Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ Сутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролюТермінологічний словник Внутрішньогосподарський контроль в системі економічного контролю Сутність, завдання та функції внутрішньогосподарського контролю Принципи внутрішньогосподарського контролю Види та форми внутрішньогосподарського контролю Критерії та правові засади внутрішньогосподарського контролю Внутрішньогосподарський контроль і комерційна таємниця Світовий досвід та стандарти внутрішнього контролю Предмет та метод внутрішньогосподарського контролюТермінологічний словник Предмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролю Метод внутрішньогосподарського контролю Прийоми дослідження документів та господарських операцій Контрольно-ревізійні процедури, їх структури та види Способи дослідження документів Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функціїТермінологічний словник Суб'єкти внутрішньогосподарського контролю та їх види Спостережна рада як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю Правління як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю Ревізійна комісія підприємства як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю Керівник підприємств, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю Фінансовий директор внутрішньогосподарського контролю та його контрольні функції Головний бухгалтер підприємства та його контрольні функції Економічна служба підприємства та її контрольні функції Постійно діюча інвентаризаційна комісія підприємства та її функції Служба внутрішнього аудиту, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю Інші суб'єкти внутрішньогосподарського контролю Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємствіТермінологічний словник Організація і діяльність ревізійних комісій на підприємствах Положення про ревізійну комісію підприємства, його структура та зміст Права, обов'язки та відповідальність членів ревізійної комісії Планування роботи ревізійної комісії підприємства Інформаційне забезпечення ревізійної комісії підприємства Зловживання: поняття та класифікація Матеріальна відповідальність працівників Дисциплінарна відповідальність працівників Збитки та моральна шкода Інші види відповідальності Проведення контрольно-ревізійної роботи на підприємствіТермінологічний словник Контрольно-ревізійний процес, його зміст, стадії та учасники Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика Дослідна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика Виявлення і визначення матеріальних збитків в процесі внутрішньогосподарського контролю Узагальнення результатів ревізії і складання акту ревізії Висновки та пропозиції ревізорів Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок Організація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами контролю МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Організація контролю статутної діяльності і власного капіталуТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю статутної діяльності і власного капіталу Організація контролю дотримання статуту та ліцензування діяльності підприємства Організація контролю статутного, пайового, вилученого і неоплаченого капіталу Організація контролю додаткового та резервного капіталу Організація контролю нерозподілених прибутків (непокритих збитків) Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестиційТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрями проведення контролю грошових коштів і фінансових інвестицій Організація контролю коштів у касі та касових операцій Організація контролю операцій з коштами на рахунках в банку Організація контролю грошових документів і коштів у дорозі Організація контролю фінансових інвестицій та їх ефективності Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язаньТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю розрахунків Організація контролю розрахунків з покупцями та замовниками Організація контролю розрахунків з іншими дебіторами підприємства Організація контролю резерву сумнівних боргів Організація контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками Організація контролю розрахунків за податками та платежами Організація контролю за страхуванням Організація контролю розрахунків з оплати праці Організація контролю розрахунків за кредитними операціями Організація контролю вексельного обігу Організація контролю розрахунків цільового фінансування і цільових надходжень Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та нематеріальних активівТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю основних засобів і нематеріальних активів Організація контролю розрахунків капітальних вкладень Організація контролю наявності, стану збереження та використання основних засобів Організація контролю надходження, оцінки, переміщення та вибуття основних засобів Організація контролю амортизації (зносу) основних засобів Організація контролю витрат на ремонт основних засобів Організація контролю переоцінки основних засобів Організація контролю наявності і руху довгострокових біологічних активів Організація контролю наявності, оцінки й руху нематеріальних активів та їх амортизації Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництваТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва. Організація контролю стану складського господарства й дотримання умов зберігання цінностей Організація контролю надходження, переміщення і вибуття виробничих запасів Організація контролю операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП) Організація контролю наявності і руху продукції сільськогосподарського виробництва Організація контролю наявності і руху поточних біологічних активів тваринництва Організація та методика контролю виробництва і виходу продукціїТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення контролю виробництва і виходу продукції Організація контролю виробництва продукції рослинництва Організація контролю виробництва продукції тваринництва Організація контролю виробництва продукції підсобних, промислових цехів Організація контролю витрат допоміжного виробництва Організація контролю витрат на утримання машинно-тракторного парку (МТП)Організація контролю загальновиробничих витрат Організація контролю витрат від браку Організація та методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових результатівТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення внутрішньогосподарського контролю доходів, витрат та фінансових результатів діяльності Організація контролю реалізації продукції, товарів, робіт і послуг Організація контролю адміністративних витрат Організація контролю витрат і доходів від іншої операційної діяльності Організація контролю витрат і доходів від фінансових операцій та іншої звичайної діяльності Організація контролю витрат і доходів від надзвичайних подій Організація контролю доходів і витрат майбутніх періодів Організація контролю формування фінансових результатів та їх використання Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємствТермінологічний словник Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю Організація контролю стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності Організація контролю стану податкової звітності Організація контролю стану статистичної звітності Організація контролю фінансового стану підприємства
 
>>