Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила відображення в обліку операцій із формування власних та залучених коштів банку

Облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою капітал власників відображають на рахунках 5-го класу Плану рахунків, який складається з двох розділів:

  • 50 "Статутний капітал та інші фонди банку";
  • 51 "Результати переоцінки";
  • 52 "Приписний капітал філії іноземного банку".

Група № 500 "Статутний капітал банку" включає рахунки, призначені для обліку зареєстрованого статутного капіталу (пасивний, № 5000) та несплаченого зареєстрованого статутного капіталу (контрпасивний, № 5001), власних акцій, викуплених у акціонерів (контрпасивний, № 5002), та дивідендів, спрямованих на збільшення статутного капіталу (пасивний, № 5003).

Залишки за рахунками №№ 5001 та 5002 зменшують залишок за рахунком № 5000, завдяки чому банківський баланс завжди дає реальну картину щодо суми сплаченого зареєстрованого статутного капіталу.

Наприклад:

залишок на рахунку 5000 (П) становить 5,5 млн грн;

залишок на рахунку 5001 (КП) становить З млн грн,таким чином, сума сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становить 2,5 млн грн.

Сальдо рахунку № 5000 відповідає розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах банку і дорівнює номінальній вартості випущених акцій.

Група № 501 "Емісійні різниці" має рахунок із такою самою назвою, що призначений для обліку різниць понад номінал акцій.

Рахунки групи № 502 "Загальні резерви та фонду банку" призначені для обліку резервів, що створюються за рахунок прибутку.

За рахунками групи № 503 "Результати минулих років" обліковуються нерозподілений прибуток, зароблений банком, або непокритий збиток.

Рахунки групи № 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження", призначені для обліку прибутку (збитку), отриманого за звітний рік до його затвердження зборами акціонерів і розподілу.

Рахунки розділу 51, групи 510 призначені для обліку результатів переоцінки основних засобів (рахунок № 5100) нематеріальних активів (рахунок № 5101), цінних паперів у портфелі банку на продаж (рахунок № 5102), інвестицій в асоційовані компанії (рахунок № 5103), за операціями хеджування (рахунок № 5104).

Слід звернути увагу на те, що рахунки класу 5 пасивні (№ 5000, № 5003, № 5010, № 5020, № 5021, № 5022, № 5030, № 5040, № 5101, № 5102, № 5103, № 5104), контрпасивні (№5001, № 5002) та активні (№ 5031, № 5041).

За пасивними рахунками обліковуються складові банківського капіталу: статутний капітал, дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу, емісійні різниці, резерви, прибутки банку та результати переоцінки.

Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного пасиву, показують його реальну вартість: так, несплачений капітал показує, що не всі зареєстровані акції реалізовані, наявність власних акцій, викуплених у акціонерів також вказує на те, що фактично реалізовано акцій менше, ніж зареєстровано.

За активними рахунками обліковуються непокритий збиток минулих років та збиток звітного року, що очікує затвердження.

Порядок обліку установами банків операцій за депозитами регламентується "Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 р. № 435.

Депозити клієнтів банку відображаються в пасиві балансу і обліковуються за рахунками 2-го класу плану рахунків:

  • 2 "Операції з клієнтами";
  • 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України";
  • 26 "Кошти клієнтів банку".

Облік ведеться окремо за номіналом депозиту та сумою процентів за депозитами.

Депозити враховуються на всю суму номіналу на депозитному рахунку до часу погашення. Залежно від методу виплати процентів за депозитами — за період або на період (авансом) — змінюється сума, що надходить від депонента. У будь-якому разі номінальна сума депозиту і сума, що враховується на депозитному рахунку, збігаються.

Облік процентів за депозитами здійснюється за принципами нарахування і відповідності. Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки "Нарахованих витрат", на яких накопичуються нараховані проценти до настання строку їх сплати.

Витрати банку, пов'язані з виплатою процентів, обліковуються за рахунками 7-го класу плану рахунків,

Якщо проценти сплачуються авансом, їх відносять до витрат майбутніх періодів і обліковують за рахунком 3-го класу плану рахунків.

 
<<   ЗМІСТ   >>