Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НАДАННЯ БАНКАМИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ У ПОТОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • • Умови надання та види короткострокових кредитів у поточну діяльність.
 • • Порядок видавання кредиту суб'єктам господарювання.
 • • Порядок погашення короткострокового кредиту, наданого суб'єктам господарювання.
 • • Овердрафт, кредитна лінія як види кредиту в поточну діяльність.
 • • Банківський кредитний моніторинг.
 • • Проблемні кредити, порядок їх погашення.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ, 2003. -500 с.
 • 8. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 410 с.
 • 9. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 10. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Контокорентний кредит – вид банківського кредиту, що надається клієнтові, який має в банку контокорентний рахунок.

Овердрафт – вид короткострокового кредиту, суть якого полягає у списанні коштів із поточного рахунку клієнта понад їх залишок на цьому рахунку.

Умови надання та види короткострокових кредитів у поточну діяльність

Банки України надають кредити суб'єктам господарювання в межах свого кредитного потенціалу, на комерційній основі за обов'язкового виконання таких умов:

 • • кредит надається тільки для цільового фінансування конкретного проекту чи господарської операції, техніко-економічне обґрунтування яких свідчить про їх достатню дохідність у конкретній галузі економіки;
 • • проведений банком комплексний аналіз кредитоспроможності позичальника свідчить про можливість повернення кредиту;
 • • кредит надається під якісне забезпечення (понад 150 відсотків від суми кредиту);
 • • видавання кредиту здійснюється після повного погашення попередньої кредитної заборгованості.

Короткостроковий кредит у поточну діяльність надається під такі об'єкти: поповнення оборотного капіталу, тимчасове нагромадження запасів товарно-матеріальних цінностей, готової продукції, товарів.

Короткострокові кредити в поточну діяльність поділяють:

 • - на кредитні лінії;
 • - овердрафт;
 • - врахування векселів;
 • - кредити за внутрішньо торговельними операціями;
 • - за експортно-імпортними операціями.

Найкласичніша форма короткострокового кредиту в поточну діяльність - це контокорентний кредит, який надається, переважно, банками зарубіжних ринкових країн.

Кредит базується на активно-пасивному контокорентному рахунку, який, у загальному розумінні, поєднує поточний рахунок клієнта банку та кредитний (позичковий) рахунок. На цьому рахунку виникає як кредитове, так і дебетове сальдо, і, власне, дебетове сальдо вказує на те, що клієнтові необхідний кредит, у нього немає власних коштів для розрахунків.

Банк у цьому разі встановлює ліміт на суму кредиту під дебетове сальдо контокорентного рахунку.

Видавання кредиту основується на укладеному договорі про контокорентний кредит, у якому, крім ліміту суми, обумовлюють термін кредиту, гранично допустимий строк наявного дебетового сальдо, процентну ставку за кредит, розмір оборотної комісії (у відсотках від суми обороту за дебетом і кредитом контокорентного рахунку). Цей кредит можуть надавати без забезпечення фінансово стійким позичальникам, іншим - під заставу (заклад) цінних паперів.

 
<<   ЗМІСТ   >>