Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

За останні роки з'явилося багато видань, присвячених аналізу діяльності підприємств. Але в них, головним чином, розглядаються питання фінансового аналізу. Це цілком закономірно, оскільки в ринкових умовах усі учасники ринку цікавляться оцінкою фінансового стану та фінансової стійкості суб'єкта господарювання. Однак слід зазначити, що фінансовий аналіз є важливою, але лише однією зі складових частин економічного аналізу, умовно кажучи, надводною вершиною айсберга. Адже фінансовий стан залежить, в основному, від результатів виробничо-господарської діяльності, і шукати шляхи поліпшення фінансового стану та підвищення його стійкості, в першу чергу, слід у напрямках зростання ефективності господарської діяльності, що є предметом економічного аналізу.

Роль аналізу господарської діяльності зумовлена його місцем у системі менеджменту як важливої основної підфункції функції контролю в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання. Він є також важливою невід'ємною частиною фінансового менеджменту та аудиту. Без аналізу господарської діяльності неможливо приймати управлінські рішення, спрямовані на підвищення прибутковості та ефективності господарської діяльності, виявлення й усунення причин збитковості або низької рентабельності, забезпечення стійкого фінансового стану підприємства, банку або іншого суб'єкта господарювання. Загальні правові, економічні та соціальні принципи їхньої діяльності регламентуються законодавством [1,2] та нормативно-правовими актами [3,4], що враховуються в аналітичній роботі.

У комплексному вирішенні проблем підвищення ефективності діяльності суб'єкта господарювання економічному аналізу належить провідне місце, оскільки його метою є аналітична підтримка стратегічних, тактичних та оперативних управлінських рішень на різних рівнях управління. Економічний аналіз як наукова категорія, на наш погляд, значно ширша за змістом, ніж аналіз господарської діяльності підприємства, що об'єктивно обумовлено місцем аналізу господарської діяльності в загальній системі економічного аналізу. Аналіз господарської діяльності є складовим елементом економічного аналізу, тісно пов'язаним з іншими елементами системи: аналізом стану зовнішнього середовища; ринковою кон'юнктурою; оцінкою стану міждержавного та державного регулювання господарською діяльністю підприємства, її нормативно-правового забезпечення; визначення умов функціонування; невизначеності ситуації та ін. Зростання самостійності підприємств у ринковій економіці супроводжується підсиленням аналітичних оцінок для прогнозування стратегій розвитку, бізнес-планування та оцінки досягнутих результатів діяльності підприємства у взаємозв'язку з переліченими елементами економічного аналізу як у теоретичному аспекті при обґрунтуванні його наукових категорій, так і під час реалізації аналітичної функції управління господарською діяльністю підприємства. Зв'язки елементів системи економічного аналізу на всіх рівнях управління господарською діяльністю обумовили єдність теоретичної та методичної основ аналітичних досліджень.

Опанування теоретичними та методичними положеннями та придбання уміння їхнього практичного використання при виявленні резервів та оцінці їхнього впливу на економічні, в тому числі й фінансові, показники діяльності неможливе без самостійної індивідуальної роботи студентів. Рекомендації щодо поглибленого вивчення наукових категорій економічного аналізу, вибору та використання методів і прийомів при вирішенні імітаційних вправ, розборі й аналізі конкретних господарських ситуацій, виробничих ситуаційних задач, оцінці конкретних за видами діяльності і загальних результатів роботи підприємства містяться у першому розділі навчального посібника. Другий розділ видання присвячено методиці економічного аналізу, яка враховує специфіку металургійного виробництва. Для придбання умінь і навичок колективної аналітичної роботи, яка потребує і розподілу, і взаємодій, і взаємовідносин внаслідок її складності і трудомісткості, передбачається самостійна індивідуальна попередня підготовка до участі у діловій грі. Для самоконтролю знань пропонуються базові тестові завдання відкритого типу (тобто без пропонованих відповідей для вибору правильної з них), конкретні господарські ситуації та імітаційні вправи.

Практична частина складена на підставі науково-дослідних робіт авторів посібника, досліджень, виконаних у Національній металургійній академії України (НМетАУ) сумісно з металургійними підприємствами і впроваджених у навчальний процес у НМетАУ та в системі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів металургійних підприємств Придніпров'я.

 
<<   ЗМІСТ   >>