Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Який порядок довгострокового кредитування капітального будівництва?

Довгостроковий кредит підприємствам і організаціям, незалежно від їх форм власності, може надаватися на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення виробництва, на нове будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення, на придбання устаткування, що не входить у кошториси будівництва.

У залежності від суб'єктів, які видають підприємствам довгостроковий кредит, він поділяється на такі види: кредит, наданий комерційними банками на договірних засадах за рахунок їх власних і залучених коштів; державний кредит, джерелом якого є кошти республіканського бюджету, і кредит під цільові виробничі програми за рахунок централізованих кредитних ресурсів Національного банку. Кредитування в кожному з цих випадків істотно відрізняється.

Так, комерційні банки надають довгострокові кредити інвесторам за рахунок власних і залучених коштів на договірних засадах. Основними джерелами кредитних ресурсів у цьому випадку є власні кошти банків (різноманітні фонди, нерозподілений прибуток), кошти централізованого позичкового фонду, кошти підприємств і організацій, а також кошти бюджетів, що знаходяться на рахунках у банках, внески громадян на рахунки у банки тощо.

Видача банками позичок підприємствам здійснюється на підставі кредитного договору, яким передбачається розмір кредиту, що видається, термін і порядок його використання та повернення, процентні ставки за користування кредитом, обов'язки і майнова відповідальність сторін і форми забезпечення обов'язків. Оформлення довгострокового кредитування здійснюється банком на підставі наданих позичальником документів, перелік яких визначається кредитним договором. Кредитний договір діє протягом усього періоду користування кредитом.

Потреба в довгостроковому кредиті визначається або повною вартістю витрат по об'єкту (заходу), якщо кредит є єдиним джерелом фінансування, або як різниця між вартістю цих витрат і власних коштів позичальника, що спрямовуються на цю мету.

Видається довгостроковий кредит банками тільки кредитоспроможним позичальникам, що можуть повернути його у встановлені строки і сплатити відсотки за користування кредитом. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється банком до підписання кредитного договору на підставі аналізу його фінансового стану та ефективності заходу, що кредитується.

Аналіз фінансового стану позичальника дозволяє визначити показники забезпеченості підприємства власними оборотними активами, його платоспроможність і кредитоспроможність, ліквідність балансу тощо.

Ефективність об'єкта, що кредитується, банки визначають шляхом розрахунку передбачуваної до одержання суми прибутку від об'єкта, що кредитується, терміну його окупності тощо.

Кредит, який видається, використовується на оплату поставлених на будівництво машин та устаткування, будівельних конструкцій, деталей, блоків і матеріалів, а також виконаних будівельно-монтажних, проектних та інших робіт. Банки повинні відшкодовувати позичальнику витрати на сплату пені постачальникам за невчасні розрахунки з ними, якщо це викликано неповним і невчасним наданням кредиту.

Погашення кредиту починається, як правило, з наступного кварталу, після введення в експлуатацію об'єкта, що кредитується, за рахунок власних оборотних коштів позичальника.

Що являє собою державне довгострокове кредитування?

Державне довгострокове кредитування, а також кредитування цільових виробничих програм за рахунок централізованих ресурсів Національного банку здійснюється на капітальні вкладення об'єктів виробничого призначення. Замовниками державного кредиту є міністерства, відомства та інші державні органи. На основі їх пропозицій Міністерство економіки за узгодженням з Міністерством фінансів визначає перелік будов та об'єктів, що будуть фінансуватися за рахунок державного кредиту, і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України.

Після затвердження плану-прогнозу економічного і соціального розвитку країни Міністерство економіки доводить до міністерств, відомств та інших органів державного управління та банків, що фінансують, обсяги державного кредиту на плановий рік.

Склад і назва комерційних банків, що будуть здійснювати державне кредитування визначає Міністерство фінансів. Цим банкам конкретне міністерство повідомляє плани фінансування капітальних вкладень по органах державного управління — позичальникам у поквартальному розрізі, а також перераховує кошти для державного кредитування і кредитування цільових виробничих програм.

Отримавши плани фінансування капітальних вкладень і відповідні кошти для державного кредитування, банки, що фінансують, укладають з інвесторами кредитні угоди із зазначенням у них цілі, на яку виділяється державний кредит, його обсягу, термінів повернення, розміру плати за користування ним, зобов'язань сторін і відповідальності за порушення умов договору. Копії кредитних угод органи державного управління — інвестори надають до Міністерства фінансів.

Виділений державний кредит використовується інвесторами для оплати витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією і технічним переозброєнням підприємств, будов і об'єктів.

Погашення державного кредиту починається через рік після закінчення нормативного терміну будівництва (реконструкції, технічного переозброєння) об'єкта кредитування та здійснюється за рахунок власних коштів інвестора або позикових коштів. Кредит на придбання устаткування, що не входить у кошториси будівництв, погашається, починаючи з наступного року за роком його видачі протягом не більше двох років.

Гарантом погашення державного кредиту виступає відповідне міністерство, відомство або інший орган господарського управління.

Кошти, що надходять від інвесторів на погашення кредиту, а також значна частина плати за користування цим кредитом, перераховуються банками, що фінансують, до доходу Державного бюджету.

Контроль за цільовим використанням інвесторами державного кредиту, а також за своєчасним його поверненням до Державного бюджету здійснюють банки, що фінансують, і Міністерство фінансів України.

 
<<   ЗМІСТ   >>