Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Дисципліна "Аудит" для студентів напряму 6.030509 "Облік і аудит" і 6.030509І "Облік і аудит" належить до дисциплін професійної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Метою дисципліни є формування у студентів знань з аудиту відповідно до Стандартів аудиту Міжнародної Федерації бухгалтерів, Кодексу етики професійних бухгалтерів, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, враховуючи чинне законодавство України.

Основними завданнями дисципліни є вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту й надання аудиторських послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм на підставі використання прогресивних форм, стандартів та методик; набуття навичок опрацювання і використання достатньої та прийнятної інформації в аудиті.

Предметом дисципліни є методологія і методика проведення аудиту та надання супутніх послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм із застосуванням знань: з організації та регулювання аудиторської діяльності в Україні та створення аудиторських фірм; з організації роботи персоналу та професійної етики аудитора; методів, методик і прийомів аудиту; суттєвості в аудиті та аудиторського ризику; видів викривлень в обліку і звітності та дій аудитора у випадку їхнього виявлення; стадій аудиторського процесу, складання планів та програм аудиту; процедур отримання аудиторських доказів та видів аудиторської документації; зі складання аудиторського звіту (висновку); особливостей та методик внутрішнього аудиту; специфіки проведення аудиторських перевірок за конкретними об'єктами обліку.

Дисципліна вивчається в тісному зв'язку з такими загальноекономічними дисциплінами, як мікроекономіка, політична економія, економічна теорія та слідує після вивчення таких дисциплін, як: фінанси, гроші та кредит, бухгалтерський облік, фінансовий облік, організація і методика економічного аналізу та ін. Тобто, дисципліна "Аудит" є однією з профілюючих дисциплін в системі освітньо-професійної підготовки фахівців напряму "Облік і аудит".

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • - законодавчі, нормативно-правові та інструктивні матеріали щодо аудиту та бухгалтерського обліку в Україні;
 • - методику організації аудиторської перевірки та специфіку її проведення;
 • - методику документального оформлення процесу аудиторської перевірки: складання планів та програм (розширених планів) аудиту, ведення аудиторської документації, оформлення звіту незалежного аудитора (аудиторського висновку) тощо;
 • - принципи, методи і процедури аудиту на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм;
 • - основні підходи та особливості аудиторських перевірок: необоротних активів; запасів; грошових коштів, розрахунків та інших активів; власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також перевірки складання фінансової звітності;
 • - види та об'єкти супутніх послуг і систему внутрішнього контролю.

студенти повинні вміти:

 • - організовувати роботу аудиторської фірми в Україні;
 • - застосовувати прийоми наукової організації праці персоналу в аудиторській фірмі;
 • - планувати роботу аудиторської фірми;
 • - укладати договір на проведення аудиту (аудиторських послуг) та супутні договору документи;
 • - організовувати проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, надання аудиторських послуг;
 • - методично правильно складати плани та програми (розширені плани) проведення аудиту за визначеними об'єктами перевірки;
 • - правильно застосовувати методики та прийоми аудиту;
 • - отримувати достатні та прийнятні аудиторські докази для підтвердження аудиторської думки;
 • - рахувати аудиторських ризик;
 • - оформляти аудиторську документацію;
 • - складати тести на відповідність щодо об'єктів перевірки;
 • - оцінювати стан внутрішнього контролю клієнта;
 • - складати звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) за результатами перевірки.
 
<<   ЗМІСТ   >>