Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік придбання та створення основних засобів і нематеріальних активів

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний або створений) визнається активом, якщо є ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, і його вартість

може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнають за початковою вартістю (рис. 8.1).

Структура початкової вартості основних засобів

Рис. 8.1. Структура початкової вартості основних засобів

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його початкової вартості.

Якщо говорити про нематеріальні активи, то їхня початкова вартість складається з вартості придбання (з вирахуванням торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Нематеріальний актив, отриманий у результаті його розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має:

► намір, технічні засоби та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

► змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або використання нематеріального активу;

► інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із розробленням нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям визнання, то витрати, що пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були здійснені.

Не визнаються нематеріальним активом і підлягають відображенню в складі витрат звітного періоду, в якому вони були здійснені, такі витрати:

► на дослідження;

► підготовку і перепідготовку кадрів;

► рекламу;

► створення, реорганізацію та переміщення банку або його частини;

► створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість видань .

Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів (земля, будівлі, машини та устаткування) є їхня ринкова вартість. Якщо немає даних про ринкову вартість машин та устаткування, то використовується відновлювальна вартість із вирахуванням суми зношення на дату оцінки. Для інших основних засобів справедливою вартістю є відновлювальна вартість з вирахуванням суми зношення на дату оцінки.

Основні засоби і нематеріальні активи можуть бути придбані як за національну, так і іноземну валюту. Придбання основних засобів і нематеріальних активів за національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

► Передоплата

Дт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки

► Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами та нематеріальними активами

Дт Рахунки для обліку незавершених капітальних інвестицій

Кт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

► Визнання основних засобів і нематеріальних активів у балансі банку

Дт Рахунки для обліку основних засобів і нематеріальних активів

Кт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів або рахунки незавершених капітальних інвестицій.

Якщо придбання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється за іноземну валюту, то в обліку ці операції відображають таким чином:

► Передоплата

Дт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

Кт 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, - на суму в іноземній валюті

► Визнання необоротних активів у балансі банку

а) Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських

металів

Кт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів - на с уму в іноземні й валюті

б) Дт Рахунки для основних засобів і нематеріальних активів або

рахунки для обліку незавершених капітальних інвестицій

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - на суму в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату перерахування коштів в іноземній валюті.

Дебіторська заборгованість із придбання необоротних активів є немонетарною статтею і не підлягає переоцінці у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

За початковою вартістю зараховують на баланс банку і створені основні засоби та нематеріальні активи. Початкова вартість об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів, створеного банком, включає:

► прямі витрати на оплату праці,

► прямі матеріальні витрати,

► інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

У разі створення банком необоротних активів підрядним способом до їх початкової вартості включають витрати на заробітну плату працівників, залучених до виконання відповідних робіт за договорами підряду, та обов'язкові нарахування на такі виплати.

Створення основних засобів і нематеріальних активів відображується в обліку такими проведеннями:

► Передоплата виконаних робіт

Дт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами)

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

► Нарахування заробітної плати працівникам

Дт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами)

Кт 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою" (3653 "Утримання з працівників на користь третіх осіб)

► Нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди

Дт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами)

Кт 3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

► Віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами).

У день отримання від постачальників придбаних необоротних активів до бухгалтерії надають накладну або акт, які підтверджують отримання необоротних активів, і, за необхідності, податкову накладну.

У разі придбання банком необоротних активів для власних потреб протягом визначеного проміжку часу підрозділ, який ініціює придбання, надає до бухгалтерії акт приймання-передачі необоротних активів.

Працівник бухгалтерії на підставі отриманих документів:

► вказує номер і дату документа, згідно з яким отримано необоротні активи від постачальника, у книзі реєстрації доручень;

► закриває в разі передоплати дебіторську заборгованість із придбання активів шляхом відображення вартості отриманих необоротних активів за рахунками обліку капітальних інвестицій за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами або основними засобами;

► оприбутковує на баланс придбані та введені в експлуатацію необоротні активи.

Одночасно із введенням необоротних активів в експлуатацію завідувач господарства (матеріально відповідальна особа) складає або поповнює інвентарний список необоротних активів у розрізі місць експлуатації (кімнат структурних підрозділів, у яких міститься той чи інший об'єкт необоротних активів). Крім того, завідувач господарства веде журнал закріплення об'єктів необоротних активів за структурними підрозділами й за місцем експлуатації об'єктів, у якому відображується рух необоротних активів між структурними підрозділами банку. Такий журнал можна вести і в електронному варіанті. Усі переміщення необоротних активів між структурними підрозділами банку здійснюються під відповідальність керівника господарського підрозділу та виключно з відома завідувача господарства. Контроль за переміщенням необоротних активів між структурними підрозділами необхідний для того, щоб на будь-яку дату можна було визначити місцезнаходження будь-якого необоротного активу.

Для того, щоб уникнути розбіжностей між фактичною наявністю необоротних активів за місцем зберігання (склад) чи експлуатації (структурні підрозділи установи банку) з даними бухгалтерського обліку, одночасно з фактичним уведенням необоротного активу в експлуатацію до бухгалтерії передають акти приймання-передачі необоротних активів, оформлені належним чином, для відображення в бухгалтерському обліку.

Для забезпечення безперервної роботи банку та усунення непередбачуваних ситуацій може бути створений резерв комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання без уведення в експлуатацію. Зазначений резерв обліковується на балансовому рахунку 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами" та зберігається на складі банку.

Після первинного визнання об'єкта основних засобів як активу його подальший облік має здійснюватися із застосуванням одного з таких двох методів:

  • а) за початковою вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;
  • б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Обраний метод банки зобов'язані застосовувати для всіх об'єктів певної групи основних засобів і не поєднувати об'єкти з різними методами оцінки в одну групу. У разі застосування методу початкової вартості (собівартості) переоцінка необоротних активів не здійснюється.

Переоцінку потрібно здійснювати, якщо залишкова вартість об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Під час переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату має здійснюватися переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінку групи основних засобів, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі слід проводити з такою регулярністю, щоб їхня залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди.

Порядок проведення переоцінки банк визначає самостійно з урахуванням вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Під час проведення переоцінки основних засобів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки за одним з таких методів.

Перший метод. Накопичену амортизацію перераховують пропорційно зміні балансової вартості об'єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Переоцінену початковому вартість і суму зношення об'єкта основних засобів визначається множенням початкової вартості та суми зношення об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Такий метод не потребує перегляду норми амортизації.

Якщо використовується перший метод відображення накопиченої амортизації, то дооцінку основних засобів відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 5100 Результати переоцінки основних засобів

► Одночасно

Дт 5100 Результати переоцінки основних засобів

Кт Рахунки для обліку зношення необоротних активів.

Уцінка основних засобів у цьому разі відображається проведеннями:

Дт 5100 Результати переоцінки основних засобів, 7499 Інші витрати (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Одночасно

Дт Рахунки для обліку зношення необоротних активів

Кт 5100 Результати переоцінки основних засобів.

Другий метод. Накопичена амортизація вираховується з початкової (переоціненої) вартості об'єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює нулю. Норми амортизації потребують перегляду. Цей метод, як правило, використовується для будівель та споруд.

Якщо використовувати другий метод відображення накопиченої амортизації, то дооцінку основних засобів відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку зношення необоротних активів

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Одночасно

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 5100 Результати переоцінки основних засобів.

Уцінка основних засобів, якщо використовується другий метод відображення накопиченої амортизації, відображається такими проведеннями:

Дт 4409, 4509;

Кт Рахунки для обліку необоротних активів

► Одночасно

Дт 5100 Результати переоцінки основних засобів, 7499 Інші витрати (у разі відсутності кредитового залишку за рахунком 5100)

Кт Рахунки для обліку необоротних активів.

Нематеріальні активи, як і основні засоби, також підлягають переоцінці. Після первинного визнання нематеріального активу його облік надалі слід здійснювати із застосуванням одного з таких двох методів:

  • а) за початковою вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності;
  • б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Банки здійснюють оцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, якщо для таких активів є активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи тієї групи, до якої належить цей об'єкт (крім тих, щодо яких немає активного ринку). Якщо банк здійснив переоцінку об'єктів відповідної групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Під час проведення переоцінки нематеріальних активів накопичена амортизація відображається в бухгалтерському обліку на дату переоцінки за правилами, визначеними для основних засобів.

Банки повинні визнавати втрати економічної вигоди внаслідок зменшення корисності об'єктів необоротних активів у сумі, що перевищує їхню залишкову вартість порівняно із сумою очікуваного відшкодування. Зменшення корисності може відбутися внаслідок фізичного пошкодження об'єкта необоротних активів.

Процедура визнання та відображення в обліку протягом року зменшення корисності аналогічна порядку приведення залишкової вартості у відповідність зі справедливою. На кожну дату балансу визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої втрати економічної вигоди, а саме:

► протягом періоду експлуатації ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж це очікувалося, внаслідок плину часу або використання;

► відбулися (або відбудуться найближчим часом) значні зміни у використанні об'єкта, пов'язані з негативним впливом як зовнішніх (технологічні, ринкові, економічні, правові), так і внутрішніх (припинення експлуатації, реструктуризація, ліквідація активу до раніше очікуваної дати тощо) факторів;

► ринкові ставки відсотка або інші ринкові показники прибутковості інвестицій збільшилися і це збільшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься під час обчислення вартості використання активу;

► моральне старіння або фізичне пошкодження об'єктів;

► економічна ефективність є (або буде) нижчою, ніж очікувана.

► Корисність необоротних активів зменшується, якщо їх балансова вартість перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування.

Втрати від зменшення корисності за необоротними активами, які не переоцінювалися, визнаються у звіті про фінансові результати, а за необоротними активами, які переоцінювалися, - зменшенням додаткового капіталу за результатами переоцінки. Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зношення основних засобів і накопиченої амортизації об'єктів нематеріальних активів. Разом з тим здійснюється таке проведення:

Дт 7499 Інші витрати

Кт 4309, 4409 Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів, аналітичний рахунок "Зменшення корисності".

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, що обліковуються за переоціненою вартістю, спрямовуються на зменшення додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. У такому разі зменшення корисності відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 5100, 5101 Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних активів

Дт 7499 Інші витрати

Кт 4300, 4400 Рахунки для обліку необоротних активів

► Одночасно

Дт 4309, 4409 Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів

Кт 5100, 5101 Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних активів.

За наявності ознак, що свідчать про відновлення корисності об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, сума такого відновлення, але не більша, ніж сума попереднього її зменшення, відображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зношення об'єкта основних засобів і накопиченої амортизації об'єктів нематеріальних активів. У такому разі здійснюється таке проведення:

Дт 4309, 4409 Рахунки для обліку зношення/амортизації необоротних активів;

Кт 6499 Інші доходи.

Відновлення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, що обліковуються за переоціненою вартістю, включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних активів і сумою перевищення в складі додаткового капіталу. Відновлення корисності відображається в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 4300, 4400 Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 5100, 5101 Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних активів; 6499 Інші доходи

► Одночасно

Дт 5100, 5101 Рахунки для обліку результатів переоцінки необоротних активів

Кт 4309, 4409 Рахунки для обліку зносу/амортизації необоротних активів.

 
<<   ЗМІСТ   >>