Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз собівартості реалізації продукції (послуг)

Виробничі витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, відображають на таких рахунках: 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", а також на рахунку 90 "Собівартість реалізації"

Собівартість реалізації відображається на рахунку 90 "Собівартість реалізації". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції/товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Собівартість реалізованої продукції включає виробничу собівартість та невиробничі витрати.

Виробнича собівартість послуг містить:

прямі витрати на надані послуги:

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні та постійні розподілені витрати.

Для управління витратами важливо визначити зміни в обсязі та рівні прямих і непрямих витрат для того, щоб надалі можна було розробити дієві заходи з їх зниження.

Аналіз прямих витрат на надані послуги

Аналіз прямих витрат розпочинається із загальної оцінки їх динаміки та частки у собівартості всієї сукупності послуг. Витрати за всіма одноелементними статтями калькулювання оцінюють, порівнюючи фактичні витрати звітного періоду з даними попередніх періодів, обчислюють вплив окремих чинників на виявлені відхилення. Кількість чинників і методика їх дослідження залежить від галузевих особливостей підприємства, особливостей процесу надання послуг, методу управлінського обліку а також сукупності видів ресурсів, що використовуються.

Чинниками першого рівня, що впливають на зміну суми витрат є:

  • - зміна обсягу наданих послуг;
  • - зміна структури надання послуг;
  • - зміна рівня елементів матеріальних витрат у собівартості одиниці наданих послуг.

Чинники зміни обсягу наданих послуг та їх структури є елементами, що не підлягають деталізації. Зміна рівня елементів матеріальних витрат у собівартості послуг є складним чинником, що розкладається на чинники другого та третього рівнів.

На першому етапі аналізу визначається, які зміни відбулися в сумі прямих матеріальних витрат та їх частках у загальній сумі витрат операційної діяльності.

У процесі подальшого аналізу досліджують вплив чинників другого рівня на зміну рівня матеріальних витрат у собівартості одиниці наданих послуг, який, як зазначається вище, є складним чинником і формується під впливом таких чинників другого рівня: норми витрат матеріальних цінностей, енергії, палива, та інших витрат на одиницю послуги; середньої вартості спожитих матеріальних цінностей і тарифів на електроенергію. А наліз прямих матеріальних витрат завершується, як правило, підрахунком резервів їх зниження і розробленням відповідних заходів щодо їх використання.

Аналіз прямих витрат на оплату праці

Для підприємств більшості галузей витрати на оплату праці є другими за значенням витратами в структурі собівартості продукції, послуг. Тому ефективне використання трудових ресурсів і зумовлене ним зростання продуктивності праці, зменшення витрат на її оплату та пов'язаних з ними відрахувань на соціальні заходи є важливим джерелом зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

До складу прямих витрат на оплату праці включають основну, додаткову заробітну плату та інші грошові виплати робітникам (виключаючи нештатних), які зайняті у надання послуги та виконанні робіт, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

Аналіз прямих витрат на оплату праці передбачає визначення та оцінку суми прямих витрат на оплату праці, їх складу і структури та розрахунок впливу окремих чинників на їх зміну.

Аналіз динаміки суми прямих витрат на оплату праці, їх складу і структури розпочинають з виявленням абсолютного і відносного відхилення цих показників у звітному періоді порівняно з попереднім (базовим) періодом.

Після цього досліджують причини виявлених змін. При цьому з'ясовують вплив двох основних чинників: зміни середньооблікової чисельності персоналу (робітників) - кількісний фактор і зміни середньої заробітної плати працівників (робітників) - якісний чинник.

Для розрахунку впливу чинників на зміну суми прямих витрат на оплату праці (результативний показник) можна застосувати спосіб абсолютних різниць.

У процесі поглибленого аналізу прямих витрат на оплату праці досліджують вплив на середню заробітну плату робітників інших чинників: кількості робочих днів у звітному періоді, тривалість робочого дня (зміни), середньогодинної оплати праці.

Завершуючи аналіз прямих витрат на оплату праці, підраховують резерви зниження виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) за рахунок скорочення непродуктивних виплат основної і додаткової заробітної плати, надбавок і доплат до тарифних ставок та посадових окладів, інших грошових виплат. Слід мати на увазі, що зменшення непродуктивних витрат на оплату праці зовсім не суперечить підвищенню основної та додаткової заробітної плати, особливо коли спостерігається відповідне зростання продуктивності праці. Тому в процесі аналізу важливо також оцінити співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати і темпів зростання продуктивності праці. Розширене відтворення матеріально-технічної бази підприємств, як відомо, передбачає, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання витрат на оплату праці.

 
<<   ЗМІСТ   >>