Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу

Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд розбиває генеральну сукупність на підсукупності й ретельно проводить перевірку кожної. На нашу думку, бажано таку перевірку розпочинати з аудиту установчих документів і власного капіталу.

Аудит установчих документів і аудит власного капіталу не можуть досліджуватись окремо один від одного, тому що такий елемент власного капіталу, як статутний капітал, є основою будь-якого підприємства і фіксується в його установчих документах. В установчих документах можуть міститися дані Й про інші елементи власного капіталу.

Власний капітал — це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності й використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими активами підприємства.

До власного капіталу належить: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Основний зміст поелементної розшифровки власного капіталу наведено в табл. 8.1.

Аудит установчих документів передбачає ретельну перевірку юридичних підстав на право функціонування економічного суб'єкта у відповідності з чинним законодавством та підтвердження права власності юридичних і фізичних осіб.

Таблиця 8.1

Зміст складових власного капіталу

№ з/п Елементи власного капіталу Зміст
1 2 3
1 Статутний капітал Зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в статутних документах
2 Пайовий капітал Сума пайових внесків фізичних і юридичних осіб, якщо це передбачено статутними документами
3 Додатково вкладений капітал Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю (емісійний дохід)
4 Інший додатковий капітал Сума дооцінки необоротних активів, безоплатно отриманих необоротних активів підприємством від фізичних або юридичних осіб, інші види додаткового капіталу
5 Резервний капітал Сума резервів, створених підприємством відповідно до чинного законодавства або статутних документів
6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий збиток
7 Неоплачений капітал Заборгованість власників (учасників) із внесків до статутного капіталу
8 Вилучений капітал Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду.

При проведенні аудиту установчих документів і власного капіталу аудитор повинен виконати такі завдання:

 • 1. Визначити основні відомості про суб'єкт господарювання:
  • — повна назва;
  • — код за єдиним реєстром підприємницької діяльності;
  • — місцезнаходження;
  • — дата реєстрації;
  • — дати внесення змін до установчих документів;
  • — основні види діяльності;
  • — кількість засновників, їх частки в статутному капіталі.
 • 2. Визначити структуру управління економічним суб'єктом і повноваження керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень.
 • 3. Підтвердити своєчасність та повноту внесення часток до статутного капіталу.
 • 4. Підтвердити адекватність методів оцінки часток, що вносяться засновниками до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах. При перевірці керуватися П(с)БО 12, де зазначено, що майно має бути оцінено за справедливою вартістю.
 • 5. В акціонерних товариствах підтвердити інформацію про:
  • — акції, на які здійснена передоплата;
  • — загальну суму коштів, одержаних у ході передоплати на акції;
  • — акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
   • а) кількість вилущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;
   • б) номінальну вартість акцій, зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
   • в) права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
   • г) акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

ґ) перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

 • д) кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;
 • е) акції, зарезервовані для випуску згідно з аукціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум;
 • — накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;
 • — суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
 • 6. В інших підприємствах підтвердити інформацію про:
  • — розподіл часток статутного капіталу між власниками;
  • — права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
  • — зміни у складі часток власників у статутному капіталі.
 • 7. Встановити структуру власного капіталу, проаналізувати зміни, які відбулися в структурі за декілька звітних періодів.
 • 8. Підтвердити інформацію про залишки і зміни у власному капіталі, що відбулися протягом звітного періоду.
 • 9. Дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку установчих документів і власного капіталу.
 • 10. Підтвердити повноту, достовірність, об'єктивність і законність господарських операцій по власному капіталу, відображеному в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
 • 11. Перевірити порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні економічного суб'єкта за результатами року після сплати обов'язкових платежів.
 • 12. Перевірити правильність обчислення доходів засновників та акціонерів і утримання податку з доходів.
 
<<   ЗМІСТ   >>