Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Творчі спілки

Правовий статус професійних творчих працівників, правові, соціальні, економічні та організаційні засади діяльності твор­чих спілок у галузі культури та мистецтва регламентовано За­коном України "Про професійних творчих працівників та твор­чі спілки" від 7 жовтня 1997 р.

Творча спілка (наприклад, Всеукраїнська музична спілка, Спілка архітекторів, Спілка дизайнерів, Спілка журналістів, Спілка кінематографістів, Спілка композиторів, Спілка майс­трів народного мистецтва, Спілка письменників, Спілка теат­ральних діячів, Спілка художників, Спілка фотохудожників, Всеукраїнська спілка кобзарів, Національна ліга українських композиторів, Спілка рекламістів та ін.) діє на принципах доб­ровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахо­вого напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємо­допомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав, У кожному фаховому напрямі може бути ство­рено одне або більше добровільних творчих об'єднань.

Творчі спілки незалежні у своїй статутній діяльності від ор­ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

Основними напрямами діяльності творчої спілки є:

 • – творча діяльність у галузі культури і мистецтва;
 • – розвиток національної культури та мистецтва, розроб­лення і втілення у життя культурно-мистецьких заходів, ор­ганізація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
 • – створення умов для творчої праці, підвищення професій-ного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягнення­ми національної та загальнолюдської культури;
 • – пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
 • – видання газет, журналів, книг та іншої друкованої про* дукції, створення кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продук­ції з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;
 • – турбота про правовий, соціальний і професійний захист членів творчої спілки;
 • – сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвитку культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масо­вих культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних та загальнолюдських цінностей;
 • – постійна співпраця з педагогічними та науково-педаго­гічними колективами навчальних закладів;
 • – надання допомоги у навчально-виховній роботі педаго­гічним колективам у патріотичному, культурному та інтелек­туальному розвитку дітей і молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
 • – сприяння обміну культурними цінностями, співробітниц­тву між діячами культури і мистецтва різних країн, національ­ними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;
 • – виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

Основні напрями діяльності творчої спілки, зазначені у цій статті, враховуються під час вирішення питань про надання громадській організації статусу творчої спілки як суб'єкта твор­чої діяльності.

Держава забезпечує підтримку і захист законних прав та інтересів творчих спілок, гарантує однакові умови для виконан­ня ними статутних завдань і цілей.

З метою підтримки творчих спілок у реалізації їх статутних завдань держава:

 • – сприяє розвиткові творчих спілок, їх діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів;
 • – надає творчим спілкам дотації та розміщує державні замовлення;
 • – надає потрібну інформацію для забезпечення діяльності творчих спілок;
 • – гарантує професійний і соціальний захист членів творчих спілок, охорону їх авторських та суміжних прав;
 • – залучає творчі спілки до підготовки законопроектів, роз­роблення загальнодержавних програм національно-культурно­го розвитку, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів.

Творча спілка діє на підставі статуту, що приймається на загальних зборах (з'їзді, конференції). Статут творчої спілки не має суперечити законодавству України.

У цьому статуті мають визначатися:

 • – назва, місцезнаходження, статус творчої спілки, про­фесійна спрямованість;
 • – цілі, завдання та основні форми діяльності творчої спілки;
 • – умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;
 • – права й обов'язки членів;
 • – територіальні осередки;
 • – структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, термін та механізм здійснення їх повно­важень;
 • – джерела формування майна і коштів творчої спілки і по­рядок їх використання;
 • – порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.

До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності творчої спілки.

Професійний творчий працівник – це фізична особа, творча діяльність якої є її основним заняттям, що завершується ство­ренням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мистецтва і є головним джерелом її доходів, неза­лежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини.

Професійний творчий працівник користується правом на державне соціальне страхування, оплату праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні умови праці, пенсійне забезпечення згідно з законодавством України. Він може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

Професійним творчим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток національної культури та мистецтва, можуть встановлюватися державні стипендії відповідно до законодав­ства України.

Професійним творчим працівникам – членам творчої спілки з метою забезпечення умов для творчої діяльності надається окрема кімната (кабінет, майстерня) або додаткова житлова площа розміром не менше 20 кв. м, що оплачується в одинарно­му розмірі. їм також гарантується додатковий соціальний за­хист. Вони можуть одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу, доплату до пенсій, користуватися закладами охорони здоров'я відповідних творчих спілок, будинками творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами) для людей похилого віку та інвалідів згідно з статутними положеннями, матеріаль­ними і фінансовими можливостями творчої спілки.

Творчі спілки України можуть мати всеукраїнський та регіо­нальний (місцевий) статуси.

До всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяль­ність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей.

До регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адмі­ністративно-територіальної одиниці або регіону.

Всеукраїнським творчим спілкам може надаватися статус національних. Порядок надання творчим спілкам статусу на­ціональних встановлює Кабінет Міністрів України за пропози­цією засновника творчої спілки і Міністерства культури та ту­ризму України.

Творчу спілку створює група професійних творчих праців­ників відповідного фахового напряму в галузі культури та мис­тецтва (всеукраїнська – у складі не менше 100 осіб, регіональ­на (місцева) – не менше 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх ін­терпретації.

Членами творчої спілки можуть бути професійні творчі пра­цівники – громадяни України, іноземці, особи без громадян­ства, які досягли 18 років.

Рішення про утворення творчої спілки приймається на за­гальних зборах (з'їзді, конференції).

Для вирішення питання про надання всеукраїнській та ре­гіональній (місцевій) спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності при Мін-культури та при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються експертні комісії, які проводять свою діяльність на громадських засадах.

Експертна комісія при Мінкультури формується цим Мініс­терством із представників Мін'юсту, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповід­ний напрям діяльності спілки, із представників професійних творчих колективів.

Експертні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських дер­жавних адміністраціях формуються цими органами відповідно до порядку діяльності експертних комісій, що визначає Мін­культури.

Для отримання висновку експертної комісії всеукраїнська спілка професійних творчих працівників звертається до Мін­культури, а регіональна (місцева) спілка – до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севасто­польської міських державних адміністрацій.

Експертна комісія готує висновок щодо можливості надан­ня статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності. По­рядок видачі та форму висновку розробляє і затверджує Мін­культури і туризму.

Творчі спілки мають право:

 • – здійснювати творчу та господарську діяльність у перед­баченому законодавством порядку для виконання статутних завдань;
 • – представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;
 • – брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;
 • – брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсій­ного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-еконо­мічного захисту творчих працівників;
 • – подавати імена професійних творчих працівників для відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матері­ального заохочення;
 • – здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;
 • – у встановленому порядку створювати фонди творчих спі­лок із правами юридичної особи для виконання статутних зав­дань і цілей творчої спілки;
 • – володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;
 • – на пріоритетність при продовженні договору оренди при­міщень, які вони орендують під творчі майстерні, студії, лабо­раторії тощо;
 • – проводити атестацію творчих працівників відповідно до свого статуту;
 • – здійснювати управління майновими правами членів спіл­ки, які е суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав згід­но із Законом України "Про авторське право і суміжні права";

Всеукраїнські творчі спілки, які діяли як юридичні особи до 24 серпня 1991 p., є правонаступниками майна відповідних творчих спілок колишнього Союзу PCP. Всеукраїнські творчі спілки щорічно одержують фінансову допомогу з Державного бюджету України. Інші творчі спілки можуть отримувати фі­нансову допомогу з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки. Держав­ну реєстрацію всеукраїнських творчих спілок здійснює Мініс­терство юстиції України, а їх територіальних осередків та ре­гіональних (місцевих) творчих спілок – відповідні місцеві ор­гани виконавчої влади.

За реєстрацію творчої спілки справляється реєстраційний збір, розмір якого встановлює Кабінет Міністрів України залеж­но від статусу творчої спілки, але не може бути більшим, ніж 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для державної реєстрації творчої спілки її засновники пода­ють до органу, що здійснює реєстрацію, заяву. До неї додаються документ про сплату реєстраційного збору та установчі доку­менти – статут творчої спілки і протокол загальних зборів (з'їз­ду, конференції) про утворення творчої спілки, в якому мають бути такі відомості:

 • – назва організації та мета її утворення;
 • – дата утворення;
 • – склад засновників і керівних органів;
 • – місцезнаходження керівних органів творчої спілки, но­мер контактного телефону;
 • – дані про територіальні осередки.

Орган, що реєструє творчу спілку, у місячний термін видає засновникам свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки за зразком, встановленим Кабінетом Міністрів України. За по­треби цей орган проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах.

З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осе­редок набувають статусу юридичної особи.

Орган, що здійснює реєстрацію творчої спілки, може відмо­вити у її державній реєстрації, якщо:

 • а) статут або інші документи, подані на реєстрацію, супере-
  чать законодавству України;
 • б) іншу творчу спілку зареєстровано з такою самою назвою.

Орган, що реєструє творчу спілку, направляє письмове пові­домлення про відмову в державній реєстрації, в якому зазнача­ються підстави відмови, передбачені цим Законом. Відмова у державній реєстрації творчої спілки може бути оскаржена в судовому порядку.

Перереєстрація всеукраїнської творчої спілки, її територіаль­них осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здій­снюється у разі зміни назви чи статусу творчої спілки, реоргані­зації (злиття з іншою творчою спілкою чи поділу) в порядку, встановленому цим Законом щодо реєстрації.

До заяви про перереєстрацію творчої спілки додаються рані­ше отримане свідоцтво про державну реєстрацію та ЇЇ статут.

При перереєстрації творчої спілки орган, що здійснює реєст­рацію, видає нове свідоцтво про державну реєстрацію встанов­леного зразка.

Надання всеукраїнській творчій спілці статусу національної або позбавлення ЇЇ цього статусу не тягне за собою її перереєст­рації.

Діяльність творчої спілки припиняється:

 • 1) згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки;
 • 2) на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.

Діяльністю творчої спілки керують загальні збори (з'їзд, конференція), правління, президія (рада тощо) та голова прав­ління.

Загальні збори (з'їзд, конференція) є вищим керівним орга­ном творчої спілки, що скликається відповідно до статуту твор­чої спілки. Рішення про скликання загальних зборів (з'їзду, конференції) приймається правлінням творчої спілки або на вимогу не менше як однієї третини членів творчої спілки.

Загальні збори (з'їзд, конференція) творчої спілки:

 • – затверджують статут спілки, вносять до нього зміни;
 • – визначають основні напрями діяльності творчої спілки на черговий період, розглядають і затверджують цільові про­грами творчої діяльності;
 • – заслуховують звіт правління про діяльність творчої спіл­ки та звіт ревізійної комісії;
 • – обирають правління, президію (раду тощо), голову прав­ління та ревізійну комісію творчої спілки;
 • – приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію творчої спілки;
 • – розглядають інші важливі питання діяльності творчої спілки.

У період між загальними зборами (з'їздами, конференціями) діяльністю творчої спілки керує її правління, яке обирається на загальних зборах (з'їзді, конференції) на термін, визначений статутом.

До компетенції правління належать:

 • – попередній розгляд і обговорення всіх питань, що роз­глядаються на загальних зборах (з'їзді, конференції);
 • – визначення чергових завдань, формування цільових про­грам розвитку та діяльності творчої спілки;
 • – здійснення контролю за реалізацією рішень загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки, проведення заходів, спрямованих на їх виконання;
 • – затвердження кошторису творчої спілки;
 • – прийом до членів творчої спілки;
 • – вирішення інших питань діяльності згідно зі статутом творчої спілки.

У період між засіданнями правління поточною діяльністю творчої спілки керують президія (рада тощо) та голова правлін­ня творчої спілки відповідно до законодавства України та ста­туту творчої спілки.

Ревізійна комісія творчої спілки здійснює контроль за фінан­сово-господарською діяльністю творчої спілки, правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг.

Звітність про діяльність творчих спілок має відкритий ха­рактер і доступна кожному членові спілки. Спілки інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інфор­мації.

Для координації діяльності та захисту інтересів творчих спілок може створюватися Координаційна рада. Вона формуєть­ся з представників тих творчих спілок, що виявили бажання стати її членами. До Координаційної ради за посадою входять голови правлінь творчих спілок. Інші члени ради обираються відповідно до положення про неї, що затверджується на пленумі (конференції) творчих спілок.

Засідання Координаційної ради творчих спілок проводиться не менше одного разу на півріччя та на вимогу не менше трети­ни членів ради.

Координаційна рада творчих спілок:

 • – координує діяльність творчих спілок;
 • – представляє в державних органах спільні інтереси творчих спілок;
 • – визначає спільні заходи і завдання творчих спілок;
 • – сприяє вивченню та поширенню позитивного досвіду ро­боти творчих спілок.

Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний ха­рактер.

Творчі спілки можуть створювати регіональні (місцеві) фа­хові ради творчих спілок, повноваження та основні напрями діяльності яких визначаються їх положеннями, затвердженими пленумом (конференцією) творчих спілок.

Джерелами формування майна і коштів творчих спілок є:

 • – внески членів творчих спілок;
 • – винагороди за управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права";
 • – фінансування з Державного бюджету України;
 • – майно колишніх загальносоюзних творчих спілок Союзу PCP, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні засоби, які станом на 24 серпня 1991 р. згідно з правоустановчими документами перебували у віданні творчих спілок колишнього Союзу PCP або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур;
 • – доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств творчих спілок, що спрямовуються на виконання статутних цілей спілки;
 • – спеціальні відрахування до фондів творчих спілок, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням;
 • – добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

У власності творчих спілок можуть перебувати будинки, споруди, обладнання, кошти, цінні папери та інше майно, при­дбане творчими спілками.

У разі ліквідації творчої спілки майно передається організа-ції-правонаступнику, а коли її немає, – реалізується в установ­леному законом порядку. Кошти, одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов'язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

З метою здійснення статутних завдань і цілей творчі спілки у встановленому порядку можуть створювати підприємства, установи та організації з правами юридичної особи для ведення господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визна­чається законодавством України, статутом спілок, а також їх­німи власними статутами (положеннями).

Творчі спілки відповідно до їх статутів можуть засновувати міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укла­дати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Міжнародна діяльність творчих спілок України і співробіт­ництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних дого­ворів України, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України, цього Закону, інших законів України та дого­ворів, укладених творчими спілками з відповідними зарубіж­ними організаціями. Якщо міжнародним договором встановле­но інші правила, які відрізняються від тих, що є у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

 
<<   ЗМІСТ   >>