Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

12.2. Політика як соціальний інститут

Основною категорією і основним предметом дослідження соціології політики є, безумовно, політика.

Питання суспільства, політики й держави постійно привертали увагу мислителів різних епох і народів. В історії політичної думки помітно виділяються такі класичні праці з соціальної філософії, як "Держава" і "Закони" Платона, "Політика" Аристотеля, "Про державу" і "Про закони" Цицерона, "Государ" Н. Макіавеллі, "Левіафан" Т. Гоббса, "Політичний трактат" Б. Спінози, "Про дух законів" Ш. Монтеск'є, "Про суспільний договір" Ж. Ж. Руссо, "Метафізичні початки вчення про право" І. Канта, "Основи природного права" І. Фіхте, "Філософія права" Г. Гегеля, а також роботи Дж. Локка, М. Вебера, К. Ясперса й інших соціальних мислителів минулого й сьогодення.

Політика є одним з найбільш складних явищ, включених у цілісність соціального життя. Цим пояснюється велика кількість (більше дев'яноста) визначень політики. Комплексний характер політики припускає її вивчення на основі сукупності економічних, соціологічних, психологічних та інших знань.

Політика це сфера життєдіяльності суспільства, система певних суспільних відносин, взаємодії класів, націй, інших соціальних груп, держав. Це сукупність дій, мір, установ, за допомогою яких узгоджуються інтереси окремих соціальних груп соціально неоднорідного суспільства. Це рух певного класу, соціальної групи, що прагне реалізувати свої інтереси. Це прагнення, поєднане із завоюванням і використанням державної влади, цілеспрямованим впливом на неї.

Термін політика походить від назви давньогрецького міста-держави — полісу. Відповідно, осіб, що здійснювали владу в полісі називали політиками, а саме мистецтво управління державою — політикою.

Сутність політики нерозривно пов'язана з двома категоріями — політичною владою і політичним управлінням. Адже метою діяльності будь-якого політичного суб'єкта є боротьба за владу та її здійснення. В свою чергу здійснення влади, як правило, передбачає і політичне управління.

Політичне управління — це управління державою, діяльністю партій, громадських організацій, узгодження діяльності соціальних груп та інститутів, усіх членів суспільства. Складається воно із визначення і постановки головних цілей, розробки політичної лінії, стратегії і тактики, створення системи організаційних структур і забезпечення її ефективного функціонування, розвитку політичної системи, організації контролю, виховання мас, зовнішньополітичної діяльності. Основним механізмом здійснення політичного управління є держава, оскільки влада і управління в партії і громадській організації розповсюджується лише на членів цих політичних організацій, тоді як управління державою забезпечує панування над усім суспільством.

Таким чином, зрозуміло, що поява політики як соціального явища пов'язана насамперед з оформленням відносин панування — підкорення. В цьому контексті існує дві концепції щодо часу виникнення політики — марксистська і немарксистська. Згідно першої концепції, що побудована на засадах класової боротьби, політика з'являється лише з появою класів і держави. Прихильники немарксистської концепції вважають, що політика існувала уже у родовій общині, оскільки відносини панування – підкорення були характерні й для неї, і передбачали владу вождя чи старійшини роду.

У будь-якому випадку, можна однозначно стверджувати, що політика виникла тоді, коли з'явилось основне джерело її формування — політичний інтерес.

Політичний інтерес — узагальнені потреби, ідеальні прагнення індивідів та соціальних груп задовольнити свої вимоги у різних сферах життя суспільства, в першу чергу в політичній.

Іншими словами, політичний інтерес означає зацікавленість у здійсненні політики. Історично першим виник індивідуальний політичний інтерес, що полягав у намаганні підкорити інших членів соціальної спільноти своїй волі. В перших державах панував саме такий політичний інтерес, адже закон цих держав в першу чергу захищав інтереси панівних членів суспільства і сприяв закріплення їхнього панування над іншими. Таким чином, перші держави були здебільшого інструментом, що закріплював відносини експлуатації правлячою елітою інших членів суспільства, забезпечував абсолютну політичну волю правителів фактично без врахування інтересів громадян. Та разом з тим, у надрах такого суспільства зароджувались і дещо інші політичні відносини. Адже суб'єктам влади потрібно було захистити власну державу від зовнішніх ворогів, створити такі умови життя у суспільстві, щоб забезпечити його внутрішню стабільність. З переходом до капіталізму такі тенденції розвитку політики значно посилились. Поступово поряд з індивідуальним політичним інтересом формується й інший — загальносуспільний. Загальносуспільний інтерес означає певні очікування від політики, що потрібні будь-якому індивідові у суспільстві — зовнішній захист держави, забезпечення законності і правопорядку, сприяння демократизації суспільства, здійснення ефективної економічної, соціальної і культурної політики. Це означає, що політика — явище необхідне, так як вона є механізмом підкорення індивідуальних інтересів кожної особи єдиному загальносуспільному інтересу. Політика узгоджує інтереси різних індивідів і соціальних груп, визначає права і обов'язки кожного індивіда в залежності до отриманих ним соціальних статусів, є дієвим засобом соціального регулювання і соціального управління. Політика, таким чином, — ефективний фактор збереження цілісності диференційованого суспільства, і є настільки ж необхідною, як економіка, культура чи соціальна сфера. З іншого боку, політику ідеалізувати не слід, оскільки якою б демократичною вона б не була, все одно забезпечує соціальну нерівність в суспільстві, панування одних соціальних груп і підкорення інших. Суб'єкти, що захоплюють державну владу, видають власні інтереси за загальносуспільні, їхні закони та розпорядження є необхідними для виконання усіма. Зловживання політичною владою може призводити до трагедій мільйонів, приклади яких знає й історія XX ст. Зокрема мова йде про німецький фашизм та тоталітаризм сталінського зразка. Іншими словами, ідеалізація індивідуального політичного інтересу і нехтування загальносуспільним, робить політику явищем вкрай негативним, викликає різкий супротив з боку населення. І, навпаки, пріоритет загальносуспільного інтересу над індивідуальним, узгодження усіх індивідуальних інтересів, підкорення їх найбільш значущому — загальносуспільному інтересу, робить політику демократичною, що забезпечує стабілізацію та соціальний прогрес суспільства.

Все вище перераховане означає, що політика є явищем соціальним, тобто здійснюється виключно соціальними суб'єктами (окремими індивідами, соціальними спільностями і соціальними організаціями), виключно по відношенню до соціальних суб'єктів і виключно в інтересах окремих соціальних суб'єктів. І хоча елементи підкорення — панування, що є зовнішнім виявом політики, існують і в тваринному світі, проте у тварин такі відносини здійснюються на основі інстинкту, є несвідомими і незворотними. У соціальному ж світі панування і підкорення здійснюються свідомо, не на основі інстинктів, а на основі політичних потреб та інтересів. Отже, підкреслимо ще раз, що політика - суто соціальне явище.

 
<<   ЗМІСТ   >>