Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту витрат, доходів і фінансових результатів

Мета аудиту витрат, доходів і фінансових результатів — зібрати достатні та прийнятні докази для формування думки аудитора щодо достовірності, об'єктивності та законності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності витрат, доходів та фінансових результатів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати".

Предмет аудиту витрат, доходів і фінансових результатів — господарські процеси та операції, пов'язані з накопиченням та списанням витрат діяльності, з визначенням доходів та фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому в середини підприємств та за його межами.

Об'єктами аудиту витрат, доходів і фінансових результатів можуть бути:

 • 1) Елементи облікової політики
 • - П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку витрат, доходів і фінансових результатів;
 • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку витрат, доходів і фінансових результатів;
 • - розмежування витрат за кожною класифікаційною групою витрат від звичайної діяльності;
 • - критерії оцінювання витрат;
 • - умови визнання витрат від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • - умови визнання витрат від іншої операційної діяльності;
 • - перелік статей інших операційних витрат;
 • - визначення методу визнання доходів;
 • - розмежування доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності;
 • - критерії оцінювання доходів;
 • - умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • - умови визнання доходу від операцій, пов'язаних з цільовим фінансуванням;
 • - умови визнання доходу від використання активів іншими підприємствами;
 • - первинні документи з обліку витрат, доходів і фінансових результатів.
 • 2) Операції з обліку:
  • - собівартості реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг;
  • - витрат періоду за складовими;
  • - витрат за елементами;
  • - фінансових витрат;
  • - витрат від участі в капіталі;
  • - інших витрат;
  • - витрат від надзвичайних подій (до звітності за 1-й квартал 2013 р.);
  • - доходу від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг;
  • - інших операційних доходів;
  • - доходів від участі в капіталі;
  • - інших фінансових доходів;
  • - доходів від надзвичайних подій (до звітності за 1-й квартал 2013 р.);
  • - фінансових результатів за видами діяльності.
 • 3) Записи в первинних документах, регістрах обліку та у звітності.
 • 4) Інформація про порушення ведення в обліку, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, звітах аудиторів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів

Слід пригадати, що всі нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції). Нормативними документами щодо обліку саме витрат, доходів і

фінансових результатів є: 17) Інструкція по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України / Наказ Мінлісгосподарства України № 72 від 17.07.96 (втрата чинності 25.06.2013 р.);

 • 18) Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств / Наказ Мінагрополітики України № 132 від 18.05.01;
 • 19) Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядок їх планування в торговельній діяльності / Наказ Мінекономіки України № 145 від 22.05.02;
 • 20) Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт / Наказ Держкомбуду України № 30 від 16.02.04;
 • 21) Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті / Наказ Мінтранспорту України № 65 від 05.02.01;
 • 22) Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості / Наказ Міністерства Фінансів України № 373 від 09.07.07 [28];
 • 23) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.13;
 • 24) П(С)БО 9 "Запаси" (Додаток С);
 • 25) П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (Додаток С);
 • 26) П(С)БО 15 "Дохід" (Додаток С);
 • 27) п(с)БО 16 "Витрати" (Додаток С);
 • 28) П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (Додаток С);
 • 29) П(С)БО 18 "Будівельні контракти" (Додаток С);
 • 30) П(С)БО 31 "Фінансові витрати" (Додаток С);
 • 31) П(С)БО 33 "Втрати на розвідку запасів корисних копалин" (Додаток С);
 • 32) Щодо класифікації громадського харчування та методів калькулювання собівартості / Лист Мінекономіки України № 54-51/741 від 05.11.04.
 
<<   ЗМІСТ   >>