Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції

Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат на виробництво є найважливішою і, водночас, найскладнішою частиною аудиторської перевірки. Одним з основних показників роботи будь-якого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Останній показник залежить від багатьох чинників, на яких повинен зосередити увагу аудитор.

На етапі ознайомлення необхідно вивчити організацію виробництва і технологічного процесу на підприємстві, умови роботи.

Вивчення організаційно-технологічних особливостей клієнта

Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва, видами продукції, що випускається, ресурсами, що використовуються підприємством.

Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції після проходження відділу технічного контролю. При цьому аудитор вивчає документальне оформлення руху сировини, напівфабрикатів з одного цеху до іншого, як здійснюється контроль за збереженням і раціональним використанням сировини.

Технологічні особливості залежать від типу обладнання, яке використовується, наскільки це обладнання завантажене роботою — як повно використовується його потужність. Важливо звернути увагу на правильність застосування норм на списання сировини та матеріалів.

Слід мати на увазі, що при багатьох технологіях ці норми залежать від типу обладнання. Також необхідно перевірити відповідність наявного обладнання тому, яке відображене в бухгалтерському обліку. Шляхом спостереження аудитор може перевірити час використання обладнання протягом доби. Перевіркою витрачання електроенергії за лічильниками розрахунковим шляхом можна встановити, скільки обладнання працювало фактично і зіставити одержані дані з даними обліку.

Таким чином можна перевірити достовірність даних про використання обладнання. Якщо при перевірці виявиться, що за розрахунками обладнання використовувалось у дві зміни, а за даними обліку — в одну, це свідчитиме про наявність грубих порушень і потребуватиме від аудитора вжиття відповідних заходів:

♦ взяти пояснення від начальника цеху й енергетика клієнта;

♦ провести опитування працівників.

Подібна ситуація може свідчити про випуск "лівої" продукції.

Якщо в аудитора виникли такі підозри, він зобов'язаний зібрати докази, які об'єктивно підтвердили б або спростували цю інформацію.

При вивченні технологічних особливостей слід зіставити технологію, яка використовується підприємством, і технології, що використовуються в галузі, порівнявши такі характеристики: потужність; енергозатрати (необхідно орієнтуватися на енергозбережні технології); норми витрачання сировини; процент відходів тощо.

На етапі ознайомлення аудитор повинен встановити основні види продукції, що випускаються підприємством, її якість, супутню продукцію, її використання.

Аудит витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) проводиться після аудиту основних засобів, виробничих запасів, розрахунків з оплати праці тощо, що накладає відбиток на організацію аудиту інформації цієї підсукупності. При проведенні аудиту витрат на виробництво використовується вся інформація про встановлені суттєві відхилення при перевірках попередніх розділів, аналізується, розглядається в сукупності щодо об'єктів калькуляції.

Оцінка системи внутрішнього контролю

Для прийняття рішення про метод організації аудиторської перевірки витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції аудитору необхідно провести тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку і встановити, чи:

♦ визначаються в наказі про облікову політику витрати, що списуються на виробництво, у відповідності з П(с)БО;

♦ не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;

♦ дотримуються на підприємстві вимог, встановлених наказом про облікову політику.

Тест внутрішнього контролю витрат на виробництво і собівартості продукції наведено нижче.

Аудиторська фірма________________________

Суб'єкт господарювання____________________

Період перевірки__________________________

Термін перевірки __________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю

Примітки

так ні інф. відсутня
1 2 3 4 5 6 7
1. Чи були у звітному періоді суттєві зміни в технології виробництва продукції на підприємстві?
2. Чи були у звітному періоді суттєві зміни в номенклатурі виробленої продукції?
3. Чи затверджені на підприємстві методичні рекомендації щодо розрахунку собівартості реалізованої продукції?
4 Чи були у звітному періоді зміни щодо віднесення витрат на виробництво?
5. Чи були у звітному періоді зміни методу калькулювання собівартості продукції?
6. Чи були у звітному періоді зміни в питаннях обліку незавершеного виробництва?
7. Чи були у звітному періоді зміни в класифікації витрат на прямі і непрямі?
8. Чи були у звітному періоді зміни методів розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку витрат?
9. Чи були у звітному періоді зміни в класифікації витрат на постійні та змінні?
10. Чи були у звітному періоді зміни складу і змісту калькуляційних статей?
11. Чи були у звітному періоді зміни показника "нормальна потужність"?
12. Чи були у звітному періоді зміни порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат?
13. Чи розглядалися керуючими та контролюючими органами питання понаднормативних виробничих витрат, невиробничих витрат, зниження собівартості продукції?
14. Чи відповідає відображення на рахунку 23 "Виробництво" витрат виробництва вимогам П(с)БО 16, іншим нормативним актам: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; інших прямих витрат, виробничих накладних витрат і втрат від браку продукції?
15. Чи ведеться аналітичний облік:

• за видами виробництва;

• за підрозділами підприємства;

• за центрами витрат і відповідальності;

• за статтями витрат і групами або видами продукції?
16. Чи ведеться аналітичний облік витрат обслуговуючих виробництв за кожним із таких виробництв і господарств:

• житлово-комунальні (утримання гуртожитків, житлових будинків тощо);

• науково-дослідні та конструкторські підрозділи;

• майстерні побутового обслуговування (ательє, перукарні);

• їдальні, буфети, магазини;

• будинки відпочинку, санаторії, спортивні клуби тощо;

• дитячі дошкільні установи?
17. Чи встановлено наказом про облікову політику перелік і склад змінних та постійних загально-виробничих витрат?
18. Чи відповідає калькулювання виробничої собівартості вимогам нормативних документів щодо планування, обліку і калькулювання, наявність галузевих рекомендацій, відповідність?
19. Чи відповідає нормативним документам розподіл витрат, зібраних на калькуляційних рахунках виробництва між готовою продукцією і незавершеним виробництвом?
20. Чи уточнюється розмір незавершеного виробництва при проведенні інвентаризацій?
21. Застосування облікових регістрів:

• рекомендовані;

• із застосуванням ЕОМ (програма, відомості тощо)-__

Виконав_____________________

Перевірив ____________________

Ознайомився___________________

Програма аудиту

Оцінивши систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, аудитор приймає рішення щодо методу організації перевірки (суцільний, вибірковий), кількості аудиторських процедур, необхідних для підготовки об'єктивного висновку, і починає підготовку програми.

Зразок

Аудиторська фірма_____________________________

Суб'єкт господарювання ________________________

Період перевірки ______________________________

Термін перевірки_______________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Метод перевірки Примітки

аудитора
1 2 3 4 5
1. Перевірка наявності наказів (розпоряджень) про проведення інвентаризації та оцінки незавершеного виробництва
2. Перевірка наявності наказів (розпоряджень) про прийняття в організації методів розподілення загально-виробничих витрат за об'єктами калькулювання
3. Перевірка наявності наказів (розпоряджень) про призначення осіб, відповідальних за збереженість матеріальних цінностей, відпущених у виробництво
4. Перевірка наявності договорів про повну матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереженість матеріальних цінностей у виробничих підрозділах
5. Ознайомлення і вивчення організації виробництва, технологічного процесу та умов праці
6. Перевірка правильності оформлення первинних документів
7. Перевірка відповідності записів аналітичного й синтетичного обліку на рахунку "виробництво" записам у Головній книзі, звітності
8. Перевірка організації ведення аналітичного обліку витрат на виробництві
9. Перевірка правомірності і своєчасності внесення витрат до складу собівартості продукції (робіт, послуг)
10. Узагальнення відхилень, установлених при перевірках основних засобів, виробничих запасів, розрахунків з оплати праці, і визначення їх впливу на собівартість продукції
11. Перевірка правомірності внесення до складу витрат на виробництво витрат, здійснених суб'єктом господарювання
12. Перевірка правильності групування витрат за місцями їх виникнення (виробництво, цех, дільниця, робоче місце)
13. Перевірка своєчасності внесення витрат на виробництво до собівартості продукції (робіт, послуг)
14. Вивчення правильності обліку витрат майбутніх періодів і своєчасності їх списання на витрати виробництва
15. Перевірка правильності й документального оформлення браку у виробництві й правомірність списання втрат від браку
16. Перевірка правильності оцінки і списання зворотних відходів, супутньої продукції
17. Перевірка правомірності віднесення витрат до загально-виробничих та їх розподілу
18. Перевірка правильності списання нерозподілених загально-виробничих витрат
19. Перевірка правильності розподілу і списання частини загально-виробничих витрат, які входять до виробничої собівартості
20. Перевірка правильності обліку напівфабрикатів власного виробництва.
21 Перевірка списання витрат від браку, документальне оформлення браку
22 Перевірка результатів проведення інвентаризації незавершеного виробництв та її відображення в бухгалтерському обліку.
23. Перевірка правильності оприбуткування готової продукції в натуральних показниках
24. Перевірка правильності розподілу витрат між готовою продукцією та незавершеним виробництвом
25. Перевірка правильності ведення обліку витрат допоміжних виробництв
26. Перевірка відповідності нормативним документам:

• розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку витрат;

• розподілу виробничої собівартості між окремими видами продукції;

• розподілу витрат, які становлять виробничу собівартість (крім вартості сировини) між витратами на переробку власної та давальницької сировини
27. Перевірка показника "нормальна потужність" та обґрунтування вибору одиниці "нормальної потужності"
28. Перевірка порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат
29. Проведення арифметичного контролю показників собівартості за даними зведеного обліку
ЗО. Формування пакета документів, які передаються іншим аудиторам для подальшого аналізу й обробки
31. Складання аудиторського звіту і подання його спільно з робочою документацією керівнику групи

Склав ________________________

Перевірив _____________________

Ознайомився___________________

При проведенні перевірки витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) аудитору необхідно пам'ятати, що інформація, яку надає розділ II "Елементи операційних витрат" звіту за ф. 2 "Звіт про фінансові результати", й інформація про витрати виробництва за рахунком 23 "Основне виробництво" не є тотожними.

Установивши кількість виробництв у суб'єкта господарювання, необхідно перевірити, чи ведеться аналітичний облік за видами виробництв, за підрозділами й центрами витрат та чи відповідають залишки й обороти синтетичного обліку відповідним сумам за аналітичними рахунками.

Зразок

Аудиторська фірма___________________________

Суб'єкт господарювання_______________________

Період перевірки_____________________________

Термін перевірки____________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Способи Прийняті обліковою політикою способи організації аналітичного обліку Відповідність обліковій політиці Встановлені порушення у

веденні аналітичного обліку (так (+)ні(-)
Примітки аудитора
так (+) ні(-) так(+) ні(-)
1 2 3 4
За видами витрат
За видами продукції (робіт, послуг), що випускаються
Групування витрат за місцями виникнення та іншими ознаками
Калькуляційний облік здійснення в окремій системі рахунків
За підрозділами підприємства
За іншими ознаками

Виконав __________________________

Перевірив _________________________

Ознайомився_______________________

Зразок

Аудиторська фірма._________________

Суб'єкт господарювання_____________

Період перевірки___________________

Термін перевірки____________________

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА У РЕГІСТРАХ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

з/п Показники Дата
31.03 30.06 30.09 31.12
1 2 3 4 4 5
І. Залишок у фінансовій звітності (Баланс)
2. Залишок у Головній книзі
3. Залишок у журналі-ордері
4. Сума залишків за аналітичними рахунками
5. Сума незавершеного виробництва за даними інвентаризаційних описів
6. Відхилення між даними:

• фінансової звітності і зведеного синтетичного обліку (Головної книги)

• зведеного синтетичного обліку і регістрів синтетичного обліку

• регістрів синтетичного обліку і сумою залишків за аналітичними рахунками

• аналітичного обліку й інвентаризаційних описів

Виконав__________________________

Перевірив ________________________

Ознайомився______________________

 
<<   ЗМІСТ   >>