Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія: Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

Мир-чеснота цивілізації, війна-її злочин.

Віктор Гюго

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства

Світове господарство - внутрішньо суперечлива єдність національних економік, пов'язаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками.

Етапи розвитку світового господарства:

I - кінець XIX - початок 20-х років XX ст.;

II - друга третина 20-х років - кінець 80-х років XX ст.;

III - кінець 80-х - початок 90-х років XX ст. і продовжується нині.

Світове господарство характеризується:

 • - зростанням інтернаціоналізації економіки на основі поглиблення міжнародного поділу праці;
 • - створенням багатогранної системи міжнародних економічних відносин;
 • - формуванням міжнаціональних механізмів регулювання економічних взаємовідносин між країнами.

Міжнародний поділ праці (МПП) - спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їхніх природно-кліматичних, історичних та економічних умов.

Форми міжнародного поділу праці

Рис. 21.2. Форми міжнародного поділу праці

Сучасний етап розвитку МПП характеризується: - розвитком спеціалізації та кооперування виробництва на-укомісткої продукції, прогресивних технологій, що зумовлює деіндустріалізацію промислово розвинених країн (скорочення у їхніх структурах виробництва базових галузей);

 • - поглибленням спеціалізації у сфері науково-технічних знань та інформації;
 • - інтернаціоналізацією сфери послуг, тісним переплетінням продажу послуг із виробництвом та збутом товарів, експортом капіталу, обміном інформацією;
 • - загостренням конкуренції на міжнародних ринках, глобалізацією її змісту, зростанням значення інтернаціональних конкурентних переваг.

Інтернаціоналізація економіки - формування, розвиток та поглиблення економічних взаємозв'язків між країнами завдяки відкритості національних економік

Форми інтернаціоналізації економік

Рис. 21.3. Форми інтернаціоналізації економік

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) - процес зближення та взаємопроникнення національних госпо-дарств групи країн, спрямований на створення єдиного господарського механізму.

МЕІ має переважно регіональний характер. Форми МЕІ:

 • - торговельна інтеграція (створення зон вільної торгівлі) країн-учасниць;
 • - валютно-фінансова інтеграція (зняття обмежень на переміщення капіталів всередині угруповання, єдина валютна політика тощо);
 • - створення єдиного економічного простору (усунення не-тарифних бар'єрів у взаємній торгівлі).

Суб'єкти світового господарства

Рис. 21.5. Суб'єкти світового господарства

Провідну роль у сучасному світовому господарстві відіграють інтернаціональні промислові та банківські корпорації.

Міжнародні корпорації (МНК) - концерн або союз концернів різних країн, які домінують в одній або кількох сферах світового господарства.

Транснаціональні корпорації (ТИК) - основні суб'єкти світогосподарських зв'язків на сучасному етапі.

THK - фірми, які здійснюють основну частину своїх операцій за межами країни, в якій вони зареєстровані, - найчастіше в декількох країнах, де розміщені їхні відділення, філії, підприємства.

Транснаціональні банки (ТНЕ) - крупні банки, які виконують посередницьку роль у міжнародному русі позичкового капіталу (спираючись на мережу закордонних підприємств) і контролюють (за державної підтримки) валютні й кредитні операції на світовому ринку.

Класифікація країн світового господарства

За специфікою господарських систем:

 • - країни з розвиненою ринковою економікою;
 • - країни з ринковою економікою, що розвивається;
 • - країни з перехідними до ринку економіками;
 • - країни з неринковою економікою. За ступенем економічного розвитку:
 • - високорозвинені;
 • - середньо розвинені;
 • - З низьким рівнем розвитку. Крім того, нині виділяють:
 • - нові індустріальні країни Південно-Західної Азії та Латинської Америки;
 • - високодохідні нафтоекспортуючі країни;
 • - найменш розвинені країни.

Структура міжнародних організацій та інститутів

Спеціалізовані:

 • - АСС - Адміністративний комітет з координації роботи спеціалізованих закладів ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії;
 • - UNPC - Комісія ООН з питань народонаселення;
 • - СТС - Комісія ООН з питань діяльності ТНК;
 • - ILO - Міжнародна організація праці та ін. Галузеві економічні об'єднання:
 • - IAEA - Міжнародне агентство з атомної енергії;
 • - ІСАО - Міжнародна організація цивільної авіації;
 • - UNCTAD - Конференція ООН з торгівлі і розвитку;
 • - IMF - Міжнародний валютний фонд;

IBRD-Міжнародний банк реконструкції і розвитку та ін. Міжнародні галузеві організації:

 • - OPEC - Організація країн-експортерів нафти;
 • - GATT - Генеральна угода з тарифів і торгівлі;
 • - EBRD - Європейський банк реконструкції і розвитку;
 • -EUROATOM-Європейське товариство з атомної енергії та ін. Міжнародні об'єднання підприємців:
 • - IRU - Міжнародний союз автомобільного транспорту;
 • - IUMI - Міжнародний союз морського страхування;
 • - SITA - Міжнародне товариство авіаційного електрозв'язку і т. ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>