Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій в іноземній валюті

Окремі бюджетні установи (науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклали, лікарні, митниці, деякі органи державного управління тощо) можуть здійснювати операції з іноземною валютою. Джерелами надходження валюти до бюджетних установ можуть бути: асигнування з бюджету для придбання за валюту засобів матеріально-технічного призначення (обладнання і т. ін.) або оплати за виконані роботи нерезидентами; цільове фінансування з міжнародних спеціальних фондів; оплата нерезидентами наданих послуг, виконаних науково-дослідних робіт; оплата ліцензій на впровадження винаходів; оплата за навчання, стажування, лікування іноземних громадян тощо. Напрямками витрачання валютних коштів можуть бути: розрахунки з нерезидентами за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги; оплата послуг банків-нерезидентів; розрахунки за службовими закордонними відрядженнями; продаж валюти та ін.

Облік бюджетними установами операцій з іноземною валютою регламентується "Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті", затвердженим наказом ДКУ від 24.07.2001 р. № 126, та наказом ДКУ від 26.04.2001 р. № 63 "Про внесення доповнення до інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ" (зі змінами, внесеними наказом ДКУ № 139 від 09.07.2007 р.).

Для розрахунків іноземною валютою бюджетним установам можуть бути відкриті в уповноважених банках валютні рахунки за кожним видом іноземної валюти зокрема. Для їх відкриття у банк подаються такі ж документи, як і для відкриття поточних рахунків у національній валюті, а саме:

 • — заяву про відкриття рахунка (встановленої форми), підписану керівником і головним бухгалтером установи;
 • — копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ, завірену нотаріально або органом, що видав таку довідку;
 • — копію відповідним чином зареєстрованого статуту (положення), завірену нотаріально або реєструючим органом;
 • — копію посвідчення про взяття бюджетної організації на облік у податкових органах (довідка ф. N9 4—ОПП);
 • — картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати документи, та відтиском печатки організації, на якій повинен бути ідентифікаційний код організації;
 • —довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
 • — копію страхового свідоцтва про реєстрацію установи у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • — ліцензію НБУ на право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

У бухгалтерському обліку грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремо за кожною валютою у накопичувальних відомостях руху грошових коштів загального (спеціального) фонду т. ф. № 381 (бюджет) або № 382 (бюджет) — меморіальні ордери відповідно № 2 та № 3. Якщо бюджетна установа використовує у своїх операціях декілька видів валютних коштів, має декілька валютних рахунків у банку, то кількість меморіальних ордерів з обліку іноземної валюти повинна відповідати кількості видів валюти і рахунків у банку. При цьому меморіальні ордери нумеруються відповідно № 2— 1, 2—2, 3— 1, 3—2 і т. ін.

У регістрах бухгалтерського обліку операції з іноземною валютою повинні бути відображені паралельно як в іноземній, так і в національній валюті України (гривнях). З цією метою в меморіальних ордерах для кожного запису валютних операцій передбачають 2 рядки за одним порядковим номером {один — для суми в іноземній, другий — в національній валюті).

Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться бюджетними установами за субрахунками, встановленими планом рахунків:

 • 302 "Каса в іноземній валюті",
 • 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті",
 • 442 "Інша переоцінка" (для відображення курсових різниць).

На кожне найменування валюти в обліку відкривають окремі субрахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків (302—1, 302—2, 302—3, 318— 1, 318-2 і т. ін.).

Первісне визнання операцій, проведених в іноземній валюті, у бухгалтерському обліку перераховується в національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов'язання, доходу тощо).

Аванси, попередня оплата, надані бюджетною установою (одержані від інших осіб) в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за валютним курсом НБУ на дату сплати (одержання) авансу, попередньої оплати.

Щомісячно у фінансовому звіті, який складається в національній валюті України:

 • — немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною або відновлювальною вартістю (історичною собівартістю), у національну валюту перераховуються за валютним курсом на лату здійснення операції;
 • — немонетарні статті, то пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у національну валюту перераховуються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості;
 • — монетарні статті, проведені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті з використанням валютного курсу на звітну дату, тобто за цими статтями виникають курсові різниці, які відображаються у складі власного капіталу як результат переоцінок.

До монетарних статей належать кошти в касі, на рахунках у банках та в казначействі, у розрахунках з підзвітними особами, іншими дебіторами і кредиторами за умови її подальшого погашення грошима. Немонетарними вважаються статті необоротних активів, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, яка буде погашена не грошима, а взаємозаліками. сировиною, товарами, обладнанням, послугами або в результаті інших нс-грошових операцій. У процесі діяльності установи заборгованість може переходити з монетарної до немонетарної і навпаки.

Як було сказано раніше, немонетарні статті відображаються в бухгалтерському обліку за валютним курсом НБУ на дату здійснення операції і не перераховуються на кожну звітну дату, а монетарні статті перераховуються з використанням курсу НБУ щомісяця (на звітну дату).

Основні операції бюджетних установ з іноземною валютою наведено у табл. 2.9.

Аналітичний облік іноземної валюти у касі бюджетної установи ведеться в касових книгах за кожною валютою зокрема і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ. На підставі звіту касира і доданих до нього первинних документів на валютні операції складають окремо на кожен вил валюти "Меморіальний ордер — Накопичувальну відомість за касовими операціями", надаючи їм відповідно N¿ ін, 1-2, 1-3 і т. ін.

Таблиця 2.9. Відображення на рахунках операцій з іноземною валютою

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Зараховано фінансування з бюджету па валютний рахунок установи

318

701,702

2. Зараховано на валютний рахунок кошти, що надійшли як благодійні внески

318

713

3. Перераховано кошти уповноваженому банку для придбання іноземної валюти відповідно до чинного законодавства

364

311,313,314, 316,319,321, 323, 324, 326

4. Надійшли кошти в іноземній валюті за надані

бюджетною установою послуги нерезидентам

318

711

5. Проведені розрахунки з установою банку за купівлю іноземної валюти:

зарахована куплена іноземна валюта

318

364

відображається оплата вартості послуги банку за придбання валюти

801,802, 811—813

364

6. Одержана готівкою іноземна валюта в касу

302

318

7. Видана з каси іноземна валюта під звіт

362

302

8. Виконано розрахунок з підзвітною особою за валютними коштами:

затверджено авансовий звіт про витрати в межах виданого авансу (за курсом на день видачі авансу)

801,802, 811—813

362

затверджено авансовий звіт про витрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення

заборгованості)

 • 801,802,
 • 811—813

362

погашена заборгованість (перевитрата за авансовим звітом) національною валютою

362

301

9. Перерахована валюта за надані послуги нерезидентом

364

318

 • 10. Списано на витрати установи отримані послуги, виконані роботи нерезидентом
 • (за курсом на дату перерахування авансу)

"801,802, 811—813

364

11 Одержані від нерезидента матеріали (за курсом на дату перерахування авансу)

231-239

364, 675

12. Нарахована курсова різниця на залишок валютних коштів на рахунку в банку:

а) при підвищенні курсу іноземної валюти

318

442

одночасно другий запис

442

701,702, 711—713

б) при зниженні курсу іноземної валюти

442

318

одночасно другий запис

701.702, 711-713

442

 • 13. Нарахована курсова різниця на суму зобов'язань (кредиторську заборгованість) в іноземній валюті:
  • а) при підвищенні курсу іноземної валюти

одночасно другий запис

б) при зниженні курсу іноземної валюти

одночасно другий запис

 • 801-802
 • 811-813
 • 442
 • 442
 • 675
 • 442
 • 675
 • 801-802
 • 811-813
 • 442

Щомісячно і щоквартально бюджетні установи, що використовують у своїй діяльності іноземну валюту, складають і подають до органу ДКУ "Довідку про операції в іноземній валюті", у якій за кодами економічної класифікації видатків наводять показники наявності, надходжень та витрачання коштів в іноземній валюті та у гривневому еквіваленті (за загальним та спеціальним фондами окремо).

 
<<   ЗМІСТ   >>