Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів

Становлення і розвиток в Україні ринкової економіки потребує підвищення якості аудиторських послуг, які здійснюються персоналом аудиторських фірм, а саме — сертифікованими аудиторами. Враховуючи вимоги суспільства до якості аудиторських послуг і відповідальність суб'єктів аудиту за заподіяні збитки в результаті неналежного виконання аудиту, можна зробити висновок, що ефективність діяльності аудиторської фірми прямопропорційно залежить від знань і практичного досвіду аудиторів. Тому в підвищенні кваліфікації аудиторів зацікавлені як суспільство в цілому, так і суб'єкти аудиту. Аудит виконується з метою донесення достовірної інформації до користувачів фінансових звітів. Користувачі інформації хочуть бути впевненими в достовірності підтвердженої аудиторським висновком інформації. Останню можна гарантувати лише у випадку, коли аудиторські послуги надаються висококваліфікованими фахівцями.

Для належного виконання своїх обов'язків аудитори повинні добре володіти методикою аудиту, досконало знати нормативну базу щодо предмета перевірки та предметну галузь досліджень. Тому аудитор щоденно має працювати над підвищенням своєї кваліфікації. З метою постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань аудиторів рішенням АПУ від 23.04.02 р. (протокол № 109) затверджене Положення про постійне обов'язкове вдосконалення професійних знань аудиторів України. Тільки за умови щорічного вдосконалення професійних знань аудитори можуть розраховувати на пересертифікацію.

Аудиторською палатою України визначені навчальні заклади, організації і центри (далі — центри), яким надано право здійснювати постійне (щорічне) обов'язкове вдосконалення професійних знань аудиторів за затвердженою АПУ програмою. Програма постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів України наведена в додатку 11.

Програми вміщують питання з аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі. За своїм обсягом вони розраховані на щонайменше 40 годин і повинні включати лекції, семінарські й практичні заняття. Постійне (щорічне) вдосконалення професійних знань аудиторів за іншими, ніж зазначені в Положенні, програмами не зараховується в загальний обсяг, необхідний для подовження дії сертифіката аудитора.

Порядок організації постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів

Для проходження обов'язкового вдосконалення професійних знань аудитори подають до центру такі документи;

♦ клопотання за встановленою формою;

♦ копію сертифіката;

♦ документ про оплату.

Подані документи реєструються у спеціальному журналі.

Після закінчення навчання слухачі проходять тестування для оцінки їхніх знань. Тестування проводиться центрами за участю членів Аудиторської палати України або членів регіональних відділень Аудиторської палати України, які забезпечують Його об'єктивність. Слухачі, які правильно відповіли не менш ніж на 60% тестів, вважаються такими, що пройшли обов'язкове вдосконалення професійних знань у поточному році.

Центри подають до Аудиторської палати України інформацію про осіб, які успішно пройшли навчання і тестування. Подана інформація повинна містити: прізвище, ім'я, по-батькові. номер та дату видачі сертифіката, строк навчання і результати тестування.

Крім навчання. Положення передбачає інші види постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів.

До загального обсягу обов'язкового вдосконалення професійних знань аудиторів у межах 40 годин Аудиторською палатою України можуть бути зараховані такі види науково-методичної та викладацької роботи:

♦ видання підручників чи навчальних посібників із бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, економічного та фінансового аналізу, господарського права (зараховується автору, співавторам у рік видання);

♦ викладання в центрах, із якими Аудиторською палатою України укладені договори для здійснення постійного (щорічного) обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів, згідно з програмами, затвердженими Аудиторською палатою України, в обсязі не менше 20 годин на рік;

♦ виступи у фахових засобах масової інформації з питань бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудиту загальним обсягом не менше 0,5 авторського аркуша на рік;

♦ видання методичних матеріалів (рекомендацій, методик та ін.) з питань теорії та практики обліку, контролю, аналізу й аудиту в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша на рік, схвалених Аудиторською палатою України.

Ці види постійного (щорічного) обов'язкового вдосконалення професійних знань аудиторів повинні бути підтверджені відповідними документами про їх набуття та оригіналами або копіями наукових праць (довідка про викладання, методичні матеріали, примірник ЗМІ або копія та ін.).

Аудиторська палата розглядає всі види постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів та видає свідоцтво, яке затверджується АПУ.

Свідоцтво про постійне (щорічне) вдосконалення професійних знань аудиторів є офіційним документом і видається Аудиторською палатою України на підставі поданих центром документів про успішне навчання і тестування аудиторів. Бланк свідоцтва є бланком суворої звітності із зазначенням номера та серії. Свідоцтво про постійне (щорічне) вдосконалення професійних знань аудиторів підписують голова комісії з сертифікації та підготовки аудиторів і завідувач секретаріату Аудиторської палати України. Реєстрацію виданих свідоцтв про щорічне вдосконалення професійних знань аудиторів веде секретаріат Аудиторської палати України. Щорічне удосконалення професійних знань аудиторів за затвердженою Аудиторською палатою України програмою є однією із обов'язкових умов подовження дії сертифіката аудитора. Аудитори, які з поважних причин не пройшли за один рік вдосконалення професійних знань, звертаються із заявою до Аудиторської палати України, яка доручає комісії з сертифікації та підготовки аудиторів Аудиторської палати України розглянути заяву по суті і внести пропозицію для прийняття відповідного рішення.

Порядок подовження дії сертифіката аудитора визначений Положенням про сертифікацію аудиторів, затвердженим АПУ 27.11.1997 (протокол № 60/5) зі змінами і доповненнями від 23.04.2002 (протокол № 109).

Аудитори, термін дії сертифіката яких закінчується, не раніше трьох і не пізніше одного місяця повинні подати до секретаріату АПУ чи РВ АПУ такі документи:

♦ клопотання про подовження дії сертифіката за встановленою формою

♦ копію трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку;

♦ сертифікат, термін дії якого закінчується;

♦ реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за період володіння сертифікатом;

♦ копію посвідчення про навчання за програмою вдосконалення професійної освіти аудитора (за кожний рік володіння сертифікатом);

♦ документ про внесення плати за подовження дії сертифіката. Секретаріат АПУ розглядає подані документи на їх відповідність вимогам цього

Положення і передає кваліфікаційній комісії АПУ, яка розглядає їх і вносить на затвердження АПУ. Аудиторів, які працювали за фахом (аудитором в аудиторській фірмі або аудитором — приватним підприємцем) не менше трьох років за період володіння сертифікатом і здійснювали навчання за програмою вдосконалення професійної освіти, не мали зауважень щодо роботи і реферату за рішенням комісії вносять до протоколу осіб, термін дії сертифіката яким подовжують на п'ять років. Аудитори, які пропрацювали за фахом (аудитором в аудиторській фірмі або аудитором — приватним підприємцем) від двох до трьох років за основним місцем роботи або за сумісництвом не менше трьох років, здійснювали навчання за системою вдосконалення професійної освіти, не мали зауважень щодо роботи та реферату, проходять співбесіду в постійній комісії АПУ з питань сертифікації. За результатами співбесіди прізвища аудиторів, які пройшли співбесіду, вносяться до протоколу осіб, дію сертифіката яким подовжують на наступні п'ять років. Аудиторів, делегованих до складу АПУ чи РВ АПУ від державних відомств, при поданні клопотання, копії трудової книжки, сертифіката, термін дії якого закінчується, та довідки про його належність до членів АПУ чи РВ АПУ вносять до протоколу осіб, дію сертифіката яким подовжують на п'ять років. Аудитори, які, отримавши сертифікат, не працювали аудитором чи працювали менше двох років, або у встановлений термін не подали документів на подовження дії сертифіката для отримання сертифіката на наступний період, складають іспити згідно з вимогами розділу другого цього Положення.

Нижче наведено зразок клопотання до АПУ про подовження терміну дії сертифіката.

Аудиторська палата України Клопотання

 
<<   ЗМІСТ   >>