Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система показників економічної ефективності туристичного бізнесу

За всього різномаїття цілей туристичного бізнесу домінує серед них досягнення якнайкращих економічних результатів, прагнення до отримання найбільшого прибутку з урахуванням довготривалої перспективи розвитку. Тому початковим показником туристичного бізнесу є економічна ефективність як інструмент управління економікою організації за умов конкуренції і підвищеного ризику. Саме економічна ефективність дає змогу оцінити рівень використання окремих видів витрат і ресурсів, тобто економічну (ринкову) результативність туристичного бізнесу.

Залежно від вирішуваних завдань економічна ефективність буває двох видів: загальна, призначена для виявлення та оцінки рівня використання окремих видів ресурсів, і порівняльна, яка дає змогу визначити ефективність на основі порівняння поточних результатів з даними попередніх періодів або даними інших туристичних організацій.

На рівні туристичної організації використовуються загальні і часткові показники загальної економічної ефективності (рис. 1.9).

Показники загальної економічної ефективності туристичного бізнесу

Рис. 1.9. Показники загальної економічної ефективності туристичного бізнесу

Обидві групи показників статичні і характеризують рівень абсолютного ефекту, досягнутого у певний момент часу або рівень використання того чи іншого виду ресурсів (витрат) також в певний момент часу. Загальні показники діляться на абсолютні і відносні. У складі абсолютних показників традиційно розглядають показники прибутку (у грошовому еквіваленті), у складі часткових показників - показники рентабельності (обчислюються у відсотках).

На практиці важливо знати ефективність використання окремих видів ресурсів і потужностей. З цією метою використовуються часткові показники, які як правило, є відносними. Усі загальні показники відображають економічний ефект і ефективність туристичного бізнесу.

Істотним недоліком цих показників є їх статичність. Вони демонструють ефективність діяльності туристичної організації в окремий момент часу, на окремому підприємстві, дають змогу оцінити, ефективно чи неефективно працює організація, але не дають можливості з'ясувати, наскільки добре (чи погано) вона працює. Цю проблему вирішують показники порівняльної економічної ефективності (рис. 1.10).

Показники порівняної економічної ефективності туристичного бізнесу

Рис 1.10. Показники порівняної економічної ефективності туристичного бізнесу

Показники порівняльної економічної ефективності туристичного бізнесу дають змогу визначити місце і роль підприємства в галузі, регіоні, країні. Це досягається шляхом розрахунку зовнішніх показників і їх порівняння з результатами роботи аналогічних організацій. Крім того, як база порівняння можуть бути використані статистичні відомості, норми, нормативи та ін.

Порівняння зовнішніх показників дає змогу визначити рейтинг туристичної організації в галузі (регіоні, світі). Зовнішні показники можуть бути абсолютними і відносними. Зовнішні абсолютні показники визначаються різницею результатів діяльності туристичних організацій, обчислюються в грошовому або натуральному виразах і можуть бути визначені за формулою

де А13дШ - зовнішній абсолютний ефект (у грошовому або натуральному виразі), що означає наявність конкурентних переваг (або загроз) туристичної організації перед іншими учасниками ринку;

іо, іб - ефективність, відповідно, туристичної організації і базова.

Зовнішні відносні показники дозволяють дають змогу визначити в скільки разів ефективніше (або гірше) працює туристична організація порівняно з конкурентами, за формою

де АІ^овя - зовнішній відносний ефект туристичної організації.

Внутрішні показники порівняльної економічної ефективності, дають уявлення про динаміку результатів туристичного бізнесу. Ці показники також можуть бути абсолютними і відносними. Абсолютні показники характеризують зміну результатів діяльності туристичній організації за певний період часу. Ця зміна виражається у формулі позитивного економічно) ефекту: зростання результатів (прибутку і так далі) або економії ресурсів (витрат).

Показники визначаються в натуральних показниках (наприклад, кількість послуг) або в грошовому вираженні за формулою

де А/^яуг - внутрішньофірмовий ефект (у грошовому або натуральному вираженні), означає зростання загальних, та відносних показників ефективності і (або) зниження загальних і (або) відносних показників ефективності (ефект може мати різну форму, наприклад зростання виробництва сприяє економії чисельності персоналу і (або) заробітної плати, а також збільшенню обсягів виробництва послуг; зростання оборотності оборотних коштів уможливлює їх економію; зниження собівартості сприяє збільшенню прибутку);

/1, /2 - ефективність туристичної організації в різні періоди.

Внутрішньофірмові відносні показники дають змогу визначити, у скільки разів (або на скільки відсотків) підвищилася (знизилася) ефективність роботи туристичної організації за визначений період часу, за формулою

де Д/оНУТ - внутрішньофірмовий відносний ефект туристичної організації.

Системам показників загальної і порівняльної економічної ефективності може доповнюватися іншими характеристиками залежно від цілей, ступеня деталізації і глибини аналізу. Так, в акціонерних товариствах додатково контролюється прибутковість акцій, що відображає інтереси акціонерів і потенційних інвесторів.

 
<<   ЗМІСТ   >>