Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм та державно-економічне регулювання. Отже, й економічна політика, і механізм господарювання мають ґрунтуватися на взаємодії не лише ринку і держави, а й на відтворенні багатоманітних форм власності. Таким цілям слугує високоморальна правова і науково обґрунтована система роздержавлення і приватизації (рис. 5.7).

Роздержавлення - передача майна державного підприємства у володіння, розпорядження та використання трудовому колективу роздержавленого підприємства.

Приватизація - перехід на безоплатній або платній основі об'єктів державної власності у володіння, розпорядження та використання трудовим колективом, групою осіб та окремими особами.

Роздержавлення і приватизація - об'єктивний процес, це "полігон", на якому йде випробування нових форм і методів господарювання, перевірка на зрілість і ефективність традиційних і новітніх форм власності.

Механізм роздержавлення і приватизації в нашій країні здійснюється на основі відповідних принципів, форм і способів реформування власності, які визначені Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств та організацій" (1992 р.)

Основні принципи приватизації і роздержавлення:

 • - законність надання пільг на придбання державного майна членам трудових колективів;
 • - пріоритетне право громадян України на придбання держмайна;
 • - безкоштовна передача частини держмайна кожному громадянинові України тощо.

Класичною формою роздержавлення на сучасному етапі є акціонування (корпоратизація) державних підприємств. Переваги корпоративної форми власності визначаються тим, що вона, з одного боку, зберігає через володіння окремими особами акціями все те позитивне , що несе в собі приватна власність. З другого боку, корпорація зберігає суспільну власність на майно роздержавлюваних підприємств, формує достатні умови для створення конструктивної конкуренції між суб'єктами господарювання.

Другою формою роздержавлення є оренда майна роздержавнюваних підприємств їх трудовими колективами, господарськими об'єднаннями. Законодавчими актами пропонується декілька способів приватизації об'єктів:

 • - викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, створеними працівниками цих об'єктів;
 • - викуп державного майна підприємства за альтернативним планом роздержавлення;
 • - викуп державного майна, зданого в оренду;
 • - продаж на аукціоні;
 • - продаж за некомерційним конкурсом;
 • - продаж за комерційним конкурсом;
 • - продаж з відстрочкою платежу;
 • - продаж акцій відкритих акціонерних товариств на аукціоні, на фондовій біржі, за конкурсом.

Засобами приватизації є власні та позичені кошти покупців, а також приватизаційні номери (майнові приватизаційні сертифікати, компенсаційні сертифікати, житлові чеки тощо).

Об'єктами державної власності, які підлягають приватизації є: земельний фонд; житловий фонд; майно підприємств, ділянок, інших підрозділів, які відокремлюються в самостійні підприємства; незавершене будівництво; частка (паї, акції) в майні господарських товариств і об'єднань, що належать державі.

Суб'єктами приватизації є покупці, продавці, представники, посередники і державні органи приватизації. Отже, відповідно до чинного законодавства, в Україні створені необхідні юридичні умови для здійснення принципових змін у формах власності. Проте економічні перетворення проходять дуже повільно і навіть із серйозними помилками і порушеннями.

До фундаментальних проблем (недоліків), які лежать на поверхні процесів приватизації, відносять:

 • - відсутність в Україні програми інвентаризації об'єктів національної економіки;
 • - роздержавлення і приватизація за своїм масштабом вийшла за об'єктивно виправдані межі й у ряді випадків позбавили національну економіку тих переваг, які вона мала в дореформений період;
 • - у суспільстві не склалася ринкова і особливо соціально-економічна мотивація поведінки підприємців і населення.
 • - панівною в суспільстві в цілому і в економіці зокрема стала психологія хабарництва, зловживання службовим становищем, розкрадання національного багатства й незаконне його використання у власних корисних цілях.

Недооцінка державою цих недоліків, втрата нею регулюючої ролі в економіці створить в Україні атмосферу "приватизації", перерозподілу уже розподіленої власності між відомими для всієї України новоявленими бізнесменами і політиками. Незаконне привласнення небагатьма особами народного добра, створеного чесною працею людей, зруйнувало механізм відтворення робочої сили, кинуло у прірву зубожіння 80% населення України, повернуло державу та її економіку на десятки років назад.

Еволюція відносин власності

Власність як економічна категорія являє собою визначальну суспільну форму виробництва, систему відносин, яка виникає між людьми в процесі використання засобів виробництва.

Еволюція відносин власності

Рис. 5.1. Еволюція відносин власності

Різноманітність форм власності в Україні

Коли йдеться про форми власності, мається на увазі критерій, що визначає її суб'єкта, тобто того, кому належать об'єкти власності.

Суб'єктами виступають фізичні, юридичні особи і держава. Об'єктами можуть бути матеріальний та інтелектуальний продукт, земля, цінні папери тощо.

Різноманітність форм власності в Україні

Pис. 5.2. Різноманітність форм власності в Україні

Приватна власність громадян

"Кожен має право користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності... Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним".

(Конституція України)

Приватна власність громадян

Рис. 5.3. Приватна власність громадян

Колективна власність

Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативні, акціонерні і господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами

Колективна власність

Рис. 5.4. Колективна власність

Державна власність

"Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу... є об'єктами права власності Українського народу"

ст. 13. Конституція України

Державна власність

Рис. 5.5. Державна власність

Одержавлення та його наслідки

"Суспільство породжує відомі загальні функції, без яких воно не може обійтися. Призначені для цього люди становлять нову галузь розподілу праці всередині суспільства. Тим самим вони здобувають особливі інтереси також і по відношенню до них з'являється держава...".

Ф. Енгельс

Одержавлення та його наслідки

Pис. 5.6. Одержавлення та його наслідки

Роздержавлення і приватизація

Роздержавлення - передача майна державного підприємства у володіння, розпорядження та використання трудовому колективу роздержавленого підприємства. Приватизація - передача об'єктів державної власності трудовим колективам, групам осіб та окремим особам

Роздержавлення і приватизація

Рис. 5.7. Роздержавлення і приватизація

Практикум

Основні терміни і поняття

Власність

Право власності

Об'єкт власності

Суб'єкт власності

Привласнення

Система прав власності

Володіння

Використання

Приватна власність

Колективна власність

Державна власність

Власність як правова категорія

Власність як економічна категорія

Розпорядження

Економічні відносини власності

Механізм господарювання

Типи власності

Форма власності

Приватизація

Роздержавлення

Запитання для самоконтролю

 • 1. Як в економічній науці відбувався процес еволюції визначення категорії "власність"?
 • 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності.
 • 3. Назвіть суб'єкти і об'єкти державної власності?
 • 4. Що таке відносини власності?
 • 5. Розкрийте зміст поняття "право власності".
 • 6. Що є первинним у взаємовідносинах: власність як економічна чи як юридична категорія?
 • 7. Які особливості корпоративної форми власності?
 • 8. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.
 • 9. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхні причини.
 • 10. Покажіть роль і місце державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.
 • 11. Протиріччя економічного і юридичного змісту категорії власності.
 • 12. Сучасне ринкове господарство як єдність різномаїття типів, видів і форм власності.

Теми рефератів

 • 1. Акціонерна (корпоративна) власність: зміст, функції і роль в реформуванні економіки.
 • 2. Інтелектуальна власність: зміст, механізм і форми реалізації.
 • 3. Необхідність, основні напрями та форми реформування відносин власності в Україні.
 
<<   ЗМІСТ   >>