Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. Дайте загальну характеристику валютно-кредитним установам.
 • 2. Розкрийте суть принципу обумовленості.
 • 3. Коли і з якою метою створено МВФ?
 • 4. З якими міжнародними організаціями співпрацює МВФ?
 • 5. Назвіть принципи формування статутного фонду МВФ.
 • 6. На які основні цілі спрямовуються фінансові ресурси МВФ?
 • 7. Відповідно до яких типів програм будуються відносини МВФ і України?
 • 8. З якою метою створено Світовий банк?
 • 9. Визначте місце і роль Світового банку.
 • 10. Які організації входять до Групи Світового банку і якій з них належить провідна роль?
 • 11. Які країни можуть брати участь у діяльності МБРР?
 • 12. Як формується капітал МБРР?
 • 13. На які цілі спрямовуються кредити МБРР?
 • 14. Яка основна відмінність між МВФ і МБРР?
 • 15. Дайте загальну характеристику регіональним валютно-кредитним організаціям.
 • 16. З якою метою створено БМР?
 • 17. Коли та з якою метою був створений ЄБРР?
 • 18. Назвіть пріоритетні напрями діяльності ЄБРР.
 • 19. Які інструменти фінансування використовує ЄБРР?
 • 20. Визначте напрями співробітництва ЄБРР з Україною.
 • 21. Назвіть мету створення ЧБТР. Які країни е його членами?
 • 22. Членом яких міжнародних валютно-кредитних організацій е Україна?
 • 23. Яка головна мета МАР?
 • 24. Що є головним завданням МВФ?
 • 25. Охарактеризуйте етапи співробітництва України з МВФ.
 • 26. Назвіть організаційну структуру МБРР.
 • 27. Які принципи визначають завдання МФК?
 • 28. Які основні цілі БАП?
 • 29. Охарактеризуйте напрями діяльності БАТІ.
 • 30. Дайте характеристику діяльності МЦВІС.
 • 31. Охарактеризуйте напрями співробітництва України з ЧБТР.
 • 32. З якою метою створено АфБР?
 • 33. Дайте характеристику діяльності АфБР.
 • 34. Як здійснюється керівництво ЧБТР?
 • 35. Яким чином виконується керівництво ЄБРР?

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Міжнародна фінансова корпорація.
 • 2. Фірмовий кредит.
 • 3. Міжнародна асоціація розвитку.
 • 4. Міжнародний кредит.
 • 5. Багатостороння агенція гарантування інвестицій.
 • 6. Урядовий кредит.
 • 7. Міжнародний валютний фонд.
 • 8. Міжнародний інвестиційний банк.
 • 9. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.
 • 10. Європейська система центральних банків.
 • 11. Європейський Союз.
 • 12. Світовий банк.

Визначення

A. Сукупність, яка складається з Європейського центрального банку та центральних банків країн – членів Європейського Союзу.

B. Переміщення позикових капіталів з одних країн в інші на умовах сплати та повернення у певні строки.

C. Комерційний кредит на міжнародному ринку, коли розрахунки між імпортером та експортером здійснюють у борг.

D. Європейська економічна та політична співдружність, яка складається з 27 країн-членів: Бельгії, Данії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Греції, Великої Британії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Португалії, Швеції, Іспанії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Мальти, Кіпру, Болгарії та Румунії.

E. Поняття, яке виникає за інвестування однією країною іншої або за розміщення урядових цінних паперів на міжнародному ринку капіталів.

F. Міжнародна валютно-кредитна організація, створена для сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їх дотриманням, удосконалення багатосторонньої системи платежів, а також для надання державам-учасницям засобів в іноземній валюті за валютних труднощів, пов'язаних із платіжними дисбалансами країн.

G. Група споріднених міжнародних організацій, в яку входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок.

H. Багатостороння кредитна організація, яка містить п'ять тісно пов'язаних між собою організацій, які входять у систему ООН.

I. Міжурядовий інвестиційний інститут, основними завданнями якого є стимулювання економічного розвитку країн – членів МБРР, сприяння розвитку міжнародної торгівлі та підтримці платіжних балансів, надання довгострокових позик і кредитів.

J. Банк, створений країнами – членами Ради економічної взаємодопомоги для взаємного кредитування.

К. Самостійна юридична фінансова організація, метою якої є заохочення розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються.

L. Міжнародна організація, яка здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів.

Тести

 • 1. Світовий банк – це:
  • а) міжнародна фінансово-кредитна установа, яка надає довгострокові кредити під державні програми тільки урядам і центральним банкам країн-членів;
  • б) організація, до якої входять Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок;
  • в) організація, яка здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів;
  • г) установа, що призначена для сприяння зростанню потоків міжнародних інвестицій за допомогою надання послуг з арбітражного розгляду і консультативних послуг, врегулювання суперечок між урядами та іноземними інвесторами, проведення наукових досліджень.
 • 2. Головною метою Міжнародної асоціації розвитку є:
  • а) сприяння експорту товарів, виготовлених у розвинутих країнах;
  • б) сприяння міжнародним інвестиціям;
  • в) підтримка підприємницької діяльності.
 • 3. Метою якої організації є заохочення розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються:
  • а) Міжнародної асоціації розвитку; в) Світового банку?
  • б) Міжнародної фінансової корпорації;
 • 4. Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає кредити:
  • а) фізичним особам;
  • б) юридичним особам;
  • в) державі.
 • 5. Метою МВФ є:
  • а) регулювання валютних відносин між країнами – членами ООН;
  • б) сприяння розвитку зовнішньої торгівлі;
  • в) підтримання рівноваги платіжних балансів.
 • 6. МВФ було створено за рішенням:
  • а) Бреттон-Вудської конференції;
  • б) Ямайської конференції;
  • в) міжнародних організацій;
  • г) ООН.
 • 7. Як називається вступний внесок до МВФ:
  • а) пай;
  • в) вклад;
  • б) квота;
  • г) частка?
 • 8. Під час надання кредитів МВФ використовує принцип:
  • а) забезпеченості;
  • б) обумовленості;
  • в) гарантованості;
  • г) стабільності.
 • 9. Завданнями МВФ є:
  • а) сприяння розвитку міжнародної торгівлі і міжнародних валютних відносин;
  • б) підтримка рівноваги платіжних балансів країн, які входять до МВФ;
  • в) підтримка стабільного курсу валют;
  • г) надання коштів для покриття дефіциту платіжного балансу країн-учасниць.
 • 10. Скільки етапів налічує співробітництво України з МВФ:
  • а) 2;
  • б) 3;
  • в) 4;
  • г) 5?
 • 11. Напрямами співпраці МВФ з Україною є такі:
  • а) укріплення небанківських кредитних установ;
  • б) підтримка фінансового сектору країни для посилення стабільності банківської системи;
  • в) надання різноманітних послуг і фінансової підтримки приватизованим підприємствам;
  • г) розвиток сільськогосподарського виробництва і розбудова інфраструктури села.
 • 12. На якому етапі Україна отримала від МВФ кредити за трьома програмами "стенд-бай":
  • а) на першому;
  • б) другому;
  • в) третьому;
  • г) четвертому?
 • 13. До Світового банку входять такі інституції:
  • а) ЧБТР;
  • б) МБРР;
  • в) МАР;
  • г) ООН.
 • 14. Де знаходиться штаб-квартира МБРР:
  • а) у Вашингтоні;
  • б) Бостоні;
  • в) Філадельфії;
  • г) Стокгольмі?
 • 15. Раду директорів МБРР формують:
  • а) міністри фінансів;
  • б) Рада директорів-виконавців;
  • в) Рада директорів-законодавців;
  • г) глави центральних банків.
 • 16. Основними напрямами діяльності МБРР є:
  • а) середньо- і довгострокове кредитування інвестиційних проектів;
  • б) підготовка, технічне і фінансово-економічне обґрунтування інвестиційних проектів;
  • в) фінансування програм структурної перебудови в розвинутих і постсоціалістичних країнах;
  • г) підвищення продуктивності праці.
 • 17. До структури МФК належать:
  • а) Рада керуючих;
  • б) Директорат;
  • в) Діловий консультативний комітет;
  • г) Рада директорів.
 • 18. Регіональні та галузеві завдання МФК визначаються за такими принципами:
  • а) каталізатора;
  • б) капіталізатора;
  • в) рентабельності;
  • г) участі.
 • 19. Ресурси МАР переважно поповнюються за рахунок:
  • а) акціонерів;
  • б) кредиторів;
  • в) країн-донорів;
  • г) країн-спонсорів.
 • 20. Скільки країн були засновниками ЧБТР:
  • а) 10;
  • б) 11;
  • в) 14;
  • г) 21?
 
<<   ЗМІСТ   >>