Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Екологічний фактор

Починаючи з другої половини XX ст. надзвичайно посилився вплив людини на природу, оскільки різко зросли масштаби промислового і сільськогосподарського виробництва, з'явились нові види транспорту. Це призвело до швидкого зменшення на планеті лісів, родючих земель і до забруднення атмосферного повітря. Особливо небезпечним є збільшення викиду в атмосферу окису вуглецю і двоокису сірки великими електростанціями та хімічними підприємствами, а також фреонів. Не менш небезпечним вважається забруднення довкілля відходами господарської діяльності.

Серед галузей і виробництв, які мають найбільший вплив на забруднення атмосферного повітря України, провідне місце займає енергетична та вугільна промисловість (46 % шкідливих речовин від загального обсягу викидів). Частка викидів від підприємств металургійної промисловості в загальному обсязі викидів становить 30,7 %, хімічної і нафтохімічної 5 %, причому на ці галузі припадає понад 40 % всіх викидів вуглеводнів. У цілому незважаючи на деяке зниження, обсяг викидів в Україні залишається високим, що зумовлює підвищений рівень забруднення атмосфери багатьох промислових регіонів (Кривий Ріг, Маріуполь, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луганськ, Горлівка, Рубіжне та ін.).

Досить напруженою в Україні є ситуація зі станом водних ресурсів, які на сьогодні стали дефіцитними як для промисловості, так і сільського господарства і все більш виснажуються. До того ж у ріки України щорічно скидається 2,7 млрд куб м забруднених стоків. Основна їх кількість скидається в ріки Донецького та Придніпровського районів (близько 66 %). Значного техногенного впливу на сьогодні зазнають підземні водоносні горизонти у долинах Сіверського Дінця, річок Західного Донбасу, Кривбасу, Криму, Прикарпаття та ін. Зафіксовано більш як 200 осередків стійкого забруднення експлуатованих водних горизонтів, що призвело до забруднення 6 % розвіданих запасів підземних вод, а майже 24 % опинились під загрозою виснаження.

Необхідно зазначити, що стан земельних ресурсів та систем землекористування в Україні також викликає занепокоєння. За даними Національної доповіді про стан навколишнього середовища, різке зростання сільгоспугідь та ріллі призвело до скорочення лісів, багаторічних насаджень, третина ріллі зазнала ерозії (площа еродованих угідь становить 33 % ).

Отже, в системі "виробництво - природа" перевага не може бути віддана ні виробництву перед навколишнім середовищем, ні навколишньому середовищу перед виробництвом. Необхідно забезпечити таку взаємодію компонентів системи "виробництво - природа", при якій високі темпи економічного зростання і задоволення потреб населення поєднуються зі збереженням і відновленням якості навколишнього середовища. Однак розширення природокористування в процесі дальшого розвитку господарства супроводжується виснаженням природних ресурсів і накопиченням у навколишньому середовищі відходів виробництва і споживання, а значить погіршенням умов життєдіяльності суспільства. Щоб уникнути цього, необхідно проводити ряд заходів з метою раціоналізації природокористування й екологізації господарської, насамперед виробничої, діяльності. Проведення програми з екологізації виробництва потребує не окремих заходів, а комплексу взаємопов'язаних робіт, що здійснюються за спеціальною довгостроковою програмою. Збереження природних комплексів у зонах техногенного впливу - це головне і найбільш складне завдання екологізації виробництва, яке безпосередньо пов'язане з регіональною економікою.

Екологізація виробництва - це частина екологічної політики держави, що передбачає проведення комплексу заходів правового й економічного регулювання. Врахування екологічного фактора в регіональній економіці повинно передбачати, по-перше, недопустимість концентрації шкідливих виробництв у населених пунктах і регіонах з високою концентрацією населення; по-друге, необхідно зважати на рельєф місцевості і мікрокліматичні умови, враховуючи розу вітрів, потоки повітряних мас і т. д.

 
<<   ЗМІСТ   >>