Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання

Як зазначено МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту" [13], цей стандарт розглядає загальну відповідальність незалежного аудитора під час проведення аудиту фінансової звітності відповідно до МСА, встановлює загальні цілі незалежного аудитора та пояснює характер і обсяг аудиту, призначеного для надання можливості незалежному аудитору досягнути цілей, містить вимоги, що встановлюють загальну відповідальність незалежного аудитора, яку застосовують при усіх аудитах, у тому числі зобов'язання дотримуватись вимог МСА.

Метою аудиту фінансової звітності є надання можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Визначення термінів суттєвість та поріг суттєвості для відображення цих понять певними показниками надано Листом Міністерства фінансів України за № 04230-04108 від 29 липня 2003 р.

Стаття 3 Закону України "Про аудиторську діяльність" [25] також говорить про суттєвість інформації, яку використовує аудитор для висловлення думки:

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Користувачі інформації (в цьому випадку ними є як аудитори, так і їхні клієнти) повинні враховувати наступні припущення, що з нею пов'язані:

  • - розуміння обмеженості фінансової звітності у зв'язку із неточністю розрахунків, застосуванням історичних цін тощо;
  • - дійсна зацікавленість у об'єктивності даних.

Тому у Договорі на проведення аудиту (надання аудиторських послуг) обов'язково необхідно оговорювати суттєвість та її поріг для уникнення можливих непорозумінь із клієнтом.

Суб'єктами визначення суттєвості облікової інформації є органи, які уповноважені на регулювання питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також власник або уповноважений ним орган чи особа, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів

Суттєвості присвячений окремий МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту" [13]. Метою цього МСА є встановлення стандартів і надання рекомендацій щодо суттєвості при плануванні та проведенні аудиту та її взаємозв'язків з аудиторським ризиком. У цьому МСА суттєвість розглядається стосовно певної економічної інформації та говориться про те, що суттєвістю є відображена в абсолютних одиницях можливість інформації вплинути на рішення її користувачів.

Суттєвість в аудиті передбачає, що аудитор не повинен перевіряти всю діяльність підприємства або всю його звітність з точністю до одиниці, в якій вона складена, але зобов'язаний встановити її достовірність в усіх суттєвих аспектах.

Суттєвість залежить від величини суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з її пропуском або неповним відображенням. Суттєвість створює поріг (або межу) обмеження, але вона не є первинною якісною характеристикою, яка обов'язково властива корисній інформації.

У міжнародній аудиторській практиці відсутні чіткі підходи до визначення рівня суттєвості, але стандартами передбачається враховувати при визначенні суттєвості абсолютну та відносну величину похибки.

Листом Міністерства фінансів України № 04230-04108 рекомендовано з'ясовувати поріг суттєвості як до підприємства в цілому, окремих господарських операцій чи об'єктів обліку, так і для статей фінансової звітності. Суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів визначається керівництвом підприємства, якщо інше не передбачено П(С)БО, разом з тим орієнтованим порогом суттєвості рекомендується 5% від підсумку всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу.

Для визначення суттєвості доходів і витрат орієнтованим порогом суттєвості рекомендована величина 2% від чистого прибутку(збитку) підприємства.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки чи зменшення корисності об'єктів може бути прийнята величина у розмірі 1% від суми чистого прибутку чи 10% відхилення зменшеної вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості.

Для інших господарських операцій та об'єктів обліку поріг суттєвості рекомендується визначати у межах 1-10% з урахуванням обсягів діяльності, характеру впливу об'єкта обліку на рішення користувачів та інших якісних чинників, які можуть змінювати значення порогу суттєвості.

Таким чином, Наказом про облікову політику на підприємстві доцільно визначати поріг суттєвості для кожної статті окремо.

Суперечність в даних, отриманих аудитором, є суттєвою, коли певна інформація суперечить тій інформації, що міститься у перевірених фінансових звітах. Суттєва суперечність може породжувати сумнів користувачів щодо висновків, зроблених аудитором згідно з аудиторськими доказами, одержаними раніше, а також щодо підстави формування думки аудитора про фінансову звітність. Суттєвість викривлення факту є тоді, коли інша інформація не пов'язана з питанням у перевірених фінансових звітах, та яка неправильно викладається чи подається.

Суттєвими є недоліки, які виявлені при внутрішньому контролі та які мають суттєвий влив на фінансову звітність.

Практика аудиту в Україні показує, що на поточний момент чітка методика про питання визначення величини двох понять — суттєвості та аудиторського ризику, відсутня. При проведенні аудиту та визначенні величини суттєвості й аудиторського ризику доцільно підійти з урахуванням всіх внутрішніх і зовнішніх чинників. Необхідно пам'ятати, що оцінка суттєвості є професійним судженням аудитора.

Між суттєвістю і аудиторським ризиком існує зворотній зв'язок, тобто, чим вище застосовуваний рівень суттєвості, тим нижче аудиторський ризик (інакше — обрана інформація є настільки суттєвою, що повинна бути перевірена більш ретельно і повністю, що зменшує ризик надання аудитором необ'єктивного висновку), і навпаки — якщо аудитор знижує рівень суттєвості, то аудиторський ризик зростає.

 
<<   ЗМІСТ   >>