Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА

Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення мого діяльності

Для ефективного функціонування будь-яке підприємство повинно здійснювати свою діяльність як систему процесів, в яких використовуються ресурси. До основних елементів, без яких здійснити будь-який процес неможливо, належать предмети праці, засоби праці, праця людей та інформація. Процесний підхід до класифікації ресурсів базується на їх групуванні відповідно до основних елементів процесу. За цією ознакою виділяють ресурси засобів праці (матеріальні й нематеріальні), ресурси предметів праці, трудові та інформаційні ресурси.

Ресурси, які використовуються в процесі функціонування підприємства, мають забезпечити йому майбутній позитивний економічний результат у формі надходження грошових коштів. Економічні ресурси відображаються як активи в бухгалтерському балансі підприємства на певну дату.

Згідно з визначенням, наведеним у чинному законодавстві України, активи — це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулій подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Майбутня вигода, виражена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню (прямо або опосередковано) грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство.

Класифікація ресурсів як активів підприємства використовується при організуванні обліку та складанні звітності. Активи є одним з основних елементів звіту про фінансовий стан підприємства - бухгалтерського балансу підприємства на певну дату. Бухгалтерський баланс відображає активи і пасиви (зобов'язання і капітал) підприємства на конкретний момент часу. Якщо активами балансу називають економічні ресурси підприємства, то пасивами балансує вимоги різних осіб (юридичних чи фізичних) щодо цих активів. Зобов'язання, відображені в пасиві, є вимогами кредиторів (кредитор - це особа, крім власника підприємства, перед якою підприємство має заборгованість щодо отриманих грошей, товарів тощо й яка має право вимагати від підприємства погасити цей борг). Капітал (власний), відображений в пасиві, є вимогою власників підприємства (в даному контексті поняття "вимога" є скоріше юридичним і має секс у випадках виходу власника зі складу підприємства, при ліквідації підприємства тощо). Оскільки загальна сума вимог (претензій) кредиторів і власників щодо активів не може перевищувати суму активів, то активи і пасиви на дату балансу дорівнюють одне одному. Це є основним бухгалтерським рівнянням, яке формально виражає концепцію подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку: Активи = Зобов'язання + Капітал.

Класифікація активів підприємства

Відповідно до концепції подвійного запису форма бухгалтерського балансу має дві сторони, при цьому сума активів по лівій стороні балансу дорівнює загальній сумі зобов'язань і капіталу по правій стороні балансу.

Поряд з інтерпретацією двох сторін бухгалтерського балансу як ресурсів (активи) і вимог (пасиви), існує погляд на дві сторони балансу з позицій напрямів використання чи вкладення коштів (активи) і джерел коштів для формування (фінансування) активів (пасиви). Тоді основне бухгалтерське рівняння можна прокоментувати так: кожна гривня, вкладена в активи підприємства, фінансується кредиторами або власниками (і від зворотного - кожна надана кредиторами чи власниками гривня формує якийсь вид активів підприємства). Обидва способи інтерпретації бухгалтерського балансу є коректними і доповнюють один одного.

Нормами національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Баланс" передбачений поділ активів і пасивів балансу підприємства на окремі статті, які об'єднуються в однорідні групи за певними ознаками. Відповідно до встановленого складу активи групуються за трьома розділами:

  • - необоротні активи;
  • - оборотні активи;
  • - витрати майбутніх періодів.

Кожен із зазначених розділів активу балансу містить відповідні статті, нормативний склад яких відображений в табл.8.1.

Таблиця 8.1. Нормативний склад (класифікація) статей активу балансу

Нормативний склад (класифікація) статей активу балансу

До необоротних активів належать довгострокові активи з відносно тривалим терміном корисного використання (понад рік).

Оборотні (короткострокові, поточні) активи - це грошові кошти та інші активи, які будуть продані, переведені в грошові кошти або витрачені упродовж дванадцяти місяців з дати балансу.

Витратами майбутніх періодів є певні активи, як правило, нематеріального характеру, корисність яких закінчиться в найближчому майбутньому (авансовані орендні платежі, страхові поліси, передплата за періодичні видання тощо).

 
<<   ЗМІСТ   >>