Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обґрунтування обсягу залучення додаткових кредитних ресурсів торговельним підприємством у плановому періоді

За даними табл. 1 розрахувати обсяг додаткових кредитних коштів, які необхідно залучити для підтримки платоспроможності підприємства. Виходячи з додаткових умов, наведених у табл. 2, оцініть вплив на платоспроможність підприємства додаткових заходів, які розроблено. Скільки коштів можна заощадити в разі реалізації розроблених заходів?

Таблиця 1

Прогноз руху грошових коштів торговельного підприємства у плановому періоді

тис. грн

Показники

Січень

Лютий

Березень

1. Залишок на початок місяця

2,5

27,3

24,5

2. Надходження

2.1. Обсяг реалізації товарів

286,0

300,3

265,9

2.2. Орендні надходження

3,0

3,0

8,0

2.3. Інші надходження

22,0

2.4. Разом надходження

289,0

325,3

273,9

3. Витрачання

3.1. Закупівля товарів

197,0

208.8

229,7

3.2. Постійні грошові витрати

30,1

30,1

30,1

3.3. Змінні витрати

17,2

19,5

17,3

ЗАПодаткові платежі

19,9

25,7

27,0

3.5. Інше витрачання

44,0

45,0

3.6. Разом витрачання

264,2

328,2

349,1

4. Залишок на кінець місяця

27,3

24,5

-50,7

Таблиця 2

Додаткові дані

Показники

Значення

Вартість кредитних ресурсів (ефективна ставка), % річних

42,2

Частка закупівлі товарів на умовах комерційного кредиту, %

20,2

Скорочення постійних ірошових витрат, тис. грн на місяць

3,0

Збільшення ставки орендної плати на, %

15,0

Відмова від іншого витрачання грошових коштів, % до запланового обсягу

10,0

Цільовий резерв грошових коштів, тис. грн

1

Рівень дохідності капіталізації тимчасово вільних грошових коштів, % річних

20

Розв 'язок

За умовою задачі обсягу реалізації товарів у січні становить 286,0 тис. грн.

2.2. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

ОН = ^-(іОО + Т^я) = З.О0ОО + 15) = 3)5 мис. ^ 100 100

де ОНпр. - прогнозні орендні надходження;

Тпрсоп - очікуване збільшення ставки орендної плати.

2.3. Разом грошових надходжень (НГК):

НГК = РТ + ОН = 286,0 + 3,5 = 289,5 тис. грн.

 • 3. Витрачання грошових коштів.
 • 3.1. Розрахунок обсягу закупівлі товарів (ЗТ):

ЗТпр. (100-ЗГкк) 197,0 (100 - 20,2)

ЗТ =--——-- =-і-— = 157,2 тис. грн,

100 100

де ЗТпр. - планова прогнозна закупівля товарів;

ЗТкк - частка закупівлі товарів на умовах комерційного кредиту.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

ПВ = ПВпр.- і Впост = 30,1 -3,0 = 27,1 тис.грн,

де ПВпр. - прогнозні постійні грошові витрати; [Впост - скорочення постійних грошових витрат.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

За умовою задачі змінні витрати у січні дорівнюють 17,2 тис. грн.

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

За умовою задачі податкові платежі у січні дорівнюють 19,9 тис. грн.

 • 3.5. Разом грошових витрачань (ВГК):
 • 1. Розрахунок необхідного обсягу кредитних ресурсів для підтримки платоспроможності підприємства (КР).

За умовою задачі цільовий резерв грошових коштів підприємства становить 1 тис. грн. У січні залишок грошових коштів (27,3 тис. грн) перевищував цільовий резерв. Отже, підприємство було платоспроможне і не потребувало залучення кредитних ресурсів.

У лютому залишок грошових коштів підприємства складав 24,6 тис. грн, що більше за цільовий резерв. Отже, підприємство не потребувало залучення кредитів.

У березні підприємству знадобиться залучення кредитних ресурсів у розмірі 51,7 тис. фн у зв'язку з тим, що витрачання грошових коштів перевищило їх надходження на 50,7 тис. грн. Таким чином, їх залишок на кінець місяця був від'ємним і нижчим за 1 тис. грн цільового резерву грошових коштів підприємства.

2. Розрахунок додаткових витрат у зв'язку з використанням кредитних ресурсів для підтримки платоспроможності (ДВкр):

КР.ВуД КР 365 100

де Вкр - вартість кредитних ресурсів (ефективна ставка), % річних; Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

У січні та лютому необхідний обсяг кредитних ресурсів дорівнював нулю. Отже, додаткових витрат пов'язаних з використанням кредитних ресурсів не було.

_„"- 51,7■ 42,2-30 1В

ДВ ¡¿1 = —3---= 1,8 тис. грн.

№ 365100 У

План руху грошових коштів (скорегований) на СІЧЕНЬ:

1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.):

За умовою задачі залишок грошових коштів на початок січня становить 2,5 тис. грн.

2. Розрахунок надходжень грошових коштів: 2.1. Розрахунок обсягу реалізації товарів (РТ):

вгк = зт+пв+зв+пп =

= 157,2 + 27,1 +17,2 +19,9 = 221,4 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін.):

Зкін = Зпоч + НГК - ВГК = 2,5 + 289,5 - 221,4 = 70,6 тис. грн.

5. Розрахунок необхідного обсягу використання кредитних ресурсів (з врахуванням цільового розміру залишку) (КРцз):

Залишок грошових коштів на кінець січня (70,6 тис. грн) перевищує цільовий резерв грошових коштів (1 тис. грн). Отже, підприємство не потребує використання кредитних ресурсів.

6. Розрахунок вартості використання кредитних ресурсів (Ввкр)-У січні необхідний обсяг використання кредитних ресурсів

дорівнював нулю. Отже, вартість використання кредитних ресурсів

також становила нуль.

в ^КРщВкр-Д BKf~ 365 100 '

де Вкр -вартість кредитних ресурсів (ефективна ставка), % річних.

7. Розрахунок можливих додаткових доходів від капіталізації тимчасово вільних грошових коштів (ДК):

■ (а*-ДР)РВД.Д,(7Ц}-і).20.30

365 100 365 100

де ЦР - цільовий резерв грошових коштів;

РДК -рівень дохідності капіталізації тимчасово вільних грошових коштів, % річних.

План руху грошових коштів (скорегований) на ЛЮТИЙ:

 • 1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч.): Залишок грошових коштів на початок лютого дорівнює залишку грошових коштів на кінець січня - 70,6 тис. грн.
 • 2. Розрахунок надходжень грошових коштів.
 • 2.1. Розрахунок обсягу реалізації товарів (РТ):

За умовою задачі обсяг реалізації товарів у лютому становить 300,3 тис. грн.

2.2. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

онпр.(т+тпРсоп)=зМт+х5)

 • 100 100 И
 • 2.3. Інші надходження (ІН):

За умовою задачі у лютому інші надходження становили 22,0 тис. грн.

2.4. Разом грошових надходжень (НГК):

НГК = РТ + ОН + ІН = 300,3 + 3,5+22,0 = 325,8 тис. грн.

 • 3. Витрачання грошових коштів:
 • 3.1. Розрахунок закупівлі товарів (37):

ЗТзв-ЗТкк ЗТпл(Ю0-ЗТкк)_

 • 100 100
 • 197,0-20,2 208,8 (100-20,2)

= —--- +- v —'-^ = 206,4 тис. грн,

100 100

де 37зв - закупівля товарів у звітному періоді; ЗТт - закупівля товарів у плановому періоді.

3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати, які визначено у розрахунку для попереднього місяця, дорівнюють 27,1 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

За умовою задачі змінні витрати у лютому дорівнюють 19,5 тис. грн.

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

За умовою задачі податкові платежі у лютому дорівнюють 25,7 тис. грн.

3.5. Розрахунок іншого витрачання (/В):

,в ІВпрШ-ВвідІВ) 44,0-(100-10) „л^

 • 1В = —^--'- = —^-і-і = 39,6 тис. грн,
 • 100 100 у '

де /Вир. - прогнозне планове інше витрачання, тис. грн;

ВвідІВ -відмова від іншого витрачання грошових коштів, % до запланового обсягу.

3.6. Разом грошових витрачань (ВГК):

ВГК = ЗТ + ПВ+ЗВ + ПП + ІВ = = 206,4 + 27,1 +19,5 + 25,7 + 39,6 = 318,4 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін):

Зкін = Зпоч + НГК - ВГК = 70,6+325,8 -318,4 = 77,9 тис. грн.

5. Розрахунок необхідного обсягу використання кредитних ресурсів (з врахуванням цільового розміру залишку) (КРцз):

Залишок грошових коштів на кінець лютого (77,9 тис. грн) перевищує цільовий резерв грошових коштів (1 тис. грн). Отже, підприємство не потребує використання кредитних ресурсів.

6. Розрахунок вартості використання кредитних ресурсів (ВВкр)'-У лютому необхідний обсяг використання кредитних ресурсів

дорівнював нулю. Отже, вартість використання кредитних ресурсів також становила нуль.

7. Розрахунок можливих додаткових доходів від капіталізації тимчасово вільних грошових коштів (ДК):

ПІГ_(Зкін-ЦР)РКДД (77,9-!)■ 20-30

ДК =----—-=----= 1,265 тис. грн.

365 100 365 100 у

План руху грошових коштів (скорегований) на БЕРЕЗЕНЬ:

 • 1. Розрахунок залишку на початок місяця (Зпоч): Залишок грошових коштів на початок березня дорівнює залишку грошових коштів на кінець лютого - 77,9 тис. грн.
 • 2. Розрахунок надходжень грошових коштів:
 • 2.1. Розрахунок обсягу реалізації товарів (РТ):

За умовою задачі обсяг реалізації товарів у березні становить 265,9 тис. грн.

2.2. Розрахунок орендних надходжень (ОН):

п„ ОНпр{Ш + ТпрСОП) 8,0 (100 + 15)

ОН =-—- ' = ——--' = 9,2 тис. грн.

 • 100 100
 • 2.3. Разом надходжень грошових коштів (НГК):

НГК = РТ+ОН = 265,9 + 9,2 = 275,1 тис. грн.

 • 3. Витрачання грошових коштів.
 • 3.1. Розрахунок закупівлі товарів (ЗТ):

ЗТ_ЗТзв-ЗТкк | ЗГид(і00-ЗГкк)_208,8-20,2 ^

100 100 ~ 100

, 229,7-(100-20,2)

+-1-' = 225,5 тис. грн.

 • 100 у
 • 3.2. Розрахунок постійних грошових витрат (ПВ):

Постійні грошові витрати, які визначено вище, дорівнюють 27,1 тис. грн.

3.3. Розрахунок змінних витрат (ЗВ):

За умовою задачі змінні витрати у березні дорівнюють 17,3 тис. грн.

3.4. Розрахунок податкових платежів (ПП):

За умовою задачі податкові платежі у березні дорівнюють 27,0 тис. грн.

3.5. Розрахунок іншого витрачання (ІВ):

ІВпрШ-ВвідІВ) 45,0 (100-10)

 • 1В = ——-1 =-^-= 40,5 тис. грн.
 • 100 100 И
 • 3.6. Разом грошових витрачань (ВГК):

ВГК = ЗТ + ПВ+ЗВ + ЛЛ + ІВ = = 225,5 + 27,1+17,3+27,0+40,5 = 337,4 тис. грн.

4. Розрахунок залишку на кінець місяця (Зкін):

Зкін = Зпоч + НГК - ВГК = 77,9 + 275,1 - 337,4 = 15,7 тис. грн.

5. Розрахунок необхідного обсягу використання кредитних ресурсів (з врахуванням цільового розміру залишку) (КРцз):

Залишок грошових коштів на кінець березня (15,7 тис.грн) перевищує цільовий резерв грошових коштів (1 тис. грн). Отже, підприємство не потребує використання кредитних ресурсів.

6. Розрахунок вартості використання кредитних ресурсів (Дщ>): V березні необхідний обсяг використання кредитних ресурсів

дорівнював нулю. Отже, вартість використання кредитних ресурсів також становила нуль.

7. Розрахунок можливих додаткових доходів від капіталізації тимчасово вільних грошових коштів (ДК):

__(Зкін-ЦР)РКД^Д я(15,7 - 0-20-30 . 0>24] тис,гріІ, 365100 365100

 • 8. Розрахунок цільового обсягу грошових резервів (ЦГР): Цільовий обсяг грошових резервів на кінець кварталу сформовано, оскільки залишок грошових коштів на кінець березня (15,7 тис. грн) перевищує цільовий резерв грошових коштів (1 тис. грн).
 • 9. Ефект від реалізації розроблених заходів (ЕРЗ):

ЕРЗ = ДК€ІЧ + ДК ,"мп + ЛЛ"6гр- *Йр- В'вюктР- В%р+ ДВ$ = = 1,144 + 1,265+0,241-0 + 1,8 = 4,4 тис. грн.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>