Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління капіталом торговельного підприємства

Аналіз показників фінансової стійкості торговельного підприємства

За даними табл. 1, 2 звітного балансу торговельного підприємства проаналізувати структуру власного капіталу та показники фінансової стійкості.

Таблиця 1 тис. грн

Показники

На

01.01

На 01.04

На

01.07

1, Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

6,3

14,2

163

первісна вартість

20,3

29,3

35,9

знос

14

15,1

19,6

Незавершене будівництво

Основні засоби:

залишкова вартість

3730,3

4048,9

3771,4

первісна вартість

5501

5524,5

5542,1

знос

1250,5

1475,6

1770,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

82

Усього за розділом 1

3736,6

4063,1

3869,7

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

40,3

37,6

25,2

незавершене виробництво

готова продукція

товари

1012

1416,8

1669,8

Тема І і. Управління капіталом торговельного підпршсмогшш

Закінчення табл.

1

Показники

На 01.01

На 01.04

На 01.07

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

18,5

23

283

первісна вартість

18,5

23

28,3

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

16

22,4

27,8

за виданими авансами

21,6

16

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

56,4

36,7

70,5

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

551,5

1047,9

799,7

в іноземній валюті

Інші оборотні активи

96

108,8

92,9

Усього за розділом 2

1790,7

2714,8

2730,2

3. Витрати майбутніх періодів

и

2

1,7

БАЛАНС

5528,6

61193

6601,6

Таблиця 2 тис. грн

Показники

На 01.01

На 01.04

На 01.07

1. Власний капітал

Статутний капітал

2000

2000

2400

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

300,1

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

20

28

44,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

46,2

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом 1

2020

2028

2791,1

Закінчення табл. 2

Показники

На 01.01

На 01.04

На 01.07

2. Забезпечення наступних витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом 2

3. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

201

241,3

319,8

Усього за розділом 3

201

241,3

319,8

4.Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

416,6

676,9

150,6

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2508

3636,6

3072,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

27,9

8,9

15,3

з бюджетом

90,1

54,1

79,2

з позабюджетних платежів

52,3

4,5

6,2

зі страхування

70,1

46

58,5

з оплати праці

93,8

68,9

81,5

з учасниками

6,1

Аі_

із внутрішніх розрахунків

39,8

15,9

Інші поточні зобов'язання

5,8

3,4

5,1

Усього за розділом 4

3304,4

4505,4

3490,7

5. Доходи майбутніх періодів

3,2

5,2

БАЛАНС

5528,6

6779,9

6601,6

Розв'язок

1. Аналіз структури власного капіталу торговельного підприємства (вертикальний аналіз).

Цей вид аналізу передбачає розрахунок частки окремих складових власного капіталу в його загальному обсязі та визначення її абсолютної зміни. На 01.01

Частка статутного капіталу . Ю0 = 99,01 %

  • 2020
  • 20

Частка резервного капіталу---100 = 0,99%

Усього частка - 100%

Аналогічно проводяться розрахунки частки на 01.04 та 01.07.

Абсолютний приріст частки обчислюється таким чином: від частки на 01.04 віднімаємо частку на 01.01; від частки на 01.07 віднімаємо частку на 01.04.

2. Розрахунок показників фінансової стійкості.

ВК

Коефіцієнт фінансової автономії (КФА) т —

К

ПК

Коефіцієнт фінансової заборгованості (КФЗ) --= -КФА

К

К 1

Коефіцієнт фінансової залежності (КФЗал) =— =-

ВК КФА

ВК

Коефіцієнт покриття боргу (КПБ)

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (КДФН) =

ВК+ДПК К 9

де ВК -сума власного капіталу (1-й розділ пасиву балансу, р.380);

ПК - сума позикового капіталу (2,3,4 та 5-й розділи пасиву

балансу або баланс - 1-й розділ пасиву); К - загальний обсяг капіталу (валюта балансу); ДПК - сума довгострокового позикового капіталу (3-й розділ пасиву балансу, р.480).

На 01.01

КФА = ШІ = 0165 5528,6

5528,6-2020

/СФЗ =-= 1 - 0,365 = 0,635

5528,6

гу^чо 5528,6 1 .

КФЗал =-— =-= 2,737

2020 0,365

А77і> = 2020 =0,576 5528,6-2020

2020+201 5528,6

Аналогічно проводяться розрахунки коефіцієнтів фінансової стійкості на 01.04 та 01.07.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>