Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

План і програма аудиту зобов'язань

Складіть план аудиту зобов'язань самостійно, використовуючи (можна — частково) представлені нижче завдання та додаючи свої, а потім порівняйте його з тим, який буде подано на лекції за поточною підтемою. Відповідно до методики, яку використовують автори цього посібника, план аудиту за конкретним об'єктом складається за таблицею, поданою у питанні 4 Теми 5 Модуля І.

Завданнями аудиту зобов'язань у цілому є:

 • - перевірка достовірності залишків за видами зобов'язань;
 • - дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її вплив на платоспроможність підприємства;
 • - реальність кожної заборгованості, особливо простроченої;
 • - встановлення основної форми розрахунків з постачальниками та підрядниками;
 • - правильність віднесення за термінами погашення, законність виникнення і своєчасність погашення кредиторської заборгованості;
 • - перевірка повноти та правильності відображення бази оподаткування за кожним податком чи збором;
 • - перевірка правильності застосування ставок податків та зборів, а також арифметичні розрахунки щодо нарахування податків;
 • - перевірка законності та обґрунтованості застосування пільг за податками та зборами;
 • - контроль повноти та своєчасності сплати податків і зборів до бюджету;
 • - перевірка правильності складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету та своєчасність їх подачі до податкового органу;
 • - дотримання нормативно-правових актів щодо нарахування оплати праці;
 • - правильність нарахування заробітної плати, відповідність її обсягам та розцінкам за відрядною формою;
 • - правильність, повнота та своєчасність здійснення утримань з усіх видів оплати праці та категорій працівників за відповідний період;
 • - правильність, повнота та своєчасність здійснення відрахувань за всіма видами оплати праці за відповідний період;
 • - своєчасність перерахування внесків (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) і законність використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування
 • - своєчасність видачі заробітної плати працівникам та правильність розрахунків за депонентами;
 • - правильність відображення зобов'язань у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Програму аудиту зобов'язань необхідно скласти на основі плану, деталізуючи завдання з визначенням конкретних процедур, джерел аудиторських доказів (звітність, регістри обліку, первинні документи, документи від інших осіб та зібрана інформація аудиторами), термінів аудиту.

Методика аудиту зобов'язань

Аудитор, отримавши завдання на проведення аудиту зобов'язань, складає план і програму проведення аудиту та відповідно до неї розпочинає проводити перевірку.

Починається аудит з оцінки методики та організації обліку зобов'язань, зазначених у Наказі про облікову політику. При цьому, аудитор визначає методичні та організаційні особливості, з'ясовує можливість застосування тих чи інших методик, які можна запропонувати клієнту та оцінює такі питання у Наказі про облікову політику:

 • - оцінює наявність та терміни кредиторської заборгованості;
 • - уточнює у робочому плані рахунків, які саме рахунки і субрахунки використовує підприємство і яким чином деталізує інформацію щодо кредиторської заборгованості;
 • - вивчає посадові інструкції бухгалтерів з обліку розрахунків з бюджетом, з оплати праці, за соціальним страхуванням;
 • - з'ясовує використання іноземної валюти при проведені розрахунків з іноземними контрагентами тощо.

На основі завдання та програми проведення перевірки, аудитор приступає до проведення аудиту кредиторської заборгованості.

Аудит розрахунків з кредиторами необхідно починати з оцінки даних фінансової звітності, а саме — Балансу (Звіту про фінансовий стан), з якого з'ясовують суму заборгованості перед кредиторами.

Аудит зобов'язань проводиться за декількома напрямами, основними серед яких є:

 • - аудит розрахунків з постачальниками;
 • - аудит розрахунків за довгостроковими та короткостроковими кредитами банків;
 • - аудит розрахунків з бюджетом;
 • - аудит розрахунків за соціальним страхуванням;
 • - аудит розрахунків за виплатами працівникам;
 • - аудит розрахунків з іншими кредиторами.

Аудит зобов'язань необхідно починати з вивчення діючих на період перевірки нормативно-законодавчих актів, їх дотримання підприємством, а також із ознайомлення з організацією та методикою обліку, передбаченого Наказом про облікову політику на підприємстві та відповідно додатків до нього (робочим планом рахунків, графіком документообігу, посадовими інструкціями працівників).

Аудит необхідно починати за будь-яким з напрямів з вивчення залишків у Балансі (Звіті про фінансовий стан) та порівняння їх із залишками за відповідними рахунками Оборотної відомості за синтетичними рахунками — для підтвердження достовірності даних чи виявленні відхилень. Наступним кроком, необхідно порівняти обороти і залишки Оборотної відомості з Головною книгою та регістрами синтетичного та аналітичного обліку за окремими рахунками та субрахунками.

Розглянемо методику проведення аудиту за окремими напрямами.

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. Після ознайомлення з обліковою політикою, робочим планом рахунків і посадовою інструкцією бухгалтера, необхідно починати порівнювати суми заборгованості по Балансу (Звіту про фінансовий стан) з даними Оборотної відомості за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", Головною книгою та регістрами аналітичного обліку.

У процесі порівняння необхідно з'ясувати, чи всі суми мають відповідність між собою. Для нього, при ознайомленні та проведенні тестів на відповідність, необхідно з'ясувати: чи відсутні згорнуті залишки за рахунками розрахунків, чи використовує підприємство попередню оплату та рахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами", чи своєчасно надходять матеріальні цінності.

Також необхідно з'ясувати терміни виникнення кредиторської заборгованості, виявити наявність заборгованості, термін позивної давності за якою минув і за якою пройшло більше, ніж 90 днів від терміну її виникнення та терміну погашення, визначеного договором. При перевірці аналітичного обліку необхідно з'ясувати, чи всі залишки на кінець попереднього місяця у розрізі постачальників або підрядників відповідають сумам залишків на початок наступного місяця, а також виявляти прострочену кредиторську заборгованість.

Кредиторську заборгованість терміном більше одного року необхідно перевірити від моменту виникнення до моменту її погашення чи списання, обов'язково проаналізувавши первинні документи, відповідно до яких така кредиторська заборгованість погашена. При проведені аудиту розрахунків з постачальниками/ підрядниками аудитор особливу увагу повинен звернути на перевірку розрахунків з разовими поста-чальниками-підрядниками, так як саме тут можуть бути допущені зловживання.

Всі сумнівні операції за розрахунками з постачальниками/ підрядниками необхідно перевіряти суцільним способом, вивчаючи документи та відображення в обліку відповідних операцій, починаючи з договору, первинних документів з надходження активів, виконання робіт, отримання послуг тощо, порівнюючи із записами у регістрах обліку й закінчуючи з'ясуванням проведення остаточних розрахунків з контрагентами. При виявлені відхилень чи зловживань, обов'язково здійснюються записи до робочих документів із підтвердженням відповідними доказами (копії документів, регістрів, договорів тощо). Крім того, аудитор повинен перевірити, яким чином закрита прострочена кредиторська заборгованість, термін позивної давності за якою минув, при цьому з'ясувати наявність Наказу керівника про віднесення цієї заборгованості на доходи та правильність відображення даних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Особливу увагу необхідно звернути на розрахунки з іноземними постачальниками/підрядниками, особливо на операції в іноземній валюті, своєчасністю і правильністю їх оформлення, проведення розрахунків і відображення курсових різниць.

Аудит розрахунків за довгостроковими та короткостроковими кредитами банків проводиться з виявлення кредитних угод, укладених між банками і підприємством. При цьому необхідно з'ясувати — довгострокові чи короткострокові кредити отримало підприємство й умови їх отримання та погашення. При проведені перевірки доцільно виявити, на які цілі направлено гроші за кредитом, терміни погашення кредиту та правильність сплати відсотків. Аудитор повинен порівняти дані Балансу (Звіту про фінансовий стан) за довгостроковими та короткостроковими кредитами банку з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками, Головної книги та регістрів аналітичного обліку. При перевірці ведення аналітичного обліку необхідно з'ясувати, чи ведеться облік за кожним кредитом, чи своєчасно погашаються відсотки по кредиту, чи є у наявності прострочені кредити з непогашеними відсотками, чи є майно клієнта у заставі та ін.

При виявлені відхилень у процесі перевірки, аудитор відображає їх у своїх робочих документах, повідомляє керівництво клієнта та керівника аудиторської фірми.

Аудит розрахунків з бюджетом необхідно починати, враховуючи попередні процедури, з порівняння відповідності залишків Балансу (Звіту про фінансовий стан) з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками, Головної книги та із залишками за окремими податками та зборами (у розрізі субрахунків) у регістрах синтетичного та аналітичного обліку, порівнюючи їх із інформаційними даними податкової звітності за окремими податками і зборами та проведеними розрахунками з бюджетом. Наступними процедурами аудитора будуть дослідження правильності нарахування та проведення розрахунків за кожним із податків чи зборів. При цьому необхідно враховувати діюче законодавство на момент відображення операцій та складання податкової звітності.

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з податку на прибуток необхідно перевірити:

 • - правильність визначення доходів, особливо період їх отримання. При цьому необхідно також врахувати попередню оплату, що надійшла на поточний рахунок або у касу підприємства, а також строкові внески власників підприємства на поповнення оборотних коштів, термін їх повернення, а також термін закінчення звітного періоду;
 • - правильність включення витрат підприємства до витрат при визначенні суми доходу до оподаткуванням податком на прибуток згідно з Податковим кодексом України [17], відповідність цих витрат за періодами їх виникнення;
 • - правильність визначення суми амортизаційних відрахувань щодо віднесення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за групами амортизації, а також включення до вартості, що амортизується, витрат, пов'язаних зі збільшенням залишкової вартості по групі у випадку проведення капітального ремонту чи витрат, пов'язаних із реконструкцією та модернізацією основних засобів відповідно до Податкового кодексу України [17];
 • - необхідно перевірити правильність обліку податкових різниць, що виникають у бухгалтерському обліку відповідно до ПБО "Податкові різниці" (додаток С) та Податкового кодексу України [17].

Аудитор повинен звернути увагу на те, що сума залишку податку, що підлягає сплаті (поверненню) за Декларацією з податку на прибуток підприємства повинна відповідати сумі заборгованості за цим податком згідно даних аналітичного обліку та фінансової звітності за відповідний період. У випадку визначеної невідповідності аудитору необхідно зафіксувати це у своїх робочих документах та з'ясувати причини та період виникнення викривлень й отримати пояснення від працівників бухгалтерії.

При проведенні аудиту розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ) необхідно перевірити відповідність даних Декларації з податку на додану вартість, складеної за звітний період (рік, квартали) оборотам і залишкам за субрахунком 641 "Розрахунки за податками" за окремим аналітичним рахунком "Розрахунки з бюджетом з податку на додану вартість" за відповідний період. Також доцільно перевірити обороти та залишки за субрахунками 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" у частині інформації, що стосується податку на додану вартість.

Необхідно звернути увагу на невияснені випадки щодо закриття сум за податковим кредитом чи податковим зобов'язанням з податку на додану вартість, а також на суму, що залишається не закритою (не сплаченою) у наступному періоді після її виникнення чи списану на невідповідні рахунки, розглянути інші сумнівні випадки. Всі це необхідно перевірити за кожною ситуацією, дослідження провести на основі застосування аудиторських процедур і підтвердити думку первинними документами.

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) доцільно звернути увагу на відповідність даних фінансової звітності, відповідність оборотів і залишків у аналітичному обліку, а також перевірити правильність утримання цього податку з працівників. Особливу увагу необхідно звернути на правильність утримання ПДФО з пільгових категорій працівників, правильності застосування можливих пільг, наявність відповідних документів, що підтверджують пільги.

Аудитору потрібно перевірити залишки та обороти щодо розрахунків за утриманням і платежами податку до бюджету, а особливо — відносно сплати штрафних санкцій самим підприємством, відповідними працівниками тощо.

Аудит розрахунків за соціальним страхуванням необхідно проводити, порівнявши залишки Балансу (Звіту про фінансовий стан) і Головної книги із залишками та оборотами Оборотної відомості за синтетичними рахунками у розрізі фондів соціального страхування. Аудитор повинен перевірити правильність нарахування, сплати внесків та відшкодувань і відповідність показників звітності даним бухгалтерського обліку.

У випадку виявлення розбіжностей, аудитор повинен з'ясувати причини їх виникнення, період, протягом якого існує певна невідповідність, отримати пояснення від бухгалтера з обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

При перевірці розрахунків з Пенсійним фондом необхідно виявити чи вірно визначено базу для нарахування відрахувань та утримань із заробітної плати та інших виплат, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, перевірити чи дотримується підприємство граничної межі суми оплати. Крім того необхідно перевірити своєчасність і правильність перерахувань платежів до Пенсійного фонду.

При перевірці розрахунків за соціальним страхуванням найбільшу увагу доцільно звернути на правильність нарахувань за листами непрацездатності: кількість днів, за які нараховуються відшкодування за рахунок підприємства, кількість днів щодо відшкодувань за рахунок фонду та правильності визначення середньої заробітної плати, яка береться для нарахування виплат за листами непрацездатності. Необхідно перевірити правильність складання звітності та її відповідності даним обліку.

При перевірці страхування майна треба звернути увагу на правильність укладання договорів страхування, а особливо — перевірити наявність випадків відшкодування втрати застрахованого майна.

Аудит розрахунків за виплатами працівникам необхідно починати із ознайомлення зі станом кадрової політики на підприємстві: наявністю наказів про прийняття, переміщення чи звільнення працівників, веденням особових справ і порівняння даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками. Головної книги, регістрів аналітичного обліку. При цьому необхідно з'ясувати наявність залишку за рахунками 662 "Розрахунки з депонентами" та 663 "Розрахунки за іншими виплатами". Аудитор повинен перевірити правильність нарахування заробітної плати та утримань із неї, з'ясувати правильність віднесення нарахованих виплат за видами витрат. Крім того, необхідно перевірити правильність документального оформлення операцій з нарахування заробітної плати, особливо, проведення нарахувань за листами непрацездатності, за тарифну відпустку та утримань із заробітної плати.

При виявлені помилок і зловживань, аудитор повинен відобразити операції у робочих документах і надати рекомендації з виправлення помилок.

Для накопичення інформації аудиторові доцільно використовувати таблиці, у яких відображаються всі викривлення: помилки, розбіжності, зловживання тощо, що надасть більше можливостей для визначення загальної суми викривлень.

 
<<   ЗМІСТ   >>