Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік операцій із формування статутного капіталу банку

Статутний капітал банку формується відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших актів чинного законодавства в порядку, визначеному статутом банку. Незалежно від організаційно-правової форми банку, його статутний капітал формується шляхом внесення резидентами і нерезидентами - юридичними і фізичними особами - коштів виключно у грошовій формі. Кошти можуть перераховувати лише з власних поточних рахунків юридичні особи та фізичні особи в безготівковій формі та вносити фізичні особи в готівковій формі.

Резиденти України здійснюють грошові внески у гривнях, нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях. Статутний капітал банку не може формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони мають інше цільове призначення, банківські кредити, а також збільшувати статутний капітал для покриття збитків. Розмір статутного капіталу визначається засновниками (акціонерами) банку, але не може бути меншим за розмір, установлений Національним банком України відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Кошти, перераховані акціонерами банку відповідно до їхніх зобов'язань щодо передплати акцій, до реєстрації змін до статуту банку, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, враховуються на аналітичних рахунках балансового рахунку 3630 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом", що відкриваються в розрізі акціонерів.

Дт Рахунки для обліку грошових коштів (поточні рахунки клієнтів)

Кт 3630 Внески за незареєстрованим статутним капіталом.

Зареєстрований статутний капітал банку обліковується на балансових рахунках групи 500 "Статутний капітал банку" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:

  • 5000 П Зареєстрований статутний капітал банку
  • 5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку
  • 5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
  • 5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами участі в капіталі (наприклад, види акцій) і за кожним засновником (учасником або акціонером).

Відображення операцій у бухгалтерському обліку за рахунками групи 500 "Статутний капітал банку" здійснюється тільки на балансі головного банку (юридичної особи) у розрізі філій та представництв. Порядок проведення розрахунків філіями одного банку щодо передавання коштів статутного капіталу визначається банком самостійно.

Банки - юридичні особи можуть надавати дозвіл філіям на розміщення акцій серед своїх клієнтів. Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за номінальною вартістю, обліковують за рахунком 3641 "Кредиторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами для банку" і перераховуються головному банку через рахунки групи 390 "Розрахунки між філіями банку". При цьому головний банк здійснює контроль за здійсненням вказаних операцій філіями. Банки ведуть поіменний реєстр акціонерів (власників акцій), до якого вносять зміни в складі акціонерів.

Зареєстрований статутний капітал банку обліковується за балансовим рахунком 5000 "Зареєстрований статутний капітал банку" Плану рахунків.

Призначення рахунку: облік зареєстрованого статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.

За кредитом рахунку проводять суми збільшення статутного капіталу після реєстрації змін згідно із законодавством України.

За дебетом рахунку проводять суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу.

Сальдо цього рахунку має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах банку, і дорівнювати сумарній номінальній вартості випущених акцій.

У разі первинного розміщення акцій серед інвесторів їх реалізація за ціною, що нижча від номінальної, законодавчо заборонена. Реалізація акцій за ціною, що вища за номінальну, приводить до появи емісійних різниць, які обліковують за рахунком 5010 "Емісійні різниці".

Після реєстрації змін до статуту банку у зв'язку із збільшенням статутного капіталу в бухгалтерському обліку здійснюють проведення:

Дт 3630 Внески за незареєстрованим статутним капіталом - на суму попередніх внесків до статутного капіталу

Кт 5000 Зареєстрований статутний капітал банку

Кт 5010 Емісійні різниці - на суму емісійних різниць

► Одночасно на суму, що залишається внести протягом року з часу реєстрації змін

Дт 5001 Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

Кт 5000 Зареєстрований статутний капітал банку.

Внески засновників до статутного капіталу банку, після його реєстрації, зараховують безпосередньо на балансовий рахунок 5001 "Несплачений зареєстрований статутний капітал банку":

Дт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

Кт 5001 Несплачений зареєстрований статутний капітал банку.

Власники акцій банку мають рахунки в цінних паперах, відкриті у зберігачів цінних паперів у порядку, визначеному чинним законодавством. Зберігачі цінних паперів здійснюють зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках власників акцій банку на підставі договору щодо відкриття рахунку в цінних паперах. Іменна ідентифікація власника акцій здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників акцій у зберігача цінних паперів. Право власності на акції банку переходить до нового власника з моменту зарахування акцій на рахунок у цінних паперах власника у зберігача цінних паперів. Підтвердженням права власності на акції банку є витяг з рахунку в цінних паперах, який зберігач цінних паперів зобов'язаний надати власникові акцій.

Складовою основного капіталу є дивіденди, що, за рішенням загальних зборів акціонерів банку, спрямовані на збільшення його статутного капіталу (реінвестовані) та до реєстрації у встановленому порядку змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, обліковуються на рахунку 5003 "Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу".

 
<<   ЗМІСТ   >>