Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Операції з дорожніми чеками

Банки (установи) під час здійснення операцій з чеками в іноземній валюті керуються Положенням про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343 і нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють порядок здійснення валютно-обмінних операцій, використання готівкової іноземної валюти на території України та переміщення валютних цінностей через митний кордон України, а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення операцій з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті.

Чек - паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку.

Чекодавець - юридична особа - нерезидент або фізична особа -нерезидент, що видає іншій особі чек, який підписує;

Чекодержатель (отримувач, власник) - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Іменний чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті, тобто є письмовим розпорядженням юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента, яка виписала чек (чекодавець), платнику про виплату певної суми коштів чекодержателю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за рахунок наданого платнику грошового покриття.

На території України розрахунки між резидентами за допомогою чеків в іноземній валюті забороняються.

Використання чеків в іноземній валюті при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України дозволяється, якщо:

 • - у зовнішньоекономічному договорі зазначено, що чек виписується нерезидентом на резидента, які є сторонами договору;
 • - чек виписаний нерезидентом для сплати за товар або для використання його як застави згідно з чинним законодавством України або гарантії забезпечення виконання зобов'язань перед резидентом. У чеку або супровідному додатку до нього має зазначатися призначення платежу;
 • - нерезидентом - чекодавцем є банк, держава (в особі уповноваженого державного органу), міжнародна організація, корпорація, страхова компанія. Чекодавці мають міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені провідних рейтингових агенцій світу (Fitch, Standard & Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), який на дату складання чека належить до групи "інвестиційний клас" (investment grade), тобто до групи міжнародних довгострокових кредитних рейтингів, які свідчать про низьку ймовірність невиконання зобов'язань (дефолту) особи (боржника) або емітента цінних паперів, що їх мають.

Вимоги цього пункту не поширюються на чеки, виписані нерезидентом на резидента, який є представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним). Приймання чеків на інкасо від патентного повіреного дозволяється за умови пред'явлення до банку (установи) свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з іменними чеками утримується з чекодержателя в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Відшкодування з боку банку (установи) витрат, що належать іноземним банкам, які беруть участь у здійсненні операції з іменними чеками, утримується в іноземній валюті.

Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з продажу та купівлі (сплаті) дорожніх чеків утримується в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Чеки, які подаються чекодержателем у банк (установу) до сплати, мають містити чітко визначені реквізити, а саме:

 • а) іменний чек:
  • - назву документа - "чек", що зазначено в тексті документа тією мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританія, США, Канада, Австралія, Німеччина та ін.);
  • - розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;
  • - назву та реквізити емітента та платника;
  • - назву для юридичної особи або прізвище, ім'я для фізичної особи чекодержателя, на користь якого здійснюється платіж;
  • - зазначення валюти та суми чека;
  • - дату складання та номер чека;
  • - підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

У разі відсутності цих реквізитів чек вважається недійсним, повертається чекодержателю та не приймається банком (установою) на інкасо.

Чеки на пред'явника банком (установою) не приймаються. Термін дії іменного чека зазначено на чеку. Якщо такий запис відсутній, то термін дії чека становить 6 місяців з дня його видачі, якщо законодавство країни чекодавця не передбачає іншого.

 • б) дорожній чек:
  • - назву документа - "дорожній чек" ("travelers chèque");
  • - назву компанії емітента, що випустила чек: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp., Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques тощо;
  • - підписи уповноважених осіб компанії емітента;
  • - номінал та назву іноземної валюти;
  • - серію та номер;
  • - місце для підпису особи, що має намір купити чек;
  • - місце для підпису чекодержателя при сплаті чека. Термін дії дорожніх чеків не обмежений.

Дата та місце заповнення чека зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека.

Дорожні чеки емітуються в певному номіналі.

Дорожні чеки виписуються на одного власника, рідше на двох (підписи власника (двох власників) ставляться в зазначеному місці в день продажу). Чеки на двох власників можуть використовуватися ними. Будь-який з двох підписів є дійсним при одержанні готівкових коштів за чеком.

Чек заповнюється як від руки, так і за допомогою технічних засобів.

Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій (перекази пенсій іноземних держав резидентам України) або в інших випадках, що передбачені законодавством країни чекодавця.

Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт уважається недійсним.

Будь-яке зазначення про проценти, що міститься на чеку, уважається недійсним і не приймається банком (установою) до виконання.

Чек, сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами.

Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек дійсний лише на меншу суму, що зазначена словами. Відповідальність чекодавця перед чекодержателем за сплату іменного чека настає лише в разі пред'явлення чека до сплати в банк (установу) у встановлений строк.

Чеки сплачуються за пред'явленням за рахунок коштів чекодавця. Банк (установа) на території України приймає від чекодержателя іменні чеки до сплати лише на інкасо.

Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чека до сплати (платежу).

Інкасо - банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекодержателю.

Інкасо чеків, пред'явлених банком (установою) на інкасо до іноземних банків, здійснюється відповідно до вимог законодавства держави, де здійснюється платіж (покриття). Відкликання іменного чека чекодавцем до закінчення терміну дії чека до пред'явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Недієздатність та смерть чекодавця, що сталися після пред'явлення чека, не впливають на дійсність чека.

Чек має пред'являтися до банку (установи) України, назва якого зазначена в чеку. У разі відсутності такої відмітки чек приймається до сплати в будь-якому банку (установі). Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійснюються банками (установами) після одержання відшкодування за чеком від платника. їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здійснюється виплата коштів за чеком чекодержателю, якщо останній не має рахунку в банку (установі), здійснюється не пізніше ніж на третій банківський день після надходження їх на кореспондентський рахунок банку (установи).

Про відмову платника від сплати чека на чеку має ставитися відповідна відмітка про це із зазначенням дати пред'явлення чека до сплати, а також причин відмови. Факт відмови має засвідчуватися платником до закінчення строку сплати чека. Спори щодо несплати чека вирішуються між чекодавцем та чекодержателем у порядку, визначеному відповідним законодавством країни за місцезнаходженням платника.

Чеки в іноземній валюті І групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України (далі І група Класифікатора) та II групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України приймаються банком (установою) до сплати на інкасо тільки від їх власників після пред'явлення документів, що посвідчують особу, або за їх нотаріально посвідченою довіреністю. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від фізичних осіб - резидентів та нерезидентів на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті (додаток 1).

В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки з одним найменуванням валюти, на чеки з різними найменуваннями валют оформляються різні заяви.

Чекодержатель ставить свій підпис (наявність його обов'язкова) на зворотному боці чека.

Приклад оформлення чека

Рис. 9.1. Приклад оформлення чека

Цифрами позначено:

 • 1 - номер чека;
 • 2 - дата, коли чек був виписаний;
 • 3 - сума чека;
 • 4 - назва банку, який виписав чек.

Приклад зворотної сторони чека

Рис. 9.2. Приклад зворотної сторони чека

Чек без підпису чекодержателя не приймається банком (установою) до сплати на інкасо. Чеки, пред'явлені до банку (установи) іншою особою, приймаються до сплати на інкасо тільки в таких випадках:

 • - за наявності оформленої власником чека належно посвідченої довіреності. На зворотному боці чека робиться такий напис: "За довіреністю кого кому (підпис останнього)";
 • - уразі смерті чекодержателя чеки від спадкоємців приймаються до сплати на інкасо за наявності документів, визначених чинним законодавством України, за умови, що строк дії чека не закінчився;
 • - чек, що виписаний на користь неповнолітньої до 15 років або недієздатної особи, можуть пред'являти до банку (установи) до сплати на інкасо лише їх законні представники (батьки, опікуни);

Після досягнення неповнолітніми 15 років - самі неповнолітні, але за письмовою згодою одного із своїх батьків або інших законних представників, що посвідчена в установленому чинним законодавством України порядку, подавши відповідні документи (свідоцтво про народження, документ про всиновлення, опіку чи піклування тощо). На зворотному боці чека вповноважена особа банку робить напис: "Законний представник кого хто (підпис останнього)". Банк (установа) може прийняти чеки на інкасо під заставу відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо:

 • - є потреба гарантувати виконання чекодержателем зобов'язань щодо сплати комісійної винагороди платникам перед банком (установою), який приймає чек, що викликає сумнів до сплати на інкасо;
 • - чеки мають пошкодження (розірвані і склеєні, змінили первісний колір, пропалені або обгорілі, залиті повністю або значна їх частина фарбою, чорнилом, олією, мають написи, але ці пошкодження не заважають визначенню ознак чека);
 • - це чеки із простроченим строком дії або строк дії яких закінчується через два тижні.

Банк (установа), що приймає чек до сплати на інкасо, не має кореспондентських відносин з банком -емітентом.

Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії.

Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою N 377-1 у двох примірниках, підписує їх, засвідчує печаткою банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.

Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо). Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі таких копій чеків.

У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає. Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня. Банки (установи) приймають чеки до сплати на інкасо від юридичної особи-резидента чи представництва юридичної особи-нерезидента на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті. Разом із заявою юридична особа-резидент чи представництво юридичної особи-нерезидента оформляє на фірмовому бланку і подає банку (установі) супровідні листи не менше ніж у двох примірниках за підписами керівника і головного бухгалтера та з печаткою юридичної особи. Банк (установа) повертає один примірник супровідного листа чекодержателю з відміткою банку (установи) і відсилає чеки та супровідні документи (інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо) платнику. Другий примірник супровідного листа залишається на зберіганні в банку (установі).

В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки в одній іноземній валюті, на чеки в різних іноземних валютах оформляються різні заяви. Банк (установа) зіставляє дату складання чека з терміном його дії. Уповноважений працівник банку (установи) оформляє квитанцію про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою N 377-1 у двох примірниках, підписує їх, засвідчує штампом банку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержателю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.

Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі банку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із чеками відправляються супровідні документи (листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків платнику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі належним чином оформлених копій чеків.

На зворотному боці чека юридична особа - резидент чи представництво юридичної особи - нерезидента ставить підписи осіб, уповноважених ними, які скріплюються печаткою. Проставляється банківський індосамент з обов'язковим застереженням "без обороту на мене".

Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодержателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

Якщо день закінчення терміну дії прийнятих до сплати на інкасо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред'являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов'язково в межах його операційного дня. У разі невиконання умов цього розділу чек до сплати на інкасо банк (установа) не приймає.

Порядок виплати коштів за іменними чеками:

 • 1. Після одержання коштів за чеками від платника банк (установа) за попередньою домовленістю з власником чеків повідомляє його телефоном або письмово за адресою, що зазначена власником чеків у заяві, про приймання чеків до сплати на інкасо, про надходження коштів та про назву та місцезнаходження банку (установи), до якого потрібно звернутися для одержання цих коштів.
 • 2. Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які мають поточний рахунок в іноземній валюті в банку (установі), можуть одержати покриття за чеками на свій рахунок, номер якого зазначають у заяві про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які не мають поточного рахунку в іноземній валюті в банку (установі), одержують кошти за чеком готівкою.

На бажання фізичної особи (резидента чи нерезидента) сума іноземної валюти за чеком може бути продана банку (установі) за курсом купівлі іноземної валюти, що діє на день здійснення операції банку (установи), при цьому фізичній особі-нерезиденту, крім квитанції за формою N 377-К, надається довідка за формою N 377.

Юридичним особам (резидентам) кошти за чеками попередньо зараховуються на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий банком (установою) для юридичної особи.

Представництву юридичної особи-нерезидента кошти за чеками зараховуються на рахунки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

 • 3. Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усіх комісійних винагород. Сплата чекодержателю за чеком відбувається при пред'явленні ним: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності квитанції за формою N 377-1, що була видана банком (установою) клієнту при прийнятті чека до сплати на інкасо.
 • 4. У разі відмови платника відшкодувати прийняті до сплати на інкасо чеки та повернення їх без сплати банк (установа) оригінал чека передає клієнту разом з офіційною відповіддю платника про відмову в його сплаті. Сума застави, прийнятої відповідно до вимог чинного законодавства України, за винятком комісійної винагороди платника, та комісійної винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на інкасо повертається чекодержателю. Банк (установа) робить копії чека та офіційної відповіді платника і залишає їх у документах дня.
 • 5. Банки (установи) не несуть відповідальності перед чекодержателями за несплату чеків у разі відмови платника в сплаті чека.

Банки, які згідно з чинним законодавством мають письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, мають право укладати угоди з іншими банками (установами) -резидентами для подальшої їх реалізації в Україні.

Операції з купівлі (сплати) та продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті, далі - продаж) здійснюються банком (установою) за іноземну валюту І групи Класифікатора або за гривні.

Здійснення операцій з продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті) та купівлі (сплати) дорожніх чеків.

1. Уповноважений працівник банку (установи), пункту обміну валюти банку (установи) оформляє повідомлення про продаж дорожніх чеків. На кожному повідомленні може зазначатися лише одне найменування валюти.

У повідомленнях про продаж дорожніх чеків не дозволяються виправлення, стирання, замазування. Уразі неправильного заповнення повідомлення про продаж дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи) повинен його анулювати (перекреслити) в присутності клієнта і заповнити нове. Без підпису клієнта повідомлення про продаж дорожніх чеків вважається недійсним.

 • 2. Операції з продажу дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:
  • - касою банку (установи) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів для їх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за заявою на видачу дорожніх чеків у довільній формі та з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків;
  • - касою банку (установи) фізичним особам з оформленням квитанції за формою N 377-К та повідомлення про продаж дорожніх чеків;
  • - пунктом обміну валюти банку (установи) фізичним особам-резидентам з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків.

Здійснені операції відображаються касою банку (установи), пунктом обміну валюти банку (установи) в Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті.

 • 3. Операції з продажу фізичним особам-резидентам дорожніх чеків за гривні здійснюються касою банку (установи), пунктом обміну валюти банку (установи) шляхом:
  • - продажу іноземної валюти за гривні з відображенням операцій у Реєстрі проданої іноземної валюти та оформленням квитанції за формою N 377-К касою банку (установи) або квитанції за формою N 377-А пунктом обміну валюти банку (установи);
  • - продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті, з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків та квитанції за формою N 377-К касою банку (установи) або повідомлення про продаж дорожніх чеків пунктом обміну валюти банку (установи).
 • 4. Операції з продажу дорожніх чеків протягом операційного дня здійснюються:
  • а) фізичним особам-резидентам:
   • - касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення готівки через митний кордон України;
   • - пунктом обміну валюти банку (установи) на суму до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку (установи) або пункту обміну валюти банку (установи) паспорта громадянина України або довідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, та проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон або паспорта для виїзду за кордон;

 • б) фізичним особам-нерезидентам:
  • - лише касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення готівки через митний кордон України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються після пред'явлення цією особою уповноваженому працівнику банку (установи) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента. (У в'їзній митній декларації на ввезення готівкової іноземної валюти нерезидента робиться відмітка про продаж дорожніх чеків). Копії цих документів залишаються в документах дня;

 • в) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів для їх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліковуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.
 • 5. Після продажу дорожніх чеків фізична особа (резидент чи нерезидент) або уповноважений представник юридичної особи-резидента, або уповноважена особа представництва юридичної особи-нерезидента, що від'їжджають у службове відрядження, у присутності працівника банку (установи) ставлять свій підписна повідомленні про їх продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією-емітентом місці ("Thomas Cook" - на лінії в нижньому лівому кутку; "American Express" - на лінії у верхньому лівому кутку; "Visa" - на лінії у верхньому правому кутку тощо).
 • 6. Дорожні чеки сплачуються лише власнику чека, зразок підпису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, що зазначена в чеку.
 • 7. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:
  • - касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанції за формою N 377-К чи уповноваженого представника юридичної особи - резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи - нерезидента, підпис якого проставлено на чеку;
  • - пунктом обміну валюти банку (установи) з оформленням квитанції за формою N 377-А для фізичних осіб-резидентів.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті.

8. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб здійснюються:

касою банку (установи) з оформленням квитанцій за формою N 377-К, а для фізичних осіб-нерезидентів також довідок за формою N 377;

пунктом обміну валюти банку (установи) з оформленням довідок за формою N 377 для фізичних осіб-нерезидентів та квитанції за формою N 377-А для фізичних осіб-резидентів.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображаються в Реєстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті та в Реєстрі купленої іноземної валюти, з оформленням квитанції за формою N 377-К касою банку (установи) або квитанції за формою N 377-А пунктом обміну валюти банку (установи).

 • 9. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків протягом операційного дня у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійснюються на суму:
  • - до 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті касами банків (установ) або пунктами обміну валюти банку (установи);
  • - понад 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті тільки касами банків (установ).

У пунктах обміну валюти банку (установи) протягом операційного дня операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійснюються на суму:

 • - до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті на бажання цієї особи за готівкові гривні або за іноземну валюту;
 • - понад 1000 доларів США, але не більше ніж 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті лише за готівкові гривні.

Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їх власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, установлених емітентом.

 • 10. Під час купівлі (сплати) дорожніх чеків уповноважений працівник банку (установи), пункту обміну валют банку (установи):
  • - перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;
  • - перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії-емітента "Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки" та зразками бланків чеків) та першого підпису чекодавця у відповідному місці;
  • - перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;
  • - з'ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожніми чеками;
  • - стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий підпис на дорожніх чеках згідно з правилами, установленими емітентом;
  • - у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:
  • - підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та записує паспортні дані;
  • - надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазначено їх кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номінал та загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя дорожні чеки до сплати не приймаються.

11. Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку (установи), формуються у пакети і відправляються платникам, з якими укладені угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті І групи Класифікатора. Разом з пакетами чеків відправляються такі супровідні документи: листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо.

Відшкодування втрачених чекодержателями дорожніх чеків здійснюється банком (установою) на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків. Такі угоди обов'язково мають містити порядок відшкодування чекодержателю втрачених дорожніх чеків.

 
<<   ЗМІСТ   >>