дивіденди". У примітці подається інформація щодо нарахування і сплати дивідендів.

 
<<   ЗМІСТ   >>