Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Форми міжнародного кредиту

Існують різні форми міжнародних кредитів, їх можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме: І) за валютою позики:

 • o у валюті країни-позичальника;
 • o валюті країни-кредитора;
 • o валюті третьої країни;
 • o міжнародній грошовій одиниці [СПЗ, екю (до 1999 р.), євро];
 • 2) за формою кредитування:
  • o товарні кредити - міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;
  • o валютні (грошові) кредити - кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;
 • 3) за цільовим призначенням:
  • o зв'язані кредити - надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:
  • o комерційні - для закупівлі певних видів товарів і послуг;
  • o інвестиційні - для будівництва конкретних об'єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів;
  • o проміжні - для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;
  • o незв'язані, або фінансові, кредити - це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;
 • 4) за технікою надання:
  • o готівкові кредити, коли кошти зараховуються на рахунок боржника в його розпорядження;
  • o акцептні кредити - надаються у формі акцепту тратти (переказного векселя) імпортером, переважно банком, що полегшує облік тратти в банку;
  • o облігаційні позики - широко використовуються при залученні коштів на довгостроковій основі;
  • o синдиковані і консорціальні кредити - дають змогу позичальникові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька - "синдикат" чи кілька десятків банків - "консорціумів";
 • 5) відповідно до загального джерела:
  • o внутрішні кредити - це кредити, що надаються національними суб'єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб'єктам;
  • o іноземні (зовнішні) кредити - кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;
  • o змішані кредити - кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;
 • 6) залежно від форми забезпечення:
  • o забезпечені кредити - кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, товарними документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;
  • o бланкові кредити - кредити, надані під зобов'язання боржника вчасно їх погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;
 • 7) залежно від терміну кредиту:
  • o надстрокові - добові, тижневі, до трьох місяців;
  • o короткострокові - до одного року;
  • o середньострокові - від 1 року до 5 років, іноді до 7-8;
  • o довгострокові - понад десять років;
 • 8) залежно від кредитора:
  • o приватні кредити - кредити, надані приватними особами;
  • o урядові (державні) кредити - кредити, надані урядовими установами від імені держави;
  • o кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;
  • o змішані кредити;
 • 9) залежно від способу погашення:
  • o з рівномірним погашенням;
  • o нерівномірним погашенням;
  • o одночасним погашенням;
  • o ануїтетним погашенням (% погашення за основним боргом).

Основи організації міжнародного кредитування

Основи організації міжнародного кредитування включають в себе: попередні переговори про надання кредиту; підготовку листа про зобов'язання позичальника у разі надання кредиту; укладення угоди про кредит (звичайної або відновлювальної); якщо це синдикований кредит, то існує ще угода банків про участь у кредиті й угода про відступлення боргу одного з учасників синдикату іншим учасникам.

Угода про надання міжнародного кредиту повинна містити такі умови:

 • o валюта кредиту і платежу;
 • o сума (ліміт) кредиту;
 • o строк кредиту;
 • o вартість кредиту;
 • o забезпеченість кредиту;
 • o захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків.

Валюта кредиту і платежу - одна з найважливіших умов міжнародного кредиту, бо від її вибору залежить подальший фінансовий стан кредитора. На вибір валюти впливають: стабільність валюти; рівень процентної ставки; практика міжнародних розрахунків; ступінь інфляції; динаміка курсу валют.

До валюти міжнародних кредитів належать:

 • o національні грошові одиниці;
 • o євровалюта;
 • o міжнародні розрахункові валютні одиниці.

Коли валюта платежу не збігається з валютою кредиту, то це так звані м'які позики.

Сума (ліміт) кредиту - частина позичкового капіталу, який надається в товарній чи грошовій формі позичальникові. Сума банківського кредиту ще має назву "кредитна лінія". Міжнародний кредит надається у вигляді однієї частки чи кількох часток (траншів), які можуть відрізнятися умовами.

Строк міжнародного кредиту - це також одна із важливих умов міжнародного кредиту. До факторів, що впливають на строк міжнародного кредиту, відносять наступні:

 • o цільове призначення;
 • o співвідношення попиту та пропозиції аналогічних кредитів;
 • o розмір контракту;
 • o національне законодавство;
 • o традиційна практика кредитування;
 • o міждержавні угоди.

Для визначення ефективності кредиту розрізняють повний і середній строк.

Повний строк міжнародного кредиту - це строк від початку використання кредиту до його повного погашення. Цей строк визначається за формулою:

де Сп - повний строк кредиту;

Пв - період використання кредиту, який включає період поставки товару і визнання покупцем заборгованості за кредитом шляхом акцепту векселів експортера;

Пп - пільговий період, тобто період між закінченням використання кредиту і початком його погашення. Є важливим елементом строку кредиту, особливо в разі великомасштабних поставок;

Ппог - період погашення - це період, протягом якого здійснюється погашення кредиту.

Середній строк міжнародного кредиту:

 • o показує, на який період у середньому припадає вся сума кредиту;
 • o використовується для порівняння ефективності кредитів з різними умовами;
 • o включає повністю пільговий період і половину строку використання і погашення кредиту.

Формула розрахунку середнього періоду така:

де Ссер - середній строк кредиту.

Зазвичай середній строк менший від повного строку. Сп - Сер, якщо кредит надається відразу на повну суму і погашається одночасним внеском.

Умови погашення міжнародного кредиту бувають такі:

 • o погашення рівними частинами протягом визначеного строку;
 • o нерівномірне погашення залежно від зафіксованих в угоді принципу і графіка (наприклад, збільшення частки до кінця строку);
 • o з одноразовим погашенням всієї суми кредиту;
 • o ануїтети і (рівні річні внески головної суми позики і процентів).

Важлива умова міжнародного кредиту - визначення його вартості.

Головні елементи, що входять до вартості міжнародного кредиту, показані на рисунку 11.1.

"Ціна" міжнародного кредиту базується на процентних ставках країн - провідних кредиторів, насамперед США, Японії, Німеччини.

Реальна процентна ставка - це номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції за певний період.

Грант-елемент (пільговий елемент, субсидії) - показує, який обсяг платежів у рахунок погашення кредиту економить позичальник за умови отримання кредиту на більш пільгових умовах, ніж ринкові.

Забезпеченість - одна з головних умов міжнародного кредиту. Забезпечення міжнародного кредиту може бути фінансово-товарним та юридичним.

Захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків. Ця умова міжнародного кредиту передбачає, що при визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредитор ураховує:

 • o кредитоспроможність - спроможність позичальника отримати кредит;
 • o платоспроможність - спроможність позичальника своєчасно і повністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Складові вартості міжнародного кредиту

Рисунок 11.1. Складові вартості міжнародного кредиту

Міжнародна платоспроможність країни характеризується кількома макроекономічними показниками:

 • o обсяг державного боргу;
 • o співвідношення між внутрішньою і зовнішньою складовими державного боргу;
 • o експортний потенціал економіки;
 • o стан платіжного балансу;
 • o забезпечення зовнішнього боргу валовими валютними резервами центрального банку країни.
 
<<   ЗМІСТ   >>