Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних учень у запитаннях і відповідях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Курс "Історія економічних учень" - один із перших, який вивчають майбутні економісти, фінансисти, менеджери. Він формує систему знань про основні етапи і напрями розвитку економічних учень, передумови та закономірності еволюції світової економічної науки, економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки.

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму 0501 "Економіка і підприємництво".

Він є одним із перших в Україні посібників з курсу "Історія економічних учень", в якому вивчення процесів і явищ ринкової економіки в історичному аспекті, ознайомлення з багатством світової економічної думки розглядаються крізь призму запитань і відповідей.

Головна мета посібника - допомогти студентам систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки привабливій формі побудови (питання - відповідь) він подає загальну канву курсу, що вивчається, допоможе вичленити вузлові положення і проблеми, простежити їх внутрішній зв'язок, пояснити логічну послідовність економічних концепцій, теорій і шкіл. Практичність, зручність, доступність - критерії визначення структури і змісту видання (короткий курс лекцій, питання - відповідь, тестові завдання) максимально пристосовані для самостійної роботи студентів.

Студенти мають можливість оцінити цей навчальний посібник, який, на думку автора, допоможе їм глибше ознайомитись із величними досягненнями світової економічної думки. Автор плекає надію, що посібник буде сприйнято з інтересом та увагою усіх, хто цікавиться проблемами історії економічної думки.

Викладачам цей посібник допоможе урізноманітнити аудиторні заняття, актуалізувати самостійну роботу студентів.

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОПЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Предмет курсу

Творче оволодіння економічною наукою передбачає ґрунтовне знання її історії, основних етапів формування і розвитку, течій і шкіл. Цим пояснюється роль предмета історії економічних вчень.

Історія економічних учень - наука, яка вивчає процес еволюції суспільного виробництва та економічних концепцій, ідей і поглядів, що відображають історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних систем. Історія економічних учень - особлива система наукових поглядів, у центрі якої лежить економічна теорія.

Завдання і функції курсу

Вивчаючи історію економічних учень, ми повинні мати на увазі спадкоємність економічних ідей, течій і шкіл та їх відмінності, детермінізм повноти і глибини висновків з історичних фактів і обставин.

Для чого ми вивчаємо історію економічних учень, що є завданням курсу?

Оволодіння сучасною економічною теорією потребує знання магістрального шляху розвитку економічної науки. Історія економічної науки розкриває процес виникнення економічних категорій, концепцій, теорій, показує їх спадкоємність і безперервність процесу.

Розвиток економічної науки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реалії, тому економічні ідеї минулого можуть бути не лише підвалинами теорії, а й застереженням від сучасних помилок.

Отже, глибоке розуміння сутності сучасних економічних теорій потребує з'ясування джерел їхнього зародження і розвитку. А знання сучасних економічних теорій дає змогу розуміти й формувати економічну політику держав, в основу якої завжди покладені певні економічні теорії.

Знання історії економічних учень важливе для оволодіння культурою економічного мислення, для творчого сприйняття й використання економічної теорії, для подальшого розвитку економічної науки.

У складній системі економічних наук історія економічних учень посідає важливе місце. Теоретично осмислюючи та узагальнюючи досягнення кожної з них, ми створюємо, тим самим, одну з передумов їх подальшого поступального розвитку. Поряд із цим історія економічних учень має й самостійне значення, виконуючи такі важливі функції:

  • o формування і розвиток економічного мислення;
  • o пізнання поступального процесу еволюції економічної науки;
  • o засвоєння економічних категорій, законів і принципів у їх історичних змінах;
  • o творче оволодіння економічними науками;
  • o виявлення правильних теоретичних і практичних орієнтирів на основі вивчення альтернативних економічних поглядів.
 
<<   ЗМІСТ   >>