Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активів

Мета аудиту необоротних активів — підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку необоротних активів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Предмет аудиту необоротних активів — господарські процеси та операції, пов'язані з придбанням, створенням, переміщенням та вибуттям необоротних активів, а також відносин, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту необоротних активів можуть бути:

 • - П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку необоротних активів;
 • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку необоротних активів;
 • - види необоротних активів;
 • - групи необоротних активів в середині кожного виду, їх первісна і залишкова вартість;
 • - правильність документального оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовлення, рухом і вибуттям необоротних засобів;
 • - стан оперативного, інвентарного, аналітичного, синтетичного обліку;
 • - амортизація та індексація необоротних активів;
 • - операції з операційної та фінансової оренди необоротних активів;
 • - операції з капітального та поточного ремонту, технічного переобладнання, модернізації та реконструкції необоротних активів;
 • - інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активів

Необхідно пригадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II (їхній перелік включає 16 документів));
 • 2. документи, в яких відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами щодо обліку саме необоротних активів є:

 • 1) Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" / Наказ Держкомстату України № 507 від 19.08.97;
 • 2) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів/ Наказ Міністерства фінансів України № 1327 від 16.11.09;
 • 3) Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів / Наказ Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.03;
 • 4) Про затвердження типових форм первинного обліку / Наказ Міністерства фінансів України № 352 від 29.12.95;
 • 5) Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів / Наказ Міністерства фінансів України № 732 від 22.11.04;
 • 6) Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні / Закон України № 2658-ІП від 12.07.01;
 • 7) Про фінансовий лізинг / Закон України № 1381-ІУвід 11.12.03;
 • 8) Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України № 3480-ІУ від 23.02.06;
 • 9) П(С)БО 7 "Основні засоби" (Додаток С);
 • 10) П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (Додаток С);
 • 11) П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (Додаток С);
 • 12) П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (Додаток С);
 • 13) П(С)БО 14 "Оренда" (Додаток С);
 • 14) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток С);
 • 15) П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність" (Додаток С);
 • 16) П(С)БО 30 "Біологічні активи" (Додаток С);
 • 17) П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" (Додаток С).
 
<<   ЗМІСТ   >>