Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник за Темою 9

Аудиторська група із завдання (згідно з МСКЯ1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — усі партнери та працівники, які виконують завдання, та будь-які особи, залучені сіткою або мережевою сіткою, які виконують процедури із завдання. До її складу не входять зовнішні експерти, залучені фірмою або мережевою фірмою.

Аудиторський звіт — документ, що складений відповідно до стандартів аудиту і передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.

Відповідні етичні вимоги (згідно з МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — етичні вимоги, які поширюються на аудиторську групу із завдання та відповідального за огляд контролю якості завдання і які зазвичай складаються з частин А і Б Кодексу етики Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (Кодекс РМСЕПБ) і національних вимог, які є більш суворими.

Група із перевірки — група контролерів, яка узгоджена Комітетом з контролю та направлена Головою АПУ для здійснення перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

Дата аудиторського звіту (Date of the auditor's report) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 560 "Подальші події") — дата, обрана аудитором для датування звіту щодо фінансової звітності відповідно до МСА 700 (див. п. A3 МСА 560).

Дата балансу (згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах") — дата, на яку складений баланс підприємства; звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Дата затвердження фінансової звітності (Date of approval of the financial statements) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 560 "Подальші події") — дата, коли всі звіти, що входять до складу фінансової звітності, включаючи відповідні примітки, були вже складені, а особи, наділені визнаними повноваженнями, підтвердили, що вони несуть відповідальність за цю фінансову звітність (див. п. Д2 МСА 560).

Дата звіту (стосовно контролю якості) (Date of report) (in relation to quality control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — дата, яку обрав фахівець-практик для датування звіту.

Дата оприлюднення фінансової звітності (Date the financial statements are issued) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 560 "Подальші події") — дата, коли аудиторський звіт і перевірена аудитором фінансова звітність стали доступними третім сторонам (див. пп. A4—Д5 МСА 560).

Дата фінансової звітності (Date of the financial statements) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 560 "Подальші події") — дата, на яку припадає кінець останнього (найостаннішого) періоду, який охоплює фінансова звітність.

Достатня впевненість (Reasonable assurance) (в контексті завдань з надання впевненості, включаючи завдання з аудиту та контролю якості) (in the context of assurance engagements, including audit engagements, and quality control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСКЯ1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — у контексті цього МСКЯ високий, але не абсолютний рівень впевненості.

Контроль якості — політика та процедури, прийняті аудиторською фірмою, що призначені надати їй обґрунтовану впевненість в тому, що фірма та її персонал дотримуються професійних стандартів та нормативно-правових вимог, і що висновки надані фірмою чи партнерами із завдання є відповідними для даних обставин.

Контролер — уповноважений контролер, та (або) призначений уповноваженою з контролю якості організацією в якості контролера її представник.

Конфіденційна інформація — відомості, які стали відомі контролерам у ході проведення перевірки про замовників суб'єкта аудиторської діяльності, порядок ціноутворення професійних послуг (погодинні ставки, методика визначення вартості, надбавки та знижки) та їх вартість, зміст результатів надання аудиторських послуг, зміст робочих документів, методологія та техніка перевірок або надання інших професійних послуг, особисті дані виконавців і співвиконавців, у тому числі розмір їх гонорарів (доходів).

Моніторинг (стосовно контролю якості) (Monitoring (in relation to quality control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — процес, що включає постійний розгляд та оцінку системи контролю якості фірми, в тому числі періодичну перевірку обраних завершених завдань; призначений для надання фірмі обґрунтованої впевненості в тому, що її система контролю якості функціонує ефективно.

Обґрунтована впевненість — в контексті Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг високий, але не абсолютний рівень впевненості.

Огляд контролю якості завдання (Engagement quality control review) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — процес, призначений для забезпечення об'єктивної оцінки на дату звіту або раніше, значних суджень, які висловила аудиторська група із завдання, або висновків, яких вона дійшла під час формулювання звіту. Призначений для аудитів фінансової звітності зареєстрованих на біржі суб'єктів господарювання та інших завдань (якщо вони є), для яких фірма визначила необхідність огляду контролю якості завдання.

Перевірка (щодо контролю якості) (Inspection (in relation to quality control) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — процедури, які стосуються завершених завдань та призначені для отримання доказів дотримання аудиторськими групами із завдання політик і процедур фірми щодо контролю якості.

Перешкоджання проведенню перевірки — відмова суб'єкта аудиторської діяльності від проведення перевірки, відмова від надання групі із перевірки повної та достовірної інформації, документів щодо предмета перевірки, а також невиконання інших обов'язків, визначених Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

Подальші події (Subsequent events) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 560 "Подальші події") — події, що відбуваються у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту, і факти, які стають відомими аудитору після дати аудиторського звіту.

Події після дати балансу — події, які стосуються відображення у фінансовій звітності сприятливих і несприятливих подій, що відбуваються між датою фінансової звітності і датою оприлюднення фінансової звітності.

Подія після дати балансу (згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах") — подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності або рух коштів підприємства.

Попередній аудитор (Predecessor auditor) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудитор з іншої аудиторської фірми, який проводив аудит фінансової звітності суб'єкта господарювання у попередньому періоді та який був замінений теперішнім аудитором.

Професійні стандарти — стандарти із завдань, Кодекс етики, Положення з національної практики, інші документи, затверджені АПУ.

Професійні стандарти (згідно з МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги") — стандарти з виконання завдань РМСАНВ, як визначено в "Передмові до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг" та відповідні етичні вимоги.

Система контролю якості — формалізована сукупність принципів, методів і правил, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності для здійснення контролю якості аудиторських послуг, а також заходи та дії, які він здійснює для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам.

Уповноважені з контролю якості організації — визнані АПУ громадські об'єднання та професійні організації, які уклали з АПУ угоду про здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів у відповідності з Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості.

Уповноважені контролери — аудитори, які у відповідності з вимогами, викладеними в розділі 4 Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, уклали з Комітетом контролю якості цивільно-правові договори про здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів згідно з Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості.

Якісна аудиторська послуга — послуга, яка надається Фірмами з дотриманням Професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів.

 
<<   ЗМІСТ   >>