Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Організація праці менеджера

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Професійна орієнтація та професійний добір (відбір) працівників

Висока ефективність праці здебільшого залежить від того, чи відповідає виконувана робота індивідуальним психофізіологічним характеристикам, властивостям працівників, їх здібностям та схильностям. Виявлення та правильна оцінка індивідуальних особливостей людини дозволяє більш обґрунтовано визначити ту ділянку роботи, на якій вона зможе досягти найбільших успіхів. Вирішенню цього завдання сприяє професіональна орієнтація.

Під професійною орієнтацією розуміють систему науково обґрунтованих заходів, що забезпечують свідомий вибір кожною людиною певного виду трудової діяльності, а також своєчасне залучення до різних галузей народного господарства, різних підприємств і організацій відповідних працівників, їх раціональну розстановку й ефективне використання з урахуванням індивідуальних властивостей.

Головні напрями профорієнтаційної роботи:

 • o профінформація;
 • o профпропаганда;
 • o профконсультація;
 • o профдобір (відбір).

Профінформація - це широке ознайомлення населення, ставлення в першу чергу молоді, з існуючими професіями, їх змістом, значущістю в ринкових умовах господарювання.

Профпропаганда - щільно пов' язана з профінформацією і має за мету формування у молоді та тимчасово безробітних людей позитивного ставлення до праці певних видів, виходячи з потреб підприємств, зокрема роз' яснення престижності робочих професій, виховання поваги до всіх без винятку професій.

Профконсультація. Її завдання полягає в тому, щоб після отримання уявлення про професії, допомогти людині вибрати рід трудової діяльності з урахуванням її бажань, запитів, амбіцій, індивідуальних можливостей, а також потреб народного господарства в кадрах, порадити, де і як можна отримати відповідну підготовку (навчання).

Профдобір (відбір) покликаний визначити коло професій, найбільш прийнятних для певної особи, допомогти їй підібрати професію з урахуванням її психофізіологічних та особи-стісних даних, встановлених об' єктивно за допомогою науково обґрунтованих методик. При цьому треба розрізняти готовність і придатність. Професійна готовність визначається виходячи з рівня освіти, досвіду та підготовки майбутнього виконавця. Професійна придатність встановлюється з урахуванням ступеня відповідності індивідуальних психофізіологічних даних певної особи конкретному виді діяльності.

На відміну від профконсультації, профдобір (відбір) є спеціально організованим дослідженням, яке базується на чітких якісних та кількісних оцінках за допомогою ранжованих шкал, що дозволяють не тільки виявити, й виміряти притаманні людині властивості, з тим, щоб зіставити їх з нормативами, які визначають придатність особи до даної професії. Для вивчення професійно важливих якостей використовують такі методи:

 • o анкетний;
 • o апаратурний;
 • o тестовий.

Анкетний метод полягає у тому, що за допомогою певним чином сформульованих та згрупованих питань отримують інформацію щодо професійних інтересів, здібностей та схильностей людини, деяких її специфічних властивостей. Анкети можуть бути самооціночними, якщо вона сама дає оцінку своїх якостей, та зовнішньо оціночними, якщо оцінку дає досліджувач на основі узагальнення даних, отриманих від осіб, які тривалий час спостерігали за досліджуваним.

Апаратурний метод полягає у тому, що окремі психофізіологічні фактори виявляють і оцінюють за допомогою спеціальних приладів та апаратури, які досліджують та імітують ті чи інші трудові процеси. По-перше, ця апаратура виявляє необхідні для певної роботи якості, а по-друге, використовується як тренажери при навчанні відповідній професії.

Тестовий метод володіє набором тестів, які пропонуються досліджуваному, в процесі вирішення яких виявляються ті чи інші психофізіологічні якості та особливості людини.

Тести поділяються на такі групи:

 • o тести визначення здібностей та загального рівня інтелекту, просторової уяви, точності сприйняття, психомоторних здібностей;
 • o тести перевірки зору та слуху;
 • o особистісні тести для оцінювання таких якостей, як імпульсивність, активність, підприємливість, стресовитривалість, лідерські якості, конфліктність, почуття відповідальності, врівноваженість, обережність, схильність до ризику, впевненість у собі, оригінальність мислення, товариськість;
 • o тести, що визначають рівень кваліфікації та професійні навички.

Вихідним матеріалом для проведення роботи з професійного добору (відбору) є професіограми, які являють собою опис професійно важливих властивостей та якостей. Вони складаються на відповідні професії на основі всебічного вивчення певного трудового процесу, проведення необхідних досліджень, опитування самих працівників, використання літературних та довідкових і нормативних джерел. У них об'єктивні особливості певного трудового процесу - технічні, технологічні, організаційні відображаються у фізіологічних, психічних та соціально-психологічних показниках. Після встановлення якостей, яким має відповідати особа для успішного виконання роботи з даної професії, завдання зводиться до визначення того, чи відповідає досліджуваний цим якостям та прийняття рішення щодо придатності його виконувати певну роботу або щодо переводу на іншу. Розглянемо професіограму на прикладі посади менеджера організації.

ПРОФЕСІОГРАМА МЕНЕДЖЕРА

І. Соціально-економічна характеристика професії

1. Галузь народного господарства

Усі галузі народного господарства, сфера бізнесу

2. Потреба в кадрах

Постійна

3. Географія професії

Поширена повсюдно

4. Тип підприємства або організації

Державні, акціонерні, приватні підприємства, кооперативи, малі підприємства, установи, організації, інші комерційні структури

5. Форма організації праці

Індивідуальна

ІІ. Виробнича характеристика професії

1. Місце роботи

У приміщенні, а також за його межами

2. Знаряддя праці

Комп'ютери, оргтехніка

3. Предмети праці

Майстерні і трудові ресурси, нормативні документи, способи комунікації й інформації, економічні і статистичні звіти, довідники

4. Мета праці

Формування професійного управління в умовах розвитку ринкових відносин

5. Основні виробничі операції

Планування і прогнозування діяльності підприємства (фірми, організації); управління трудовими ресурсами; регулювання відносин між працівниками і підприємствами; оцінка роботи структурного підрозділу і здібностей кожного працівника; організація добору, підготовки і розміщення кадрів; правове забезпечення проведення організаційно-економічної політики, вільного наймання; впровадження передової інформаційної технології, прийняття самостійних, нестандартних рішень

6. Професійні знання, уміння, навички

Повинен знати: певну галузь менеджменту, економіки, організації виробництва і керування, право, соціологію, психологію Досконало володіти: знаннями і практичними навичками в різних напрямах формування і раціоналізації структури та психології процесів управління кадрами; соціально-економічною і рекламною інформацією; мистецтвом керування людьми і способами підвищення ефективності виробництва

Повинен мати: високі організаторські здібності, ерудицію, компетентність, широкий кругозір

ІІІ. Санітарно-гігієнічна характеристика професії

1. Ступінь ваги і напруженості праці

Напружена розумова робота

2. Обмеження за статтю чи віком

Обмежень немає

3. Режим праці і відпочинку

Ненормований робочий день

4. Завантаженість аналізаторів

Руховий, зоровий і слуховий аналізатори

5. Несприятливі фактори

Напружені мислення, воля, пам'ять, увага

6. Медичні протипоказання

Захворювання, пов'язані з порушенням психіки

IV. Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей фахівця

1. Нейродинаміка

Перевагу мають особи з сильною, лабільною, рухливою нервовою системою, гарним тонусом

2. Психомоторика

Швидкість реакції, гарна сенсорно-моторна координація рухів

3. Сенсорно-перцептивна сфера

Швидкість сприйняття й оцінки ситуацій

4. Пам'ять

Оперативна, короткочасна і тривала

5. Увага

Обсяг, розподіл, стійкість і переключення уваги

6. Мислення і мова

Словесно-логічне мислення, уміння спілкуватися, гарна дикція, грамотність мови

7. Інтелект

Високий рівень загального інтелекту, перевагу мають особи з високим рівнем вербальних здібностей

8. Емоційно-вольова сфера

Емоційна стійкість, організаторські здібності, схильність до ризику

9. Риси характеру

Активність, самоконтроль, відповідальність, наполегливість, самовладання, контактність, рішучість, чесність, потреба в досягненнях, терпіння, коректність

V. Підготовка кадрів

1. Тип навчального закладу

Економічні університети, ВУЗи з підготовкою бакалаврів та магістрів з економіко-підприємницького напряму, школа ділової адміністрації та бізнесу

2. Термін навчання

Залежить від типу навчального закладу

3. Необхідні знання із загальноосвітніх предметів

Іноземні мови, інформатика та обчислювальна техніка, географія, законодавство

4. Перспективи зростання

Керівник підприємства, комерційної структури

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

 • 1. Розкрити сутність наукової організації праці на сучасному етапі.
 • 2. Охарактеризувати завдання наукової організації праці.
 • 3. Висвітлити основні принципи наукової організації праці.
 • 4. Визначити і охарактеризувати напрямки наукової організації праці.
 • 5. Обґрунтувати необхідність розподілу та кооперації управлінської праці.
 • 6. Описати методи професійної орієнтації та професійного добору працівників.
 
<<   ЗМІСТ   >>