Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Першочергове завдання вищих навчальних закладів - формувати у студентської молоді, глибоке економічне мислення, системні наукові знання, на грунті яких тільки й може виникнути її науковий економічний світогляд та здійснюватимуться практичні дії. Саме університети покликані готувати сучасних економістів. Адже від рівня їх компетенцій і професіоналізму залежить в кінцевому рахунку постіндустріальний розвиток українського суспільства та його економіки.

Державний екзамен з економічної теорії проводиться після вивчення студентами навчальних дисциплін: історії економіки та економічної думки, політичної економії, мікроекономіки та макроекономіки.

До екзаменаційних білетів включено п'ять завдань:

 • - перше, друге та третє передбачають відповіді на теоретичні питання з дисциплін економічної теорії;
 • - четверте завдання має практичну спрямованість: студенту пропонується проаналізувати динаміку основних макроекономічних показників розвитку економіки України, зробити висновки щодо виявлених тенденцій, запропонувати способи впливу на них з метою забезпечення їх позитивної динаміки;
 • - п'яте - тести з навчальних дисциплін, включених до державного екзамену.

Такий підхід дозволяє оцінити рівень знань студентів з економічної теорії, наскільки глибоко вони розуміють проблеми національної економіки та світового економічного розвитку, шляхи їх вирішення.

Пропонований навчальний посібник включає:

 • - логічно-тезовий виклад питань, які можуть бути включені до екзаменаційних білетів і які охоплюють основну проблематику дисциплін теоретичного блоку економічної науки;
 • - тренінг для закріплення і самоперевірки отриманих знань, який передбачає аналіз основних показників економічного розвитку України, а також тести з дисциплін економічної теорії;
 • - список рекомендованої літератури;

Навчальний посібник допоможе студентам-бакалаврам самостійно підготуватися і до курсових екзаменів, і до державного екзамену. Він також буде корисним аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викладають дисципліни теоретичного блоку економічної науки, всім, хто цікавиться економічною теорією.

ЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ"

"Історії економіки та економічної думки" як навчальна дисципліна

"Історія економіки та економічної думки" є однією з важливих нормативних дисциплін підготовки бакалавра за напрямом "Економіка і підприємництво"[1]. Вона вивчає:

 • - господарську діяльність людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях, починаючи з первісного суспільства і до сучасності;
 • - основні явища і процеси матеріального виробництва;
 • - діяльність економічних організацій і установ;
 • - економічну політику провідних держав світу і України;
 • - досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах [2].

Предмет історії економіки й економічної думки передбачає отримання сутнісних знань, зовні невидимих і недоступних для безпосереднього сприйняття. Це теоретично осмислені знання, набуті у процесі наукового узагальнення емпіричних даних, відбитих в історичних фактах і подіях.

Історія економіки та економічної думки є джерелом фактичного і теоретичного матеріалу для всіх економічних наук, перш за все для теоретичного блоку економічної науки: політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки. Вона забезпечує тісний зв'язок історичних знань з економіки промисловості, сільського господарства, іншими галузевими і функціональними економічними науками. У системі економічних наук історія економіки та економічної думки відіграє фундаментальну роль. Вона є ключем до пошуку генетичних залежностей та історичних закономірностей в економічному житті держав і народів.

Важливою є взаємодія історії економіки та економічної думки з конкретними соціологічними дисциплінами, з історичними науками, насамперед із загальною історією.

Історія економіки та економічної думки має виконувати не тільки пізнавальну, а й виховну функцію, сприяти правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних процесів і подій.

Примітки

 • 1. Початки дослідження історії економіки та економічної думки можна віднести до ХУН-ХУШ ст. Тривалий час її складові вивчалися окремо. З 2007-2008 н.р. курси "Економічна історія" та "Історія економічних учень" вирішено об'єднати в одну навчальну дисципліну - "Історія економіки та економічної думки".
 • 2. Ковальчук В.М., Назарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - С.13-17.
 
<<   ЗМІСТ   >>