Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз вольових дій. Психологічна структура вольового акту

В ході задоволення потреб людина виявляє активність через різні дії.

Вольові дії

Рис. 2.9.2. Вольові дії

Вольові дії можуть бути простими і складними.

Здійснюючи прості вольові дії, людина без вагань наближається до поставленої мети, їй зрозуміло, що і яким чином вона досягатиме. Вибір мети, прийняття рішення щодо виконання дії певним чином здійснюється без боротьби мотивів.

Складні вольові дії потребують значного напруження сил, терплячості, наполегливості й здійснються в певній послідовності (Рис. 2.9.3).

В даній структурі вольової дії можна виокремити два етапи:

 • 1) підготовчий (етап дії подумки, обміркування, на якому усвідомлюється мета, визначаються шляхи і засоби досягнення мети і приймається рішення)
 • 2) виконавчий етап (виконання прийнятого рішення і самооцінка виконаної дії).

На першому етапі досить важливо усвідомлювати значення мети. Якщо людина усвідомлює її суспільне значення, то вона стає здатною до подолання значних труднощів. Важливим також є усвідомлення доступності мети. Постановка цілей, яких людина не здатна досягти, створює звичку не доводити розпочату справу до кінця. Однак і легкодоступні цілі не розвивають волі, не виробляють уміння боротися з труднощами.

Психологічна структура вольового акту

Рис. 2.9.3. Психологічна структура вольового акту

Зміст підготовчого етапу вольової дії може бути різним залежно від того, чи є внутрішні або зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети. За наявності перешкод підготовчий етап набуває характеру боротьби мотивів. Це трапляється тоді, коли у людини наявні суперечливі бажання, з яких одні спонукають її до певної дії, а інші відвертають від неї. В результаті боротьби мотивів людина приймає рішення. Воно виявляється як намір діяти або як намір відмовитися від дії, що є завершальним на підготовчому етапі вольової дії.

Результатом вольової дії є досягнення мети. Завершується вольова дія самооцінкою: людина оцінює обрані нею способи досягнення мети, докладені зусилля і робить відповідні висновки на майбутнє

Наступний важливий етап будь-якої вольової дії - виконання прийнятого рішення, яке може мати форму зовнішнього вчинку (дії) або утримання від зовнішньої дії (внутрішні вольові вчинки).

Вольові якості особистості

Динаміка використання волі в процесі формування особистості зумовлює закріплення сталих вольових рис у характері.

Вольові якості - це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки її влади над собою

Залежно від впливу і наслідків розрізняють позитивні та негативні вольові якості. До позитивних належать:

Вольові якості особистості

Рис. 2.9.4. Вольові якості особистості

Цілеспрямованість-уміння формулювати особистісно значимі цілі й утримувати їх.

Наполегливість - здатність тривалий час системно йти до поставленої мети.

Принциповість - спроможність дотримуватися прийнятого рішення.

Об'єднуючись, ці риси виявляються у силі волі особистості

Абулія пов'язана з нездатністю прийняти необхідне рішення, діяти через порушення співвідношення між корою великих півкуль і підкоркою

Апраксія - складне порушення цілеспрямованості дій, яке викликається локальними розладами лобних ділянок мозку

Організованість - вміння планувати і впорядковувати свої дії.

Сміливість - здатність діяти, не зважаючи на загрозливі обставини (небезпека для життя, здоров'я, престижу).

Пунктуальність - дотримання свого слова і вчасне виконання певної дії.

Витримка-вміння гальмувати небажані прояви активності.

Дисциплінованість - можливість впорядковувати свою поведінку відповідно до суспільних вимог.

Самостійність - спроможність приймати рішення та виконувати його, покладаючись на самого себе.

Відповідальність - здатність дотримуватися певних норм і відповідати за наслідки своїх дій.

Окрім позитивних вольових якостей, у людини можуть мати місце негативні прояви волі: впертість, лінощі, боягузтво, недисциплінованість, імпульсивність, навіюваність тощо. Дані негативні якості характеризують вольову слабкість людини. Крайній ступінь слабовілля людини перебуває за межами норм. До вагомих розладів складної вольової дії призводять абулія та апраксія.

Воля, як і більшість інших вищих психічних процесів, формується в ході вікового розвитку людини в зв'язку із загальним формуванням особистості.

Література до розділу

 • 1. Абрамова Г. С. Общая психология: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический Проект, 2002. - 496 с.
 • 2. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. - М.: Владос пресс, 2003. - 288 с.
 • 3. Бондаренко А. Ф. Основы психологии. Учеб. для студентов гуманитарных вузов. - К.: Осита Украины. - 2009. - 328 с.
 • 4. Варій М.Й. Психологія.: Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури. - 2007. - 288 с.
 • 5. Гамезо М.В., Домашенко И. А. Атлас по психологии.- М.,
 • 1986.
 • 6. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002. -
 • 336.
 • 7. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология. - М.: Изд.центр Академия, 1999. - 464 с.
 • 8. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. - К.: Видавничий Дім Слово, 2006. - 312 с.
 • 9. Загальна психологія./За ред. акад. Максименка С. Д. - Вінниця: Нова Книга, 2004.
 • 10. Загальна психологія./За ред. М'ясоїда П.А.- К.: Вища школа, 2001.
 • 11. Загальна психологія./Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. - К.: АПН, 2002-464 с.
 • 12. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания//Вопросы психологии. - 1991. - № 4.
 • 13. Коломинский Я.Л. Человек: психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 14. Крутецкий В. А. Психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.,
 • 1977.
 • 16. Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. -
 • 592 с.
 • 17. Максименко С.Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. -

К., 2000.

 • 18. М'ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч.посіб. - К.: Вища школа, 2000. - 183 с.
 • 19. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Книга 1. - М.: Владос, 1999.
 • 20. Пашукова Т. І., Допіра А. І., Дьяконов Г. В. Практикум із загальної психології. - К.: Т-во Знання, КОО, 2000. - 204 с.
 • 21. Психология. Словарь/Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
 • 22. Психологія. За ред. Трофімова Ю. Л. - К.: Либідь, 2000.
 • 23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 720 с.
 • 24. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.
 • 25. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер,1999.
 • 26. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М.: Просвещение, 1985.
 
<<   ЗМІСТ   >>